ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Kế toán Tổng hợp Thực hành chuyên nghiệp trên sổ sách và phần mềm kế toán


Chương trình đào tạo:

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Kiến thức:

+ Thành thạo trong khâu tổ chức, lập và quản lý hệ thống chứng từ thực tế về kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu.

+ Thành thạo trong khâu Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán các loại hình doanh nghiệp.

+ Thành thạo trong khâu Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán áp dụng các loại hình doanh nghiệp.

+ Thành thạo trong khâu lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán phù hợp để quản lý tốt ở các loại hình doanh nghiệp.

+ Lập được báo cáo kế toán, báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính năm.

+ Nắm được toàn bộ quy trình công việc của người làm công tác kế toán máy bao gồm: Xây dựng hệ thống danh mục chi tiết; cập nhật số dư đầu kỳ; cập nhật số phát sinh; Lập chứng từ hàng ngày; Vào sổ sách kế toán; Báo cáo thuế hàng tháng; Lập báo cáo tài chính năm; Quyết toán thuế, xem các loại báo cáo.

+ Hiểu được nguyên lý chung của tất cả các phần mềm kế toán.

- Kỹ năng:

+ Thành thạo kỹ năng ghi sổ kế toán (sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp).

+ Kiểm tra được tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của chứng từ.

+ Sử dụng thành thạo phần mềm HTKK của Tổng cục thuế để kê khai quyết toán các loại thuế.

+ Tự làm chủ một trong các phần mềm kế toán thông dụng để thực hiện mọi công việc kế toán theo yêu cầu của doanh nghiệp..

+ Sử dụng thành thạo các loại phần mềm kế toán thông dụn, và có khả năng tự tìm hiểu, khai thác một phần mềm kế toán bất kỳ chỉ trong một thời gian ngắn.

+ Sử dụng thành thạo phần mềm HTKK của Tổng cục thuế để kê khai quyết toán các loại thuế.

- Thái độ:

+ Nhận thức đúng đắn về chính sách, đường lối phát triển của đất nước, luôn tuân thủ pháp luật, có ý thức trách nhiệm với bản thân và xã hội.

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý đúng chính sách và pháp luật.

+ Có sức khỏe, yêu nghề, và luôn ý thức cầu thị để vươn lên.

+ Tổ chức nơi làm việc khoa học, hợp lý

+ Đảm bảo an toàn vệ sinh,bảo đảm sức khỏe cho người khác.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo lớp Kế toán Tổng hợp Thực hành chuyên nghiệp trên sổ sách và phần mềm kế toán gồm 3 học phần:

1. Học phần: Kế toán tổng hợp thực hành – Kê khai quyết toán thuế - Lập báo cáo tài chính

☛ Xem chi tiết khóa học tại đây

Thực hành trên hồ sơ, chứng từ thực tế của các DN sản xuất, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu.

- Lập chứng từ ban đầu: Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT, Ủy nhiệm chi….

- Lựa chọn hình thức sổ kế toán.

- Thiết lập hệ thống sổ sách (Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ).

- Các công việc ban đầu liên quan đến cơ quan Thuế.

- Các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng.

- Các nghiệp vụ kế toán về góp vốn.

- Các nghiệp vụ kế toán về mua sắm CCDC, TSCĐ…

- Các nghiệp vụ kế toán mua, bán nội địa, xuất nhập khẩu.

- Các nghiệp vụ kế toán kho hàng hoá, nguyên vật liệu…

- Kế toán các loại thuế.

- Thiết lập, vào sổ tổng hợp, vào các sổ thẻ chi tiết, lưu chứng từ.

- Tính, phân bổ chi phí tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN…

- Tính, phân bổ khấu hao CCDC, TSCĐ.

- Lập báo cáo thuế hàng tháng.

- Kết chuyển các tài khoản liên quan, tính giá vốn, giá thành.

- Lập báo cáo tài chính cuối kỳ: Lập bảng cân đối tài khoản; Lập bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Hướng dẫn thực hành Kê khai và Quyết toán các loại thuế: Giá trị gia tăng; Thu nhập doanh nghiệp; Thu nhập cá nhân, Thuế môn bài; Thuế xuất khẩu nhập khẩu; Thuế Tiêu thụ đặc biệt trên phần mềm Hỗ trợ Kê khai Thuế của Tổng cục Thuế.

- Những tình huống thường gặp trong thi tuyển dụng kế toán.

- Hướng dẫn các loại biểu mẫu tương ứng với từng loại thuế phải thực hiện khai báo.

- Hướng dẫn thời gian phải thực hiện nộp các loại tờ khai thuế.

- Thực hành việc khai báo thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục Thuế.

- Trao đổi kinh nghiệm khi tham gia tuyển dụng, phỏng vấn.

- Các tình huống thường gặp trong công tác kế toán và cách xử lý.

- Các tình huống thường gặp trong kiểm toán, thanh tra, kiểm tra

Tất cả chứng từ thực hành là chứng từ thực tế của các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu.

2. Học phần: Kế toán máy – Phần mềm kế toán

☛ Xem chi tiết khóa học tại đây

Thực hành trên máy tính 03 phần mềm với hồ sơ, chứng từ kế toán thực tế cúa các doanh nghiệp đang hoạt động

- Phần mềm 1: Thực hành Phần mềm Kế toán Việt Nam

- Phần mềm 2:Thực hành Phần mềm Kế toán MISA

- Phần mềm 3: Thực hành Kê khai, Quyết toán thuế trên phần mềm Hỗ trợ Kê khai thuế.

Bước 1: Biết cách cài đặt và khai báo thông tin trên phần mềm Kế toán

- Cài đặt phần mềm kế toán; Khai báo các thông tin hệ thống; Khai báo thông tin ban đầu.

- Danh mục, tài khoản, tiền tệ; Khai báo các danh mục: Danh mục kho hàng; Khai báo

- danh mục tài khoản, tiểu khoản, chi tiết và số dư; Khai báo các tài khoản đồng bộ; Khai báo danh mục vụ việc; Khai báo các loại chứng từ kế toán.

Bước 2: Nhập các nghiệp vụ phát sinh liên quan tới hoá đơn chứng từ thực tế hàng ngày

- Thu, chi tiền mặt tiền gửi, thanh toán công nợ với khách hàng, và nhận tiền KH thanh toán qua giao dịch tiền mặt hoặc chuyển khoản,

- Nhập dữ liệu cho việc xuất kho NVL vào phục vụ sản xuất căn cứ vào nhu cầu thực tế cần SX trong tháng; Nhập dữ liệu khi thành phẩm sản xuất hoàn thành.

- Cập nhật hoá đơn chứng từ mua Nguyên vật liệu vào nhập kho theo giá vốn nhập kho, ghi nhận công nợ và quản lý công nợ phải trả.

- Cập nhật hoá đơn chứng từ xuất kho thành phẩm bán hàng, ghi nhận doanh thu bán hàng, các khoản thuế phải nộp, công nợ và quản lý công nợ phải thu.

- Nhập dữ liệu thông tin về tài sản cố định phát sinh trong ngày và theo dõi khấu hao TSCĐ.

- Việc cập nhật thông tin về CCDC và theo dõi phân bổ chi phí.

- Cách ghi nhận lương vào chi phí và phân bổ lương cho từng mặt hàng để tính vào giá của từng mặt hàng SX.

- Tính và ghi nhận chi phí về các khoản thuế Môn bài, thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN.... và một số phát sinh liên quan đến chi phí dịch vụ mua ngoài (điện nước, điện thoại, tiếp khách, quảng cáo, văn phòng phẩm….,.)

- Làm các công việc nhập liệu khác phát sinh trong ngày, trong tháng và trong năm tài chính cần hạch toán.

Bước 3: Các công việc cuối tháng

- Làm xong việc nhập dữ liệu phát sinh trong tháng học viên được học cách xử lý dữ liệu trước khi ra được các báo cáo liên quan.

- Các nút lệnh nhập liệu; khai báo nhập liệu tự động; Tự động xuất kho giá vốn; Tính và cập nhật lại giá; Sử dụng thư viện; Kết chuyển số dư cuối kỳ và phân bổ; Kiểm tra nhập dữ liệu trùng lặp; Tham khảo và tìm kiếm chứng từ…

- Tính giá hàng tồn kho nguyên vật liệu nhập, xuất trong tháng.

- Cuối tháng làm bút toán lương và các khoản trích theo lương.

- Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn.

- Thực hiện tính giá thành cho sản phẩm sản xuất trong kỳ.

- Kết chuyển thuế và các loại doanh thu, thu nhập và chi phí để xác định kết quả.

Bước 4: Sau khi hoàn tất xong phần xử lý học viên được lên và xem các bảng báo cáo tài chính liên quan và cách kiểm tra, đối chiếu độ chính xác của việc nhập liệu, xử lý và ghi nhận thông tin về từng tài khoản kế toán.

- Bảng cân đối tài khoản

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Xem và đối chiếu kết quả các loại sổ tổng hợp (Sổ nhật ký chung, chứng từ ghi sổ), sổ chi tiết (sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi NH, sổ công nợ phải thu, phải trả, và một số loại sổ phục vụ theo yêu cầu quản lý của kế toán…).

- Được hướng dẫn đọc báo cáo tài chính và phát hiện sai sót.

- Xem và in các báo cáo kế toán, sổ sách kế toán.

- Kết xuất dữ liệu từ phần mềm kế toán sang Phần mềm Hỗ trợ Kê khai thuế của Tổng cục Thuế để kê khai và quyết toán thuế.

3. Khóa học bổ trợ: Kế toán Thuế thực chiến nâng cao

☛ Xem chi tiết khóa học tại đây

- Một số lưu ý khi lập báo cáo tài chính

- Một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

- Một số lưu ý về thuế GTGT và hóa đơn chứng từ

- Một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

- Một số lưu ý của kế toán khi quyết toán thuế

- Một số lưu ý khi thanh kiểm tra thuế của cơ quan thuế

- Thực hành lập hóa đơn điện tử

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

- Trang bị các kiến thức lý luận liên quan đến kế toán, thuế; vận dụng các tình huống và bài tập thực tế về kế toán.

- Học viên được thực hành kết hợp với lý thuyết trên hệ thống sổ sách, chứng từ thực tế của 1 doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu.

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

V. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Khai giảng liên tục hàng tháng.

- 3,5 tháng (Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hàng tuần) (Từ 17h30 đến 20h30)

- 2,5 tháng (học liên tục các ngày trong tuần, buổi sáng hoặc buổi chiều) (Sáng từ 8h00 đến 11h00 hoặc chiều từ 14h00 đến 17h00)   

 ☛ Xem chi tiết lịch học tại đây

VI. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp 03 chứng chỉ: 

1. “Kế toán thực hành - Kê khai quyết toán thuế - Lập báo vào tài chính”;

2. “Kế toán máy - Phần mềm kế toán“ của Hồng Đức;

3. “Kế toán máy - Phần mềm kế toán MISA" của Công ty MISA; 


MẪU CHỨNG CHỈ


--------

--------


▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ ▀▄▀▄▀▄▀▄


⏬ TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY 

⏬ ĐĂNG KÝ ONLINE KHÓA HỌC TẠI ĐÂY 

 XEM CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TẠI ĐÂY 

⏬ TẢI LỊCH KHAI GIẢNG VÀ LỊCH HỌC TẠI ĐÂY 


 ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ ▀▄▀▄▀▄▀▄


📌 HỒNG ĐỨC HỖ TRỢ SAU KHÓA HỌC: 

Trong hoặc sau khoá học, các học viên được hỗ trợ, tư vấn miễn phí. 

 Trường hợp chưa nắm vững nội dung đào tạo, được học lại khóa sau miễn phí. 

 Trường hợp ra trường đi làm, học viên được tư vấn chuyên môn và giải đáp các nghiệp vụ vướng mắc của đơn vị mình.


▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ ▀▄▀▄▀▄▀▄


 CẢM NHẬN HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC:▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ ▀▄▀▄▀▄▀▄


THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

Quý khách vui lòng ghi rõ họ tên và số điện thoại trong nội dung thanh toán.

Ví dụ: "Ho va TenSDT: 0912345678"

+ Tên Tài khoản: 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC

Số tài khoản: 112002863413

Ngân hàng: Vietinbank - CN Nam TT Huế


📌 Mọi chi tiết liên hệ tại trụ sở  Hồng Đức:

CS1: 09 Trần Cao Vân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Văn phòng chính)

CS2: 20 Lê Lợi, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Phòng học)


📧 Email: hongduchue@gmail.com 
🌍 Website: hongduc.com.vn 
☎️ ĐT: 0234.3 999 666 - 38 39 123 - 38 39 959 
📱 Hotline: 0905 20 20 21 – 0905 839 123 
👉Fanpage: facebook.com/daotaohongduc


bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học