ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hệ thống chế độ Kế toán Ngân hàng và các Tổ chức Tín dụng


Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin giới thiệu học viên Hệ thống chế độ Kế toán Ngân hàng và các Tổ chức Tín dụng

- Quyết định số 02/VBHN-NHNN ngày 21/01/2015 ban hành chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng 

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học