ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thông tư số 140/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 03/09/2015


Thông tư số 140/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 140/2015/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 124/2011/TT-BTC NGÀY 31/8/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

 

Căn cứ Luật Quản thuế các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản thuế;

Căn cứ Pháp lệnh phí lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 5 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông sửa đổi, bổ sung Thông số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ như sau:

Điều 1. Bổ sung khoản 7 vào Điều 8 Thông số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 như sau:

“7. Miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch.

Xe buýt sử dụng năng lượng sạch thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ xe buýt sử dụng khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, điện thay thế xăng, dầu đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải quy định.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2015.

2. Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc, đề nghị các tổ chức, nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW các ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn Phòng chính phủ;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Ban Nội chính;
- Tòa án NDTC;

- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ pháp;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT,CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

 Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

bài viết liên quan
TT 77_2014 QĐ về thu tiền đất, thuế mặt nước (2018-07-26 14:51:02)
TT 76_2014 - TT - BTC về thu tiền sử dụng đất (2018-07-26 14:41:14)
ND 46_2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (2018-07-26 14:23:08)
ND 45_2014 QĐ về thu tiền sử dụng đất (2018-07-26 14:19:42)
ND 44_2014 QĐ về giá đất (2018-07-26 14:16:52)
ND43_2014 QĐ thi hành một số luật đất đai (2018-07-24 16:36:16)
ND 104_2014 Quy định về khung giá đất (2018-07-24 15:53:56)
ND 35_2017 Quy định về thu tiền sử dụng đất trong khu kinh tế Công nghệ cao (2018-07-24 15:38:54)
ND 123_2017 ND_CP Quy định về thu tiền sử dung đất , tiền thuê đất, thu mặt nước (2018-07-24 15:26:43)
Luật đất đai số 45_2013 - QH 13 (2018-07-24 15:14:06)
Phân biệt hành vi "kê khai sai" và "trốn thuế" (2018-07-24 14:54:16)
Nghị định số 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ, 25/03/2013 (2017-03-01 02:15:04)
Nghị định số 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ, 17/06/2011 (2017-03-01 09:06:33)
Thông tư số 36/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, 26/02/2016 (2017-02-28 15:20:42)
Thông tư số 207/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 25/12/2015 (2017-02-28 15:20:44)
Thông tư số 140/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 03/09/2015 (2017-03-01 02:15:05)
Thông tư số 205/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 24/12/2013 (2017-03-01 02:15:08)
Thông tư 201/2013/TT-BTC, 20/12/2013 (2017-03-01 12:39:10)
Thông tư số 181/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 03/12/2013 (2017-02-28 15:20:54)
Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 (2017-02-28 15:20:56)
Thông tư số 140/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 14/10/2013 (2017-03-01 02:15:07)
Thông tư số 34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 28/03/2013 (2017-03-01 02:15:04)
Thông tư số 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, 31/08/2011 (2017-03-01 02:15:04)
Mã số thuế là gì? ý nghĩa của các con số trên Mã số thuế (2017-03-02 16:53:24)
Những thủ tục về thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh (2017-03-01 05:35:25)
Thế nào là doanh nghiệp rủi ro cao về Thuế (2017-03-02 01:37:59)
tư vấn khóa học đăng ký học