ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Cách tính thuế TNCN lương tháng 13


Lương tháng 13 là một khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Khi doanh nghiệp thực hiện chi trả lương thưởng tháng 13 cho người lao động vào tháng nào thì phải cộng vào thu nhập tính thuế của tháng đó để tính thuế TNCN.

Đó là hướng dẫn tại công văn Số: 380/CT-TTHT V/v: Thuế thu nhập cá nhân, ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ công văn như sau:


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 380/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2015
 
Kính gửi:Công ty TNHH MTV Vinaconnect
Địa chỉ: số 65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304921098
 
Trả lời văn bản ngày 24/12/2014 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 2b Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về TNCN:
“Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.”

Trường hợp Công ty theo trình bày, tiền lương tháng 13 được trả trong tháng 12 thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN trong tháng 12, Công ty có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ thu nhập chi trả trong tháng 12 (bao gồm cả lương tháng 13) để tính và khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
11-324949/2015-ntn
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

bài viết liên quan
Điều kiện, hồ sơ và các bước hướng dẫn hoàn thuế TNCN cho cá nhân (2018-07-24 14:32:08)
Thông tư số 111/2013/TT-BTC Bộ Tài chính ngày15/08/2013 (2017-03-02 08:48:40)
Câu hỏi: Thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào? (2017-03-02 13:35:47)
Cơ quan chi trả quyết toán thuế thu nhập cho cá nhân (2017-02-28 15:32:50)
Khai thuế TNCN: làm thế nào có lợi nhất? (2017-03-01 02:29:34)
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp những vấn đề đặt ra (2017-03-02 20:18:37)
Căn cứ nào xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, thu nhập từ kinh doanh? (2017-02-28 15:33:24)
Việc khấu trừ, kê khai thuế TNCN đối với thuê lao động theo thời vụ, mỗi lần ký dưới 3 tháng nhưng cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng thì thực hiện như thế nào? (2017-03-01 15:21:34)
Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú là gì? (2017-03-02 01:39:40)
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016 (2017-03-02 08:48:42)
Mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN - Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN (2017-03-02 20:38:18)
Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế (2017-03-02 08:48:47)
Cách tính TNCN trong thời gian thử việc (2017-03-02 08:48:49)
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc tháng (2017-02-28 15:37:50)
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất (2017-03-02 19:29:45)
Ph.biệt: Thế nào là CN cư trú - Thế nào là CN không cư trú? (2017-03-02 08:48:53)
Cách tính thuế TNCN lương tháng 13 (2017-03-01 22:43:21)
Luật số 26/2012/QH13 của Quốc hội ngày 22/11/2012 (2017-03-02 15:14:08)
04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 (2017-03-02 18:38:14)
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/06/2013 (2017-03-02 07:49:31)
Công văn số 1162/TCT-TNCN của TCT ngày 21/03/2016 (2017-03-02 18:38:16)
tư vấn khóa học đăng ký học