ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Danh mục văn bản pháp luật cần đọc


DANH SÁCH TÀI LIỆU CẦN ĐỌC

 KẾ TOÁN

1. Luật Kế toán (17/6/2003);

2. Nghị định số 129/2004/NĐ-CP (31/05/2004) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh;

3. Nghị định số 128/2004/NĐ-CP (31/05/2004) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong  lĩnh vực kế toán nhà nước;

4. Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC (15/05/2007) ban hành “Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm  toán”;

5. Thông tư số 72/2007/TT-BTC (27/06/2007) hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán;

6. Hệ thống các chuẩn mực Kế toán Việt Nam (26 chuẩn mực).

Chế độ Kế toán doanh nghiệp:

7. Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009;

8. Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011;

9. Các tài liệu và văn bản pháp luật khác.

HÓA ĐƠN

1. Nghị Định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010;

2.Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013( Hiệu lực từ 01/07/2013);

3. Phụ lục thông tư 64/2013/TT-BTC ( Hiệu lực từ 01/07/2013);

4. Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 về khởi tạo hóa đơn điện tử ;

5. Thông tư 60/2011/TTLT ngày 17/06/2011 về hóa đơn chứng từ nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

THUẾ GTGT

1.Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

2.Luật số 31/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

3. Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;

4. Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP;

5. Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 áp dụng từ 1/7/2013 hướng dẫn một số nội dung của Luật số 31/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật số 32/2013/QH13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/03/2009 hướng dẫn thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNDN đối với các cơ sở sản xuất thuỷ điện;

5. Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 hướng dẫn thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

6. Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP, Nghị định số 121/2011/NĐ-CP;

7. Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 sửa đổi, bổ sung thông tư 06/2012/TT-BTC.

 

THUẾ TTĐB

1. Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

2. Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

3. Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP;

4.Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/1/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP  ngày  8   tháng 12  năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

1. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

2. Luật hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

3. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

4. Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thay thế Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

5. Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

6. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế;

7. Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

8. Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế;

9. Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008).

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1. Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

2. Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung Luật số 14/2008/QH12;

3. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN;

4. Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008;

5. Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 áp dụng từ 1/7/2013 hướng dẫn một số nội dung của Luật số 31/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật số 32/2013/QH13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008;

7. Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012  của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1. Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội;

2. Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 (hiệu lực 01/07/2013)

3. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

4. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

 5. Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế;

6. Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân;

7. Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013  hướng dẫn thi hành  Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

THUẾ TÀI NGUYÊN

1. Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010;

2. Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

3. Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

THUẾ MÔN BÀI

1. Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thế Môn bài;
2. Thông tư số 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thế Môn bài
;

3. Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài.

QUẢN LÝ THUẾ

1.Luật quản lý thuế: số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

2.Luật số: 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế: số 78/2006/QH11 (hiệu lực 01/07/2013)

3. Nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế: số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007; số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007; sửa đổi, bổ sung Nghị định 85/2007/NĐ-CP;

4. Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

5. Thông tư hướng dẫn luật quản lý thuế: Bộ Tài chính ban hành các thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, số 62/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007, số 157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007, số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế, Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế và Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 sửa đổi, bổ sung Nghị định 85/2007/NĐ-CP, Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế về đăng ký .

VĂN BẢN KHÁC

1.Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013.

bài viết liên quan
Thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC (2017-03-02 01:33:37)
Kinh nghiệm quyết toán thuế hay nhất (2017-02-28 17:19:05)
Tiền điện nước DN đi thuê vp tính vào cp được trừ? (2017-03-02 17:10:48)
Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.8 và iHTKK pb 3.2.0 (2017-03-01 22:57:51)
Quy định mới về cấp mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân và mã số thuế TNCN của chủ doanh nghiệp? (2017-02-28 15:32:37)
CV Số: 91 /TCT-CS ngày 08/01/2010 của Tổng Cục Thuế V/v thông báo hết thời gian giảm thuế. (2017-02-28 15:32:41)
Về công tác kế toán trong quản lý Thuế (2017-02-28 15:33:08)
Hệ thống danh mục các văn bản pháp luật (2017-02-28 15:33:16)
Hỏi và Đáp chính sách Thuế (2017-03-02 01:36:16)
Hoá đơn viết sai, xử lý thế nào ? (2017-03-02 01:39:37)
Các thắc mắc thường gặp về BHXH bắt buột (2017-03-02 01:39:45)
Hỏi và Đáp chính sách Thuế 1 (2017-03-02 03:55:54)
Hỏi và Đáp chính sách Thuế 2 (2017-03-02 01:39:39)
Câu hỏi về chính sách thuế _phần 2 (2017-03-02 01:37:00)
Câu hỏi về chính sách thuế _phần 3 (2017-03-02 01:38:04)
Thuế GTGT - Những thay đổi của Thông tư 06 so với thông tư 129 (bài 1) (2017-03-01 16:28:17)
Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (2017-02-28 15:34:38)
Thẩm quyền ký hoá đơn, chứng từ – Một vài điều doanh nghiệp cần lưu ý (2017-03-02 18:51:49)
Danh mục văn bản pháp luật cần đọc (2017-03-02 01:39:44)
Tổng hợp văn bản mới số 03, tháng 4 năm 2016 (2017-02-28 15:38:10)
Luật thuế thay đổi ‘ngang ngược’ quá (2017-02-28 15:38:14)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế (2017-02-28 17:18:42)
tư vấn khóa học đăng ký học