ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

16 đầu mục cơ quan thuế có thể kiểm tra để phát hiện sai phạm của doanh nghiệp


Bạn cần kiểm tra kỹ 16 đầu mục dưới đây trước khi cơ quan thuế kiểm tra, nó cũng là những kinh nghiệm để bạn bảo vệ doanh nghiệp bị sai phạm ít nhất có thể.


Các đầu mục cơ quan thuế có thể kiểm tra để phát hiện sai phạm của doanh nghiệp

– Kiểm tra các điều kiện miễn, giảm thuế TNDN;

– Kiểm tra các phương pháp hạch toán doanh thu, giá bán, giá vốn hàng bán, nhập xuất tồn kho, thu nhập hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.

– Nhận diện các khoản chi phí phát sinh của doanh nghiệp có rủi ro về thuế. Lập một bảng danh sách các chi phí có thể coi là không hợp lý, hợp lệ khi tính thuế TNDN;

– Kiểm tra các vấn đề có liên quan đến hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp do đầu tư, liên doanh liên kết (nếu có).

– Xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ theo từng hoạt động, lưu ý các doanh nghiệp có ưu đãi đầu tư, miễn, giảm thuế;

Bạn cần kiểm tra kỹ 16 đầu mục dưới đây trước khi cơ quan thuế kiểm tra, nó cũng là những kinh nghiệm để bạn bảo vệ doanh nghiệp bị sai phạm ít nhất có thể.

(1) Kiểm tra doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ

Cơ quan thuế có thể tiến hành đánh giá tổng quát và kiểm tra chi tiết từng đầu mục:

* Đánh giá tổng quát

– Đánh giá các biện pháp kiểm soát quy trình bán hàng;
– Đánh giá về quy định việc tính tiền và ghi sổ doanh thu hàng ngày;
– Đánh giá sự phê duyệt hoá đơn bán hàng, đơn đặt hàng, huỷ đơn hàng, chiết khấu, tỷ lệ chiết khấu, hàng bán trả lại,
– Đánh giá sự phê chuẩn phương thức bán hàng chịu, phương thức thanh toán, cước vận chuyển;
– Đánh giá về quy định Hợp đồng bán hàng; quy định mức giá, chiết khấu, hạn mức tín dụng không;
– Yêu cầu tổng hợp doanh thu theo từng lĩnh vực hoạt động, theo từng loại hình doanh thu phát sinh lớn (mặt hàng, theo khách hàng…), đặc biệt là việc ghi nhận doanh thu đối với TH doanh nghiệp có ưu đãi về thuế TNDN đối với các hoạt động khác nhau.

* Kiểm tra chi tiết

– Kiểm tra điều kiện cần và đủ để ghi nhận doanh thu (Kiểm tra biên bàn bàn giao, hồ sơ nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng). Lưu ý đối chiếu với các khách hàng có Dư Có TK131 (yêu cầu cung cấp hợp đồng, thanh lý hợp đồng, chứng từ thanh toán tạm ứng, biên bản nghiệm thu hoàn thành đến thời điểm thanh tra (nếu có)…).
– Chọn mẫu đối chiếu hoá đơn bán hàng, nhật ký bán hàng với các chứng từ phê chuẩn việc bán hàng, với các hoá đơn bán hàng và chứng từ vận chuyển;
– Kiểm tra chế độ bán hàng trả chậm, việc giao hàng (quy cách, phẩm chất) và định giá bán hàng của doanh nghiệp;
– Đối chiếu doanh thu tính thuế TNDN và doanh thu tính thuế GTGT để kiểm tra chênh lệch.
– Đối chiếu doanh thu và giá vốn hàng bán để lựa chọn ra các mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận thấp hoặc bán lỗ để đối chiếu giá bán của mặt hàng theo hoá đơn so với giá bán của mặt hàng cùng loại tại thời điểm bán hàng của doanh nghiệp hoặc giá bán của mặt hàng cùng loại trên thị trường.
– Đối chiếu số liệu trên hoá đơn bán hàng với các chứng từ vận chuyển, với đơn đặt hàng của khách hàng về mặt hàng, số lượng, họ tên khách hàng…

(2) Kiểm tra giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại

– Kiểm tra các khoản chiết khấu (thương mại, thanh toán)
Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn.
Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn thanh toán theo hợp đồng
– Kiểm tra giảm giá hàng bán;
Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai qui cách hoặc lạc hậu thị hiếu.
– Kiểm tra hàng bán bị trả lại.
Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.

* Đánh giá tổng quát

– Tổng hợp các chương trình và chính sách khuyến mại cho khách hàng (Qui chế bán hàng, chương trình khuyến mại nếu có)
– Tổng hợp chi tiết theo từng khoản mục:
+ Tổng giá trị chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán (có thể theo đối tượng khách hàng)
+ Tổng giá trị hạch toán giảm giá hàng bán theo mặt hàng hoặc theo đối tượng khách hàng.
+ Tổng hợp các hoá đơn hàng bán bị trả lại (đối chiếu với hồ sơ huỷ hoá đơn, hồ sơ xuất hoá đơn trả lại hàng của khách hàng). Đối chiếu với việc thực hiện hạch toán giảm giá hàng bán và việc kê khai điều chỉnh thuế GTGT đối với hàng bán bị trả lại.

* Kiểm tra chi tiết

+ Kiểm tra điều kiện chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán và giảm giá hàng bán đối với từng đối tượng người mua.
Lưu ý theo qui định của Thông tư 219 đối với chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.

(3) Kiểm tra doanh thu hoạt động tài chính

* Đánh giá tổng quát

– Xác định các loại hoạt động tài chính của đơn vị;
– Kiểm tra về thời điểm ghi nhận doanh thu;
– Kiểm tra số tiền đã được hạch toán;
– Đối với các khoản doanh thu có tính chất định kỳ (tiền cho thuê tài sản, lãi cho vay…) cần lập bảng kê doanh thu từng tháng để phát hiện những khoản chưa được ghi chép.

* Kiểm tra chi tiết

– Kiểm tra chi tiết hợp đồng vay liên quan đến mục đích cho vay, lãi suất cho vay đối chiếu với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

(4) Kiểm tra giá vốn hàng bán

* Đánh giá tổng quát

Đánh giá tổng quát
– Đánh giá và kiểm tra thủ tục kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho có thể áp dụng cho việc kiểm tra giá vốn hàng bán;
– Đánh giá phương pháp hạch toán và ghi chép giá vốn hàng bán.
* Nội dung phân tích:
– Phân tích biến động theo dòng sản phẩm, nhóm sản phẩm, hoặc theo giá trị hàng tháng hay hàng quý;
– So sánh giá vốn với doanh thu, so sánh các dữ liệu với xu hướng ngành.
– Phân tích xu hướng biến động giá vốn hàng bán với biến động số dư hàng tồn kho.

* Kiểm tra chi tiết

– Đối chiếu các sổ kế toán chi tiết, tổng hợp;
– Đối chiếu giá trị lô hàng (số lượng, số tiền) với cân đối nhập xuất tồn hàng tồn kho;
– Đối chiếu giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu bán hàng;
– Đối chiếu với hoá đơn mua hàng và chứng từ vận chuyển bán hàng.
– Kiểm tra điều kiện ghi nhận giá vốn và phương pháp xác định giá vốn có đúng không?
– Phân loại chi tiết giá vốn để xác định kết quả kinh doanh từng mặt hàng;
– Kiểm tra ngày của các nghiệp vụ hàng bán tiêu thụ vào cuối kỳ và đầu kỳ kế toán;

(5) Kiểm tra hàng tồn kho

* Đánh giá tổng quát

a) Quá trình mua hàng

– Đánh giá quá trình xử lý, sự phê chuẩn của đơn đặt mua hàng.
– Đánh giá thủ tục nhận hàng, sự độc lập của nhân viên mua hàng với nhân viên kho và nhân viên kế toán kho hàng,…

b) Quá trình nhập, xuất kho hàng

– Đánh giá thủ tục về nghiệp vụ nhập, xuất;
– Đánh giá việc tổ chức kiểm nhận hàng nhập;
– Khảo sát trình tự, thủ tục xuất kho hàng;
– Đánh giá việc theo dõi ghi sổ nhật ký hàng chuyển ra ngoài cổng của bộ phận bảo vệ cơ quan.
– Khảo sát quá trình bảo vệ hàng ở kho như kho tàng, tường rào,…
– Đánh giá việc tôn trọng nguyên tắc kiểm tra chất lượng hàng nhập, xuất kho, quy trình làm việc và xác nhận chất lượng của bộ phận KCS.
– Đánh giá tính độc lập giữa thủ kho quản lý kho hàng với người giao hàng, nhận hàng và nhân viên kế toán kho hàng, hoặc tính độc lập giữa người sản xuất, người giao hàng với người ký xác nhận vào biên bản KCS.

c) Quá trình sản xuất

– Đánh giá việc tổ chức quản lý và theo dõi sản xuất ở các phân xưởng hoặc tổ, đội.
– Đánh giá việc ghi chép nhật ký sản xuất theo dõi số lượng, chất lượng, chủng loại, sản phẩm hỏng, phế liệu…
– Quan sát quy trình làm việc của bộ phận kiểm tra chất lượng ở phân xưởng, tổ, đội, tính độc lập của bộ phận này với bộ phận kiểm nhận hàng nhập.
– Đánh giá việc lập báo cáo sản xuất của phân xưởng, tổ, đội.
– Đánh giá việc tổ chức bảo quản nguyên liệu và sản phẩm dở dang
– Đánh giá về định mức tiêu hao vật tư và dự toán chi phí;
– Đánh giá quy trình, thủ tục kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang;
– Đánh giá các thủ tục kiểm soát đối với việc duy trì dữ liệu (nếu có sử dụng hệ thống theo dõi hàng tồn kho bằng máy vi tính).

d) Quá trình bảo quản hàng ở kho

Cán bộ khảo sát việc tổ chức bảo quản hàng ở kho có ngăn nắp, dễ kiểm kê và an toàn không, hệ thống chống trộm tốt không, nhà kho có thích hợp không, người thủ kho có năng lực, trách nhiệm không,…
Phân tích
– So sánh tỷ lệ số dư hàng tồn kho so với kỳ trước. (Lưu ý: cần phải loại trừ sự ảnh hưởng của biến động giá).
– So sánh tỷ trọng của hàng tồn kho trên tổng tài sản lưu động giữa kỳ này so với kỳ trước xem có biến động lớn nào không.
– So sánh hệ số quay vòng hàng tồn kho kỳ này so với các kỳ trước. So với hệ số quay vòng hàng tồn kho bình quân của ngành
– So sánh hàng tồn kho tiêu hao thực tế với định mức
Ngoài ra có thể sử dụng Nội dung phân tích xu hướng số dư hàng tồn kho.

* Kiểm tra chi tiết

Khảo sát chi tiết lượng hàng tồn kho

– Quan sát vật chất hàng tồn kho;
– Tham quan các phương tiện bảo quản;
– Chọn ngẫu nhiên một số thẻ kho để xem xét việc ghi chép;
– Đối chiếu số tồn trên thẻ kho và số tồn của lô hàng thực tế;
– Kiểm tra về hàng nhận ký gửi, nhận đại lý, hoặc hàng của khách hàng còn gửi trong kho của doanh nghiệp;
– Kiểm tra về hàng của doanh nghiệp còn gửi bán đại lý hoặc ký gửi ở những đơn vị khác;
– Khảo sát về những mặt hàng hư hỏng, không sử dụng và xem xét quá trình giải quyết có đúng và kịp thời không;
– Quan sát và đánh giá tỷ lệ hoàn thành của sản phẩm dở dang;
– Căn cứ vào các hoá đơn, chứng từ nhập, xuất kho, sổ kế toán chi tiết hàng tồn kho để xem xét tính đầy đủ của số lượng hàng nhập, xuất kho.

Khảo sát chi tiết quá trình tính giá và hạch toán hàng tồn kho

– Cân đối xuất – nhập – tồn;
– Rà soát, đối chiếu với biên bản kiểm kê hàng tồn kho thực tế;
– Căn cứ vào hóa đơn chứng từ mua hàng, chi phí phát sinh để tính giá hàng nhập kho;
– Xác định rõ ràng, nhất quán phương pháp lựa chọn được thừa nhận để tính trị giá hàng xuất kho và trị giá hàng tồn kho;
– Đối chiếu và xem xét chi tiết nguyên vật liệu xuất dùng cho các đối tượng có được hạch toán đúng vào tài khoản chi phí của đối tượng đó không;
– Đối chiếu phiếu xuất vật tư sử dụng với phiếu yêu cầu sử dụng vật tư của bộ phận sử dụng và sự phê chuẩn chúng, hoặc xem xét, đối chiếu với báo cáo sử dụng vật tư của phân xưởng sản xuất;
– Tính toán và xác định số lượng vật tư tiêu hao, so sánh đối chiếu với định mức đã được ban hành của cấp có thẩm quyền.

(6) Kiểm tra chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

* Đánh giá tổng quát

– Đánh giá việc tổ chức quản lý và theo dõi sản xuất;
– Đánh giá cách thức làm việc, ghi chép của nhân viên thống kê;
– Đánh giá việc giám sát của quản đốc hoặc đội trưởng;
– Quan sát quy trình làm việc của bộ phận KCS ở phân xưởng, tổ đội;
– Đánh giá việc lập báo cáo sản xuất của phân xưởng,
– Đánh giá quá trình kiểm soát công tác kế toán chi phí;
– Đánh giá quy trình và thủ tục kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang;

* Nội dung phân tích

– Phân tích xu hướng biến động chi phí so với năm trước;
– Phân tích giá thành đơn vị, xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố trong giá thành;
– Phân tích để xác định nhân tố khách quan, chủ quan làm tăng giá thành.

* Kiểm tra chi tiết

– Xác định đối tượng, phạm vi tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành;
– Kiểm tra phương pháp tính toán và phương pháp phân bổ chi phí; phương pháp tính giá thành sản xuất;
– Kiểm tra chi tiết từng yếu tố chi phí sản xuất trong giá thành:
+ Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; đối với chi phí nhân công trực tiếp; đối với chi phí sản xuất chung: Tham khảo phần kiểm tra các nội dung tương ứng.

+ Kiểm tra chi phí sửa chữa lớn TSCĐ lưu ý cơ sở pháp lý của việc trích trước chi phí sửa chữa và chi phí sửa chữa phân bổ cho kỳ kế toán sau; xem xét thiết kế, nội dung, tính chất, công việc sửa chữa lớn nhằm phân biệt rõ ràng chi phí sửa chữa với tính chất nâng cấp TSCĐ; công việc sửa chữa lớn phải được nghiệm thu đầy đủ, đồng thời vật tư, thiết bị thay thế phải được thu hồi.

– Kiểm tra việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ:

+ Kiểm tra chi tiết kết quả kiểm kê vật chất sản phẩm dở dang cuối kỳ;

+ Kiểm tra quá trình đánh giá, phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang của doanh nghiệp,

+ Đối chiếu phương pháp đánh giá so với kỳ trước về tính nhất quán;

+ Kiểm tra hàng gửi bán, xác nhận với đơn vị nhận hàng gửi bán;

(7) Kiểm tra chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

* Đánh giá tổng quát

– Đánh giá qui chế quản lý chi phí, quy chế, chính sách hoa hồng bán hàng;

– Đánh giá hạn mức phê duyệt chi phí bởi các cấp có thẩm quyền;

– Đánh giá định mức các khoản chi phí;

– Chọn mẫu một số nghiệp vụ ghi sổ để kiểm tra tính tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ và ghi lại các phát hiện sai phạm làm cơ sở đưa ra các tiêu thức chọn mẫu kiểm tra bổ sung khi kiểm tra chi tiết.

* Nội dung phân tích

– So sánh chi phí kỳ này với kỳ trước, so sánh với bình quân trong ngành;

– So sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán, chi phí định mức;

– Phân tích tính hợp lý so với doanh thu, tăng trưởng của doang nghiệp;

* Kiểm tra chi tiết

– Kiểm tra bản chất của các khoản chi phí để xem chi phí trong kỳ hay chi phí cho nhiều năm; chi phí sản xuất kinh doanh hay chi mang tính chất lương, thưởng, phúc lợi có nguồn khác tài trợ;

– Đối chiếu các khoản chi phí với các phần hành khác: chi phí phải trả, chi phí dự phòng, chi phí chờ phân bổ…;

– Kiểm tra chứng từ các khoản chi phí, các khoản chi phải đảm bảo:

+ Hợp lý, hợp lệ, đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo quy định;

+ Phát sinh thực tế, đã thực chi, có đối tượng, có ký nhận…

+ Các khoản chi có phê chuẩn của người có thẩm quyền;

+ Có xây dựng mức chi tiêu tương ứng với hiệu quả đem lại, có quy định bằng hợp đồng, cam kết…

+ Không vượt mức khống chế theo quy định hiện hanh

+ Không tính vào chi phí hoạt động kinh doanh do các nguồn khác tài trợ.

(8) Kiểm tra một số các khoản mục chi phí chính

Chi phí tiền lương

* Đánh giá tổng quát

– Đánh giá các quy định về tiền lương được cụ thể hóa trong định mức chi phí, giá thành sản phẩm, dịch vụ như thế nào;

– Đánh giá việc chấm công và theo dõi thời gian lao động;

– Đánh giá việc kiểm tra, nhập kho sản phẩm đối với chi phí tiền lương theo sản phẩm;

– Đánh giá về quy chế trả lương, quy trình quản lý ghi chép;

– Đánh giá việc quyết toán quỹ tiền lương với các cơ quan có thẩm quyền.

Các nội dung phân tích

– Phân tích tỷ suất tiền lương / giá thành của năm nay so với năm trước;

– Phân tích xu thế chi phí tiền lương;

– So sánh tỷ lệ chi phí tiền lương của sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác;

– Phân tích tỷ trọng tiền lương chưa chi đến thời điểm nộp hồ sơ quyết toán năm có phù hợp với chính sách, chế độ không.

Kiểm tra chi tiết

– Kiểm tra cơ sở xây dựng đơn giá tiền lương;

– Kiểm tra sự phê duyệt đơn giá tiền lương;

– Trên cơ sở đơn giá được phê duyệt, xác định tổng qũy tiền lương;

– Kiểm tra việc hạch toán kế toán tiền lương;

– Kiểm tra việc sử dụng quỹ tiền lương đảm bảo đúng mục đích.

– Kiểm tra chứng từ, ký nhận của việc chi trả lương;

– Kiểm tra việc lập quỹ tiền lương dự phòng;

(9) Kiểm tra tài sản cố định

* Đánh giá tổng quát

– Phải đủ điều kiện để được công nhận là TSCĐ (thoả mãn điều kiện: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng; nguyên giá được xác định một cách tin cậy; về thời gian sử dụng trên 01 năm; có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành).

– Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh

– Tài sản cố định phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh TSCĐ thuộc quyền sở hữu của người nộp thuế

– TSCĐ phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của người nộp thuế theo chế độ kế toán hiện hành.

– Mức trích khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí hợp lý theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

– TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng thì không được tính vào chi phí hợp lý.

– Chi phí để nâng cấp TSCĐ được phản ánh tăng nguyên giá TSCĐ, không hạch toán chi phí này vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

* Nội dung phân tích

– Phân tích tổng chi phí khấu hao / tổng nguyên giá tài sản cố định;

– Phân tích tổng khấu hao luỹ kế / tổng nguyên giá tài sản cố định;

– Phân tích tổng chi phí sửa chữa lớn / tổng nguyên giá tài sản cố định;

– Phân tích, so sánh tổng chi phí sửa chữa lớn so với năm trước;

– Phân tích, so sánh tổng nguyên giá tài sản cố định / Giá trị tổng sản lượng với các năm trước.

* Kiểm tra chi tiết

Kiểm tra tổng hợp việc hạch toán kế toán đối với TSCĐ.
Kiểm tra số liệu trên bảng cân đối kế toán, mục Tài sản cố định, chi tiết theo từng loại về nguyên giá và giá trị hao mòn luỹ kế.

Kiểm tra các thông tin bổ sung trong bảng thuyết minh báo cáo tài chính về mục “ tăng, giảm TSCĐ hữu hình; TSCĐ thuê tài chính; TSCĐ vô hình” để xác định số khấu hao trích trong năm.

+ Kiểm tra tổng hợp chỉ tiêu này nhằm xác định giá trị còn lại của toàn bộ TSCĐ theo nguyên giá đầu năm và cuối năm. Đồng thời cũng biết được toàn bộ giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ luỹ kế đến thời điểm báo cáo.

+ Xác định được nguyên giá TSCĐ tăng, giảm trong năm theo từng loại( nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị….; tăng do mua sắm, do đầu tư XDCB, do hợp nhất; hoặc giảm do thanh lý, nhượng bán…)

+ Số khấu hao tăng, giảm trong năm

– So sánh số khấu hao cơ bản đã trích với số khấu hao đã tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ

Kiểm tra chi tiết việc ghi chép trong kỳ báo cáo đối với

– Sổ tài sản cố định dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ TSCĐ trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi ghi giảm tài sản cố định. Sổ đựơc phản ánh theo các tiêu chí như tháng, năm đưa TSCĐ vào sử dụng; nguyên giá; tỷ lệ khấu hao, mức trích khấu hao; ngày, tháng, năm ghi giảm TSCĐ; lý do giảm…

– Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng. Phản ánh sự tăng giảm TSCĐ theo từng đơn vị hoặc người sử dụng

– Thẻ tài sản cố định được mở để theo dõi chi tiết cho từng tài sản cố định của doanh nghiệp, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ. Thẻ TSCĐ được lập trên cơ sở biên bản giao nhận TSCĐ; biên bản đánh giá lại TSCĐ; biên bản thanh lý TSCĐ; bảng phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu khác có liên quan.

+ Kiểm tra chỉ tiêu này nhằm xác định việc bố trí TSCĐ trong doanh nghiệp ở đâu? Có thực tồn tại không?

+ Xác định việc sử dụng TSCĐ có đúng mục đích, đúng đối tượng không?

+ Kiểm tra điểm một vài chứng từ phát sinh về tăng, giảm TSCĐ và trích khấu hao.

(10) Kiểm tra chi phí hoạt động tài chính

* Đánh giá tổng quát

– Đánh giá việc đối chiếu với tổ chức, cá nhân cho vay;

– Đánh giá sự tuân thủ các điều khoản được quy định trong hợp đồng với từng khoản vay.

* Nội dung phân tích:

Phân tích xu hướng kết hợp với phân tích luồng tiền.

* Kiểm tra chi tiết

a) Các khảo sát nghiệp vụ phát sinh tiền vay

– Kiểm tra về việc phê chuẩn thủ tục, chứng từ, hợp đồng khế ước vay;

– Kiểm tra, tính toán về số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay, phương thức hoàn trả, tài sản thế chấp…

– Kiểm tra quá trình hạch toán các khoản tiền vay trên sổ kế toán;

– Kiểm tra quá trình chuyển loại các khoản vay;

– Kiểm tra quá trình hoàn trả vốn vay và tiền lãi vay;

– Kiểm tra quá trình quy đổi ngoại tệ vay;

– Đối chiếu nghiệp vụ phát sinh tiền vay với nghiệp vụ về thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

b) Các khảo sát chi tiết số dư vốn vay

– Kiểm tra các Biên bản xác nhận, đối chiếu với ngân hàng, chủ vốn vay hoặc yêu cầu ngân hàng, chủ vốn vay xác nhận các khoản vay (nếu cần thiết);

– So sánh các khoản vay còn hiệu lực với niên độ trước;

– Tính toán lãi vay dựa trên lãi suất và số tiền vay phải trả;

– Kiểm tra các khoản tiền vay đã thanh toán và chưa thanh toán đến thời điểm ngày lập Báo cáo tài chính;

– Đối chiếu giữa các sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp…

– Đối chiếu chứng từ các khoản vay với sổ chi tiết tiền vay;

– Tính toán chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư nợ vay phải trả;

– Kiểm tra thời hạn vay, ngày đến hạn phải trả của từng khoản vay để phân loại, hạch toán theo quy định;

– Kiểm tra việc sử dụng tiền vay;

– Kiểm tra sự công khai đúng đắn các tài sản thế chấp và cầm cố tiền vay.

(11) Kiểm tra thu nhập khác

– Kiểm tra điều kiện ghi nhận thu nhập;

– Xác định đúng đắn giá trị của khoản thu nhập;

– Tìm kiếm các khoản thu nhập khác không được ghi chép;

– Kiểm tra nghiệp vụ thu tiền bất thường hoặc nội dung không rõ ràng;

– Rà soát các khoản phải trả khác trong kỳ nhằm phát hiện các khoản thu nhập được treo, gác cho kỳ sau.

(12) Kiểm tra chi phí khác 

Kiểm tra các khoản chi phí đơn vị hạch toán có phù hợp không (Chi phí phạt vi phạm hợp đồng, chi phí bồi thường thiệt hại…)

(13) Kiểm toán nợ phải thu, nợ phải trả

* Đánh giá tổng quát

– Đánh giá các qui định, quy chế như về hạn mức tín dụng, hạn mức nợ; quy trình quản lý ghi chép và đối chiếu các khoản nợ.

– Đánh giá các báo cáo tuổi nợ và phân tích tuổi nợ;

– Đánh giá chính sách dự phòng nợ phải thu khó đòi.

– Đánh giá tổng quát đối với quá trình mua hàng, bán hàng chưa thanh toán.

– Đánh giá việc đối chiếu nợ phải thu, phải trả.

* Nội dung phân tích

– So sánh tỷ lệ dự phòng nợ khó đòi trên tổng doanh thu qua các năm;

– So sánh tỷ lệ dự phòng nợ khó đòi trên tổng số các khoản phải thu;

– Phân tích các khoản phải thu, phải trả có số tiền quá lớn, chưa được thanh toán trong thời gian dài.

* Kiểm tra chi tiết

– Đối chiếu số dư giữa báo cáo tổng hợp với sổ chi tiết.

– Xác nhận số dư hoặc xem xét biên bản đối chiếu nợ.

– Đối chiếu các chứng từ tiền mặt, chứng từ ngân hàng với chi tiết nợ. Đối chiếu nợ phải thu với doanh thu, nợ phải trả với chi phí.

– Kiểm tra nghiệp vụ hàng đã bán nhưng chưa ghi sổ, hàng gửi bán.

– Đánh giá lại các khoản nợ bằng ngoại tệ. Kiểm tra việc chuyển đổi số dư ngoại tệ, phương pháp xử lý chênh lệch tỷ giá.

– Kiểm tra các nghiệp vụ hàng bán bị trả lại hay các bút toán ghi giảm doanh thu, các khoản trả nợ sau ngày lập bảng cân đối kế toán;

– Kiểm tra một số nghiệp vụ thanh toán trên giấy báo có của ngân hàng và sổ quỹ tiền mặt đầu kỳ và sau ngày lập bảng cân đối số phát sinh.

– Kiểm tra các khoản phải thu được xóa sổ trong năm.

– Kiểm tra dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi.

– Kiểm tra các khoản phải thu, phải trả khác phải rà soát chi tiết nợ phải thu khác, nợ phải trả khác và đối chiếu với chứng từ, hoá đơn gốc; đối chiếu với bản xác nhận nợ nhằm phát hiện những khoản nợ phải thu khác nhưng thực tế không thu được hoặc không phải thu ai; những khoản phải trả khác nhưng thực tế không phải trả ai.

(14) Kiểm toán các khoản đầu tư tài chính

* Đánh giá tổng quát

– Đánh giá việc đối chiếu giữa các báo cáo chi tiết, báo cáo tổng hợp;

– Đánh giá việc phê duyệt các Biên bản định giá các khoản đầu tư.

* Nội dung phân tích

– Phân tích, so sánh giữa giá trị danh nghĩa và giá trị ghi sổ.

– Phân tích mối quan hệ giữa thu nhập từ hoạt động đầu tư với giá trị các khoản đầu tư.

* Kiểm tra chi tiết

– Kiểm tra, xem xét sự trình bày và phân loại của các khoản đầu tư.

– Kiểm tra, xem xét quyền sở hữu đối với các khoản đầu tư;

– Kiểm tra việc định giá đối với các khoản đầu tư. Cán bộ cần đánh giá riêng về các khoản đầu tư để có cơ sở so sánh.

– Kiểm tra thẩm quyền phê duyệt các khoản đầu tư;

– Kiểm tra việc trích lập dự phòng giảm giá cho từng khoản đầu tư.

– Phân tích, đánh giá cơ cấu (lĩnh vực, ngành nghề, tỷ lệ vốn góp…);

– Đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư;

– Đánh giá việc thoái vốn đầu tư;

– Kiểm tra chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục của quá trình đầu tư;

– Một số lưu ý khác khi kiểm toán các khoản đầu tư tài chính:

+ Đầu tư tài chính phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

+ Đầu tư tài chính phải đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập;

+ Sử dụng vốn đầu tư vào các hoạt động trong các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh chính.

+ Tổng mức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không được vượt quá mức vốn theo tỷ lệ quy định.

+ Tham gia góp vốn mua cổ phần có liên quan đến mối quan hệ gia đình phải tuân thủ theo quy định; không được góp vốn hoặc mua cổ phần tại Quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán.

+ Việc đầu tư ra ngoài công ty liên quan đến đất đai phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai;

+ Ngoài việc xem xét các trường hợp không được tham gia góp vốn, các cán bộ cần đánh giá việc hạn chế đầu tư theo quy định như: công ty con đầu tư vào công ty mẹ; công ty con cùng công ty mẹ góp vốn thành lập doanh nghiệp mới; góp vốn mua cổ phần khi cổ phần hóa tổ hợp Công ty mẹ – công ty con, v.v…

(15) Kiểm tra về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Kiểm tra thủ tục

+ Kiểm tra Điều kiện, nguyên tắc áp dụng Ưu đãi miễn, giảm, thuế suất Thuế; Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế TNDN. Đối chiếu lại các căn cứ pháp luật trong miễn giảm thuế với các văn bản chuyên ngành có liên quan để phát hiện các nội dung không phù hợp.
Ví dụ như trường hợp của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam do chưa có quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ đơn vị đã thực hiện miễn, giảm vào tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2011 390 tỷ thuế TNDN tương ứng với số nợ mà Vinashin nợ ngân hàng đầu tư phát triển VN kết quả đã nộp NS tháng 12/2012.

* Xác định lại điều kiện ưu đãi theo qui định của Luật thuế TNDN – ngành nghề kinh doanh trong giấy phép đầu tư của doanh nghiệp không thuộc đối tượng ưu đãi dẫn đến tính tăng thuế TNDN năm 2012 là 1,303 tr.đ (Công ty Akebono Kasei VN)

Một số lưu ý:

Theo quy định hiện hành, để hưởng ưu đãi về thuế thì doanh nghiệp phải tự xác định và kê khai số liệu miễn giảm thuế theo các thủ tục quy định khi quyết toán thuế.

Việc doanh nghiệp tự tính toán số liệu về miễn giảm thuế đôi lúc có sự nhầm lẫn về số học. Do đó, cán bộ thanh tra phải tính toán lại số liệu thật cụ thể trước khi kết luận.

Do chính sách miễn giảm thuế hiện hành còn quy định nhiều trường hợp với các điều kiện khác nhau. Có nhiều trường hợp việc miễn giảm thuế còn phụ thuộc vào quy định của các văn bản chuyên ngành nên cán bộ thanh tra phải tìm hiều đầy đủ các văn bản này.

Ví dụ: trường hợp “Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại…”

+ Thay đổi điều kiện hưởng ưu đãi.

Mọi trường hợp hưởng ưu đãi về thuế đều có điều kiện. Các điều kiện này thay đổi trong từng giai đoạn nên hàng năm cơ quan thuế khi thanh tra kiểm tra về miễn giảm thuế phải thường xuyên quan tâm đến nội dung này

Ví dụ: một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hưởng thuế suất thuế TNDN do đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu quy định (trên 80%). Ưu đãi về thuế suất được ghi trong giấy phép đầu tư nhưng lại không nêu rõ điều kiện.

Có doanh nghiệp không quan tâm đến điều này nên đã kê khai không đúng số thuế được hưởng ưu đãi. Khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện do khủng hoảng kinh tế nên doanh nghiệp không đảm bảo kế hoạch xuất khẩu nên đã bán hàng trong nước là chủ yếu. Trong các năm đó, doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi về thuế suất.

(16) Kiểm tra việc quyết toán thuế TNDN và các khoản điều chỉnh tăng giảm thu nhập chịu thuế TNDN

– Kiểm tra tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quí và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm:

+ Đối chiếu các chỉ tiêu trong tờ khai thuế với các tài liệu kèm theo;  

+ Đối chiếu các chỉ tiêu phản ánh trong tờ khai thuế, các tài liệu kèm theo tờ khai thuế với tờ khai thuế, các tài liệu kèm theo tờ khai thuế tháng trước, quý trước, năm trước.

 


bài viết liên quan
Tổng cục Thuế sẽ tuyển dụng hơn 1,7 nghìn chỉ tiêu công chức năm 2021 (2021-08-25 13:59:52)
Sắp xếp lưu trữ hồ sơ chứng từ & in sổ sách cuối năm hiệu quả – khoa học (2021-08-25 09:50:14)
16 đầu mục cơ quan thuế có thể kiểm tra để phát hiện sai phạm của doanh nghiệp (2021-08-25 10:45:21)
Những sai sót cần tránh khi quyết toán thuế (2021-08-25 10:22:27)
Các Loại Mẫu Hợp Đồng Lao Động Mà Bất Kỳ Kế Toán Nào Cũng Phải Có (2021-08-25 09:35:24)
Những điều cần lưu ý về công tác phí được trừ trong thuế TNDN (2021-08-25 09:27:43)
Những yếu tố quyết định khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (2021-08-25 08:50:38)
Những gian lận phổ biến trên báo cáo tài chính và trách nhiệm của kiểm toán viên (2021-08-23 16:44:11)
15 vấn đề cần lưu ý thanh, kiểm tra Thuế năm 2021 (2021-08-23 16:29:36)
Các sai phạm về thuế mà kế toán có thể tự kiểm soát để hoàn thiện quy trình (2021-08-23 15:55:09)
Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021 (2021-06-04 21:59:55)
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.5.6 (2021-05-07 20:38:04)
Tổng cục Thuế thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (vòng 2) Miền Bắc (2021-01-15 04:09:41)
Tổng cục Thuế thông báo Kết quả thi tuyển dụng công chức năm 2020 khu vực Miền Bắc (Vòng 1) (2021-01-08 04:12:18)
Tổng cục Thuế thông báo Kết quả thi tuyển dụng công chức năm 2020 khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (2020-12-18 19:07:58)
Tổng cục Thuế thông báo Kết quả thi tuyển khu vực miền Nam và Thành phố Hồ Chí Minh (Vòng 1) (2020-12-04 22:09:19)
Thông báo mới của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 về kế hoạch thi công chức tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (2020-12-02 04:57:39)
Tổng cục Thuế thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Thuế năm 2020 Khu vực Miền Bắc và Miền Trung (2020-11-26 21:41:33)
Lời khuyên của chuyên gia luật khi nghi ngờ hóa đơn điện tử giả (2020-12-13 20:00:24)
Tổng cục Thuế thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 tại các tỉnh phía nam. (2020-11-20 20:47:09)
Tổng Cục Thuế Thông Báo Lịch thi và địa điểm thi Vòng 1 Tổng cục thuế (Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên) (2020-11-20 20:23:24)
Tổng cục Thuế thông báo thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 vào khu vực Miền Nam và Thành phố Hồ Chí Minh (vòng 1) (2020-11-06 07:50:53)
Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng định kỳ cho cơ quan thuế (2020-11-22 19:02:41)
Hạch toán Tài khoản 812 – Chi phí Thuế TNDN theo Thông tư 133 (2020-11-19 20:21:57)
Hơn 20 lỗi kế toán không chuyên thường gặp khi thực hiện nghĩa vụ thuế (2020-11-19 20:19:48)
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 154 – Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang theo Thông tư 107 (2020-11-19 20:17:33)
Những trường hợp không bắt buộc tham gia BHXH năm 2021 (2020-11-19 20:10:33)
4 tuyệt chiêu làm giảm thuế GTGT do phải nộp quá nhiều (2020-11-19 20:03:58)
Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (2020-10-13 03:40:13)
Làm sai Báo cáo tài chính có bị phạt và phải nộp lại không? (2020-08-31 04:46:09)
Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán nhà hàng dành cho nhân viên mới vào nghề (2020-08-28 19:53:50)
Sổ tay kế toán tháng 9 – Những công việc kế toán cần làm trong tháng 9 (2020-08-22 05:02:39)
Khái niệm và công dụng của phiếu kế toán trong doanh nghiệp (2020-08-14 21:40:11)
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT (2020-08-14 21:28:37)
Thuế Tiêu thụ đặc biệt là gì? Cách xác định giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt (2020-08-14 21:04:16)
Những bước cơ bản phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp (2020-08-14 20:55:03)
Nghị định 30/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn đóng dấu giáp lai và dấu treo đúng chuẩn (2020-08-13 03:41:47)
Phân biệt các loại Thuế (2020-08-07 22:58:27)
Định khoản kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (2020-08-06 23:26:13)
Thời điểm xuất hóa đơn GTGT trong từng lĩnh vực khác nhau thế nào? (2020-08-06 21:28:34)
Giá hàng mua trong nước và giá hàng nhập khẩu được tính như thế nào? (2020-08-06 21:18:57)
Công việc phải làm định kỳ của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp (2020-08-03 22:40:30)
Từ hôm nay (3/8), chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (2020-08-03 04:08:14)
Trình tự lập báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp (2020-07-30 04:30:55)
Chi phí đầu vào không có hóa đơn có được đưa vào chi phí hợp lý không? (2020-07-22 20:50:06)
Xác định thuế TNDN có những khoản chi phí hợp lý được trừ nào? (2020-07-22 20:42:26)
Bút toán khóa sổ là gì? Đặc điểm và qui trình thực hiện thế nào? (2020-07-13 21:41:11)
Kế toán quản trị hàng tồn kho có vai trò quan trọng như thế nào? (2020-07-13 21:27:34)
Quy trình kế toán tài sản cố định của doanh nghiệp mà bạn nên biết (2020-07-13 21:16:28)
Những điểm mới trong Luật bảo hiểm xã hội năm 2020 (2020-07-11 03:21:45)
7 trường hợp nghỉ việc không cần báo trước từ 2021 (2020-06-21 04:45:31)
Điều kiện ghi nhận TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình mới nhất (2020-06-21 04:30:42)
Hành vi mua bán hóa đơn trái phép bị xử lý thế nào? (2020-06-21 04:08:48)
Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán chi phí thuê nhà trả trước (2020-06-21 03:56:16)
Bạn phải đóng BHXH bao lâu để được hưởng chế độ thai sản? (2020-06-16 20:52:09)
Hướng dẫn xác định kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý (2020-06-16 20:42:57)
Có nên học ngành kế toán trong thời đại công nghệ 4.0? (2020-06-09 21:43:37)
Kinh nghiệm để trở thành một kế toán bán hàng giỏi (2020-06-09 21:37:31)
Giám đốc có được nhận lương? Có phải đóng bảo hiểm xã hội không? (2020-06-09 21:31:39)
9 Trường hợp người lao động không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (2020-06-09 21:19:03)
Mới làm kế toán cần bỏ túi ngay những bí quyết này (2020-06-07 02:22:37)
Xử phạt hành chính: Lưu ý các lỗi sai để tránh mất tiền oan (2020-06-07 02:13:53)
Chính thức tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN lên 11 triệu/tháng (2020-06-04 05:36:34)
Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Kế toán, cần tránh ngay nhé! (2020-05-19 20:59:04)
Thuế thu nhập cá nhân và những luật cần lưu ý khi làm kế toán (2020-05-16 22:30:27)
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.3.9 (2020-05-16 22:17:13)
Thuế bị truy thu là gì? Chậm nộp thuế bị phạt ra sao? (2020-05-16 22:06:45)
Điểm danh chi tiết những công việc của kế toán doanh thu (2020-05-16 21:48:03)
Những sai lầm mà kế toán thu chi cần phải tránh (2020-05-02 02:17:19)
Tải miễn phí phiên bản mới nhất (4.3.8) của ứng dụng HTKK (2020-04-24 21:46:14)
Đối tượng và phương pháp Kế toán chi phí sản xuất (2020-04-21 21:38:41)
Cần chuẩn bị những gì khi cơ quan thanh tra Thuế kiểm tra? (2020-04-21 21:12:17)
Cần chuẩn bị những gì khi cơ quan thanh tra Thuế kiểm tra? (2020-04-21 20:48:38)
Cách sắp xếp hóa đơn chứng từ và sổ sách kế toán (2020-04-19 21:14:43)
Công việc kế toán cần làm tháng 4/2020 (2020-04-14 20:55:29)
Khi nào doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động? (2020-04-14 20:48:11)
Làm kế toán nhất định không thể bỏ qua những quy định quan trọng này (2020-04-14 20:25:44)
Quyết toán Thuế TNDN: Kinh nghiệm dành cho công ty sản xuất (2020-03-25 20:48:52)
Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn cho kế toán viên (2020-03-25 20:39:47)
Công việc kế toán cần phải làm trong tháng 04/2020 (2020-03-25 20:14:31)
Hướng dẫn cách lập đọc và phân tích báo cáo tài chính (BCTC) (2020-03-24 20:50:33)
Hướng dẫn cách nhìn số dư trên BCTC biết đúng hay sai? (2020-03-24 20:38:30)
Nằm vùng 5 kỹ năng để trở thành kế toán chuyên nghiệp (2020-03-23 22:29:33)
Hướng dẫn sửa các lỗi thường gặp trên phần mềm HTKK (2020-03-23 22:13:22)
5 cách giải quyết nhanh, gọn quỹ tiền mặt bị âm (2020-03-23 21:48:59)
5 lý do để bạn chọn nghề kế toán (2020-03-18 04:45:01)
Vì sao Nghề kế toán luôn “HOT” (2020-03-18 03:09:13)
Cách hợp thức hóa các khoản chi không có hóa đơn mà kế toán nhất định phải biết (2020-03-18 02:47:19)
Quy định về mức phạt hành vi trốn thuế, gian lận thuế của doanh nghiệp (2020-03-17 03:45:13)
Chi trả tiền lương trong mùa dịch Covid 19 thế nào cho hợp lý? (2020-03-17 03:35:28)
Học Kế toán ra trường làm gì? (2020-03-17 03:06:37)
Gia hạn thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN thêm 5 tháng vì dịch Covid-19 (2020-03-17 02:53:33)
5 lý do chứng minh Kế toán luôn hấp dẫn với giới trẻ (2020-03-14 05:28:03)
12 nghiệp vụ Kế toán nào cũng cần phải biết (2020-03-10 22:38:07)
Sự khác nhau giữa kế toán phần hành và kế toán tổng hợp (2020-03-10 21:55:51)
Hướng dẫn hạch toán kế toán sau khi thanh kiểm tra thuế (2020-03-09 22:46:29)
Những vướng mắc thường gặp khi thực hiện quyết toán TNCN năm 2019 (2020-03-09 22:24:16)
Hướng dẫn tính Thuế giá trị gia tăng cho kế toán viên (2020-03-09 05:23:46)
Tại sao phải dùng phần mềm kế toán? (2020-03-09 05:02:06)
Những nguyên tắc và phương pháp “bí truyền” cho kế toán hàng tồn kho (2020-03-09 04:25:41)
14 Khoản thu nhập không tính đóng báo hiểm xã hội - Kế toán cần biết (2020-03-09 03:43:07)
Các lỗi kế toán bị phạt theo nghị định số 41/2018/NĐ-CP kế toán cần biết (2020-03-05 03:02:47)
Miễn nộp lệ phí môn bài 01 năm cho doanh nghiệp mới thành lập, 3 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển lên từ hộ cá nhân kinh doanh (2020-03-05 02:37:55)
35 lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 (2020-03-02 01:02:46)
Lịch khai thuế năm 2020 (2020-03-01 05:35:50)
“Bắt bài” những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn kế toán (2020-02-27 02:14:23)
Hướng dẫn hạch toán kế toán sau khi thanh kiểm tra thuế (2020-02-26 21:19:24)
Hơn 20 lỗi kế toán không chuyên thường gặp khi thực hiện nghĩa vụ thuế (2020-02-25 04:02:05)
6 bí quyết - Mới làm kế toán cần bỏ túi ngay để đạt hiệu quả cao nhất (2020-02-25 03:42:14)
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (2020-02-17 22:18:41)
Hàng hóa không chịu thuế GTGT và hàng hóa chịu thuế 0% (2020-02-17 21:57:52)
Một kế toán giỏi cần có những kỹ năng nào? (2020-02-17 21:28:20)
Kế toán cần làm những công việc gì trong quý I năm 2020? (2020-02-17 04:37:58)
Những nguyên tắc, nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản của nghề kế toán (2020-02-16 22:17:23)
Các bước kiểm tra trước khi lên BCTC (2020-02-16 21:40:32)
BHYT 5 năm liên tục: Điều kiện, thủ tục, quyền lợi hưởng chế độ (2020-02-12 04:30:30)
Mới làm kế toán cần bỏ túi ngay những bí quyết này (2020-02-10 22:14:37)
Trăn trở muôn thuở của sinh viên kế toán: Học xong ra trường làm gì? (2020-02-10 21:19:26)
Dịch bệnh Corona – NLĐ và doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì? (2020-02-10 03:52:42)
Bảo hiểm xã hội 2020: Những khoản tiền trợ cấp được tăng (2020-02-10 03:18:47)
Kinh nghiệm quyết toán Thuế - Các Lưu ý khi quyết toán thuế (2020-02-08 03:44:25)
Kinh nghiệm quyết toán Thuế - 8 bước chuẩn bị hồ sơ (2020-02-08 03:14:22)
25 trường hợp không làm việc vẫn được hưởng nguyên lương (2020-02-07 03:35:56)
Tuyệt chiêu sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm dành cho kế toán! (2020-02-06 22:08:29)
Nghề kế toán, được gì và mất gì? (2020-02-04 19:54:01)
Thay thể thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng thẻ y tế điện tử từ năm 2020 (2020-02-03 21:01:44)
Hướng dẫn phân bổ thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN (2020-01-22 01:46:18)
Mức hưởng chế độ BHXH cho chồng khi vợ sinh con mới nhất 2020 (2020-01-14 04:16:13)
Nguyên tắc kế toán cơ bản trong định khoản kế toán (2020-01-14 03:17:43)
Kế toán chuẩn bị gì để kiểm tra, thanh tra thuế được thuận lợi? (2020-01-14 02:41:08)
Những bài học và kinh nghiệm rút ra sau quyết toán thuế (2020-01-14 02:18:05)
Cách làm tờ khai thuế Lệ Phí Môn Bài 2020 trên HTKK mới nhất (2020-01-13 22:24:40)
Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn kế toán cực hay (2020-01-09 22:02:21)
Kế toán thuế mới vào nghề và những lỗi thường gặp (2020-01-09 21:26:07)
Công việc kế toán phải làm hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm (2020-01-09 21:05:03)
Kế toán cần tránh 12 lỗi này khi kê khai thuế GTGT (2020-01-09 20:38:10)
Quy định về chi phí quà tết tặng cho khách hàng và nhân viên (2020-01-08 04:04:10)
Hướng dẫn xử lý hoá đơn điện tử viết sai (2020-01-08 03:44:00)
Quy trình sắp xếp các loại chứng từ kế toán khoa học (2020-01-08 02:17:12)
Hướng dẫn thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty mới thành lập (2020-01-07 00:51:48)
10 việc kế toán cần làm khi doanh nghiệp mới thành lập (2020-01-06 22:12:18)
Mẫu quy chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp 2020 (2020-01-06 21:51:05)
11 cách làm giảm hàng tồn kho ảo (2020-01-06 21:32:31)
Hướng dẫn kê khai nộp thuế lệ phí Môn Bài năm 2020 (2020-01-03 03:46:11)
Hướng dẫn cách viết đơn xin việc kế toán viết tay (2020-01-03 02:39:48)
Hướng dẫn phân bổ thu nhập để giảm số tiền đóng thuế TNCN (2020-01-01 21:36:37)
Nghề Kế toán có gì đặc biệt? 10 điều thú vị khiến bạn bất ngờ (2019-12-30 05:23:21)
Kế toán nhất định phải biết 10 quy định mới này (2019-12-26 22:30:46)
27 điều mà kế toán cần lưu ý trong quá trình làm việc (2019-12-26 21:45:03)
Những công việc kế toán cần làm đầu năm 2020 (2019-12-26 21:07:44)
6 chính sách BHYT, BHXH có hiệu lực năm 2020. (2019-12-26 20:28:40)
Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn, có 08 trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung, cụ thể như thế nào? (2019-12-23 22:05:35)
15 Điều Doanh nghiệp cần biết ngay về hoá đơn điện tử (2019-12-23 20:11:53)
5 điều cần biết khi kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử (2019-12-23 03:38:24)
Mô tả các công việc của người kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp (2019-12-22 21:11:25)
NHỮNG NGHỀ TAY TRÁI HÁI RA TIỀN CHỈ DÂN KẾ TOÁN MỚI LÀM ĐƯỢC (2019-12-20 19:08:29)
Lịch nộp báo cáo thuế, tờ khai và tờ khai lệ phí môn bài năm 2020 (2019-12-19 19:42:26)
Những công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2019 đến 30/03/2020 (2019-12-17 21:06:38)
34 lưu ý khi làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2019 (2019-12-17 20:06:31)
Tổng hợp toàn bộ điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 (2019-12-15 20:14:45)
5 lý do chọn nghề kế toán (2019-12-14 03:59:48)
Vì sao nên chọn Hồng Đức để học Nghề kế toán (2019-12-13 03:34:09)
Nghề Kế toán chuyên nghiệp (2019-12-11 04:19:41)
Nghề Kế toán chuyên nghiệp (2019-12-11 04:14:53)
Nghề Kế toán chuyên nghiệp (2019-12-11 04:14:41)
Khóa học Kế toán Tổng Thực hành chuyên nghiệp trên sổ sách và phần mềm kế toán (2019-12-11 02:10:38)
Hướng dẫn tự học thực hành kế toán tổng hợp (2019-12-10 03:07:15)
Những công việc cấm sử dụng lao động nữ. (2019-12-09 19:42:31)
Khóa đào tạo Kế toán Tổng hợp thực hành chuyên nghiệp trên sổ sách (2019-12-08 20:36:41)
Thực trạng nghề kế toán hiện nay (2019-12-05 20:44:52)
Thực trạng nghề kế toán hiện nay (2019-12-05 20:44:06)
Thực trạng nghề kế toán hiện nay (2019-12-05 20:36:09)
Thực trạng nghề kế toán hiện nay (2019-12-05 20:35:59)
Thực trạng nghề kế toán hiện nay (2019-12-05 20:35:45)
Thực trạng nghề kế toán hiện nay (2019-12-05 20:35:34)
Thực trạng nghề kế toán hiện nay (2019-12-05 20:34:48)
Thực trạng nghề kế toán hiện nay (2019-12-05 20:34:29)
Thực trạng nghề kế toán hiện nay (2019-12-05 20:30:39)
Thực trạng nghề kế toán hiện nay (2019-12-05 20:30:19)
Thực trạng nghề kế toán hiện nay (2019-12-05 20:29:58)
Khóa học Kế toán cho người chưa biết gì về Kế toán (2019-12-04 22:05:47)
Khóa học "Chuyên viên Kế toán Tổng hợp chất lượng cao" – Khóa học không thể bỏ qua (2019-12-02 20:19:37)
Khóa học Kế toán máy - Phần mềm kế toán (2019-12-02 03:59:52)
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cuối năm , kiểm tra và chỉnh sửa sổ sách kế toán. (2019-11-28 20:31:36)
Bí quyết của nghề kế toán (2019-11-15 04:07:28)
Nghề Kế toán và sự thành công (2019-11-14 04:11:58)
Xử phạt hành vi lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán (2019-11-12 22:16:04)
Tình yêu kế toán trong tôi (2019-11-12 20:01:21)
Các phương pháp khấu hao TSCĐ theo quy định (2019-11-09 03:34:18)
25 Câu hỏi phỏng vấn dành cho Kế toán, Kế toán trưởng (2019-10-30 22:27:02)
11 Bước Xây Dựng Phòng Kế Toán Hiệu Quả (2019-10-30 21:38:12)
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019 mới nhất (2019-10-30 02:48:53)
Kinh nghiệm và bí quyết khi đi xin việc kế toán thành công (2019-10-29 23:20:07)
Mô tả các công việc của nhân viên kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp (2019-10-29 22:58:46)
Bài tập định khoản giá thành sản phẩm (có lời giải) (2019-10-29 21:36:50)
06 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ 2020 (2019-10-29 20:42:57)
Tại Sao Kế Toán Trưởng Có Nhiều Áp Lực (2019-10-28 23:06:52)
Cách trở thành kế toán trưởng, liệu có đúng như bạn đã tưởng? (2019-10-22 22:39:20)
Xây dựng bản mô tả công việc bước đệm để tái cấu trúc KPI phòng Kế Toán (2019-10-22 20:52:03)
Phép ảo thuật quản lý bảng cân đối kế toán một cách hoàn hảo (2019-10-22 02:53:13)
Dữ liệu kế toán trong thời đại 4.0 quan trọng như thế nào? (2019-10-21 23:04:39)
Dòng tiền – dòng máu nóng của doanh nghiệp (2019-10-21 21:43:00)
Hóa đơn điện tử gồm những nội dung gì? (2019-10-18 04:34:33)
Tránh thuế như thế nào cho đúng luật (2019-10-15 04:46:25)
Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2019 (2019-10-15 04:08:46)
Thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ (2019-10-15 03:42:30)
Hướng dẫn hạch toán kế toán sau khi thanh kiểm tra thuế (2019-10-15 03:20:59)
Các công việc phải làm từ tháng 10/2019 cho tới ngày 25/01/2020 trước khi nghỉ Tết Nguyên đán (2019-10-14 19:58:45)
7 nội dung cần chú ý của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử (2019-10-12 00:58:50)
35 lưu ý khi lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 (2019-10-12 00:44:48)
Các trường hợp xử lý Hóa đơn điện tử đã xuất cho khách hàng có sai sót (2019-10-11 23:55:01)
Vi phạm hành chính thuế và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng cần biết (2019-10-10 21:30:52)
Tổng hợp 37 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (2019-10-10 00:06:20)
Chính sách mới về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế kế toán cần biết trước năm 2020 (2019-10-09 23:54:13)
Chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (2019-10-09 08:13:29)
Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ - thời gian phân bổ (2019-10-08 21:45:32)
Hai sổ kế toán là gì? Hậu quả thế nào? (2019-10-07 23:20:34)
Mất hoá đơn đầu vào – xử lý thế nào? (2019-10-04 22:13:17)
Những quy định về sổ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (2019-10-03 20:40:29)
17 trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (2019-10-01 03:58:11)
Nhân sự, Kế toán cần làm 06 công việc này trong tháng 9/2019 (2019-08-23 20:40:11)
Những quy định mới người nộp thuế cần lưu ý (2019-08-11 22:43:31)
Hỗ trợ kê khai thuế mới nhất HTKK 4.2.0 áp dụng từ 05/08/2019 (2019-08-09 03:32:04)
Có nên học chứng chỉ kế toán trưởng hay không? (2019-08-06 21:48:18)
Tăng mạnh số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 01/01/2020 (2019-08-01 20:39:04)
Những giao dịch nào bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng? (2019-07-29 20:38:50)
Lương tối thiểu vùng 2020: Nhiều nơi tăng lương hơn 20,6% (2019-07-28 21:28:20)
Từ 2021, không còn lo nghỉ phép đi chơi mà chẳng có tiền xài (dự kiến) (2019-07-26 02:54:19)
Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày được không? (2019-07-23 02:27:44)
Công việc của kế toán, nhân sự tháng 8/2019 (2019-07-22 20:57:37)
07 chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 01/2019 (2019-07-21 21:35:20)
Kế toán và những điều không thể không biết (2019-07-20 04:23:35)
Thủ tục hưởng thai sản với lao động nữ sinh con (mới nhất) (2019-07-17 22:32:55)
NLĐ cũng bị xử phạt nếu đồng ý để DN đóng BHXH bắt buộc ở mức thấp (2019-07-14 20:49:03)
Làm sao xác định được nợ và có mà không cần phải học thuộc danh mục hệ thống tài khoản thông tư 200 (2019-07-13 04:13:06)
Danh sách 11 VB về lao động, tiền lương bị bãi bỏ từ 10/7/2019 (2019-07-12 21:20:47)
NLĐ cũng bị xử phạt nếu đồng ý để DN đóng BHXH bắt buộc ở mức thấp (2019-07-10 21:44:39)
Các điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp bạn cần biết (2019-07-09 03:13:32)
Hướng dẫn chuyển đổi hợp tác xã sang doanh nghiệp (2019-07-07 20:49:36)
Gần 2 tháng nữa, NLĐ sẽ đón kỳ nghỉ dài ngày & hưởng 100% lương (2019-07-04 21:32:43)
Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công (2019-07-02 21:55:28)
Khi nào thuế TNCN được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? (2019-06-29 21:11:21)
Một số sai sót thường gặp phải khi lập và sử dụng hóa đơn (2019-06-28 21:16:47)
Chế độ thai sản đối với nam giới từ ngày 01/7/2019 (2019-06-26 21:22:11)
Chuẩn mực kế toán hợp đồng xây dựng là gì? (2019-06-25 19:39:54)
Học bóc tách dự toán xây dựng (2019-06-23 21:15:30)
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (2019-06-23 21:01:39)
Kế toán xây dựng cần làm những công việc gì? (2019-06-20 21:19:16)
Thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn công trình xây dựng (2019-06-20 20:59:33)
Thời điểm xuất hóa đơn công trình xây dựng (2019-06-20 20:46:24)
Chế độ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi cho lao động nữ mới nhất năm 2019 (2019-06-19 20:21:43)
Trường hợp không phải đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương? (2019-06-19 20:09:01)
Kế toán, nhân sự cần làm những công việc sau trong tháng 7/2019 (2019-06-17 02:09:32)
Những khoản chi phí bị khống chế mức trần 2019 (2019-06-11 21:40:17)
Chiết khấu thương mại, cách hạch toán (2019-06-11 03:07:52)
9 hành vi trốn thuế có thể bị xử lý hình sự (2019-06-09 21:46:38)
Danh sách 11 VB về lao động, tiền lương bị bãi bỏ từ 10/7/2019 (2019-06-04 22:47:23)
Người lao động đón 13 tin vui về BHXH, BHYT từ ngày 01/7/2019 (2019-06-04 20:46:33)
File word toàn văn hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam (2019-05-27 01:51:22)
Nắm rõ những quy định về trích lập quỹ dự phòng trong doanh nghiệp (2019-05-27 01:43:19)
Thông báo nâng cấp ứng dụng htkk phiên bản 4.1.8 (2019-05-26 01:57:10)
Sắp tới, chỉ 03 đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nghề (2019-05-26 01:50:52)
6 Công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 6/2019 (2019-05-21 03:59:52)
Chuyện dân kế toán: “sai bị chỉ trích, đúng chả ai khen” (2019-04-24 21:07:43)
Hướng dẫn hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ ốm đau (2019-04-21 19:59:54)
Hướng dẫn chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. (2019-04-17 21:44:04)
Kỳ kế toán là gì? Quy định về kỳ kế toán: Tháng, Qúy, Năm (2019-04-17 04:49:19)
3 cách trả lời thông minh với câu hỏi “Mức lương mong muốn của bạn là bao nhiêu” của nhà tuyển dụng (2019-04-17 04:21:30)
Những điều cần biết khi làm kế toán (2019-04-17 03:42:47)
Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (2019-04-16 21:17:39)
Chuẩn bị hồ sơ phục vụ đoàn thanh tra thuế (2019-04-13 22:30:35)
Lưu ý của kế toán sau kỳ quyết toán thuế năm (2019-04-10 20:13:22)
Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2019 (2019-04-08 20:05:35)
Huớng dẫn cách đóng dấu đúng luật vào văn bản (2019-04-04 20:00:46)
Công việc kế toán cần làm trong tháng 4/2019 (2019-04-02 20:04:32)
Tham gia BHYT 5 năm liên tục sẽ được hưởng quyền lợi cao hơn (2019-03-27 20:13:01)
Cách xử lý chi phí đầu vào không có hóa đơn (2019-03-27 04:53:14)
Bán hàng dưới 200.000 đồng cũng phải lập hóa đơn điện tử (2019-03-26 20:33:40)
Các chính sách kế toán, kiểm toán, thuế, lệ phí có hiệu lực từ tháng 4/2019 (2019-03-26 02:28:58)
01.04.2019 – Mốc quan trọng đối với dân kế toán (2019-03-24 20:51:30)
Kế toán trưởng và những áp lực không dễ dàng vượt qua (2019-03-21 20:51:36)
Tăng mức hưởng chế độ thai sản cho nlđ nam từ 1/7/2019 (2019-03-21 01:51:28)
Chương trình hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2018 trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (2019-03-17 11:11:03)
Chỉ số tài chính quan trọng mà một CEO cần nắm vững (2019-03-17 06:25:50)
Những rủi ro thường gặp trong quy trình mua hàng hóa (2019-03-14 02:56:01)
Chương trình Hỗ trợ trực tuyến về Quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018 trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế (2019-03-13 22:37:53)
Khi nào nên tham gia các khóa đào tạo kế toán ngắn hạn? (2019-03-09 04:19:55)
Những lưu ý về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 (2019-03-08 22:29:05)
Chương trình hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 (2019-03-07 00:45:30)
5 lưu ý quan trọng mà doanh nghiệp phải biết trong năm 2019 (2019-03-03 19:26:48)
Bạn có phù hợp với nghề kế toán? (2019-02-28 20:28:22)
Doanh nghiệp rủi ro về thuế sẽ dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực. (2019-02-27 19:38:49)
Những công việc kế toán doanh nghiệp cần làm trong tháng 3/2019 (2019-02-25 18:45:39)
Hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế, chậm nộp tờ khai (2019-02-24 01:49:05)
Hơn 7.100 doanh nghiệp trong diện thanh tra thuế năm 2019 (2019-02-20 19:34:32)
Ebook thuế 01/2019 – Toàn bộ văn bản thuế mới nhất (2019-02-19 01:37:31)
Những việc cần làm đầu năm 2019 về lao động, bảo hiểm (2019-02-18 19:04:08)
Công thức lập báo cáo kết quả kinh doanh (2019-02-13 20:10:54)
Công thức lập bảng cân đối kế toán (2019-02-11 20:47:10)
Cách xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi theo TT 200 và 133 (2019-01-30 00:58:03)
Tình huống thuế TNDN mới nhất (2019-01-28 20:56:33)
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.1.2 (2019-01-23 02:48:35)
50 tình huống Sai phạm về thuế (2019-01-14 18:51:13)
Những Công Việc Cần Làm Từ Tháng 12/2018 Đến 30/03/2019 (2019-01-14 04:18:39)
Hạch toán chi phí quà tặng tết cho khách hàng và nhân viên (2019-01-11 03:06:50)
Chi phí năm trước có được hạch toán vào năm sau không? (2019-01-10 03:05:29)
Giá bán thấp hơn giá vốn xử lý như thế nào? (2019-01-04 02:35:08)
Bài tập kế toán chi phí trả trước có lời giải chi tiết cực hay (2018-12-24 01:12:45)
Các bước cần làm quyết toán cuối năm (2018-12-22 03:52:51)
Đối tượng được miễn lệ phí thuế môn bài năm 2018 - 2019 (2018-12-21 02:42:43)
Mẫu quy chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp 2019 (2018-12-20 21:09:35)
8 bí quyết để giúp bạn thành công trong nghề kế toán (2018-12-19 22:12:58)
Kế toán và những đường Link cần phải nhớ (2018-12-17 21:56:45)
Mô tả công việc của nhân viên kế toán tiền lương (2018-12-17 04:32:02)
25 công việc kế toán cần làm vào cuối năm và đầu năm sau (2018-12-17 01:57:56)
Công việc một ngày của kế toán bán hàng (2018-12-15 02:35:12)
5 kỹ năng mà nhân viên kế toán thuế cần? (2018-12-14 20:13:19)
Những điều cần biết về kế toán cho công ty mới thành lập (2018-12-14 03:51:30)
5 sai sót cần tránh khi làm kế toán công nợ (2018-12-13 19:59:24)
Thủ tục và cách hạch toán thanh lý tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp (2018-12-13 01:44:57)
Mức lương của kế toán có cao hay không? Phụ thuộc vào yếu tố nào? (2018-12-08 02:06:16)
Tìm Hiểu Về Nghề Kế Toán Nhà Hàng - Khách Sạn (2018-12-07 03:46:30)
Vì sao nên học ngành kế toán trong thời buổi hiện nay? (2019-12-05 22:12:14)
Xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động (2018-12-06 03:06:26)
Khoản tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không? (2018-12-05 02:42:29)
Hướng dẫn cách lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH (2018-12-03 20:10:00)
Tại sao hóa đơn từ 20 triệu trở lên bắt buộc thanh toán qua tài khoản ngân hàng? (2018-11-28 19:47:51)
06 lỗi thường gặp khi doanh nghiệp tổ chức làm thêm giờ (2018-11-27 19:16:12)
Hướng dẫn cách xử lý chuyển tiền nhầm vào tài khoản (2018-11-26 22:30:26)
11 lỗi về “chữ ký” và mức phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán (2018-11-26 02:24:47)
Hàng hóa bị hư hỏng có được tính vào chi phí được trừ? (2018-11-24 02:44:56)
Hướng dẫn xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi theo Thông tư 200 (2018-11-23 01:41:42)
Lời khuyên giá trị cho kế toán khi tiếp đoàn thanh tra thuế (2018-11-22 21:19:04)
Bí quyết định khoản kế toán siêu nhanh – chính xác – hiệu quả (2018-11-22 02:01:06)
Quy định về Trích lập 4 khoản dự phòng hiện nay (2018-11-21 20:39:15)
Văn bản mới về lao động tiền lương (2018-11-20 21:09:19)
Hội nghị Tập huấn Hóa đơn điện tử_eTax_Quyết toán Thuế năm 2018 (2018-11-20 04:04:49)
Lao động làm việc theo thời vụ đóng bảo hiểm như thế nào? (2018-11-20 02:03:56)
Dự kiến tăng lương làm việc thêm giờ và làm việc vào ban đêm từ 1/1/2019 (2018-11-17 02:41:58)
Chế độ thai sản từ 01/7/2018 với trường hợp chỉ chồng đóng bhxh (2018-11-14 21:18:05)
Những lỗ hỏng thường gặp trong thủ tục mua hàng (2018-11-14 01:42:20)
Phạt vi phạm hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm. Mức phạt bao nhiêu? (2018-11-13 19:54:13)
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2018 (2018-11-12 20:05:12)
Kiểm tra số liệu về mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính trước khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế (2018-11-11 19:12:46)
Lợi nhuận kế toán và những vấn đề liên quan (2018-11-08 20:34:02)
Thủ tục kiểm kê hàng tồn kho là 1 thủ tục quan trọng nhất của người làm kế toán hàng tồn kho (2018-11-06 20:12:08)
Hướng dẫn tra cứu quá trình tham gia BHXH (2018-11-04 20:42:00)
Kinh nghiệm quyết toán thuế loại hình công ty thương mại (2018-11-01 22:52:20)
30 lỗi vi phạm mà kế toán hay gặp phải (2018-10-31 21:37:30)
Dân kế toán, nhân sự cần làm 06 việc này trong tháng 11/2018 (2018-10-30 22:25:08)
Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động từ ngày 01/01/2019 (2018-10-30 20:53:16)
Tài sản cố định đã khấu hao hết thì phải làm gì? (2018-10-28 23:03:27)
Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 (2018-10-28 22:30:49)
Xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách so với thực tế (2018-10-25 22:44:44)
Các trường hợp bán hàng không cần xuất hóa đơn (2018-10-25 05:39:40)
Phân bổ các khoản thu nhập hợp lý để người lao động giảm tiền thuế TNCN (2018-10-24 01:53:20)
Tổng hợp trả lời của Tổng Cục thuế về hóa đơn (2018-10-22 20:48:56)
Bí quyết học thuộc danh mục hệ thống tài khoản (nợ và có) nhanh và biết định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh. (2018-10-20 20:04:01)
Một số lưu ý về hóa đơn (2018-10-15 23:54:11)
Chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN (2018-10-14 20:38:59)
Mẫu các loại hợp đồng (2018-10-09 03:28:37)
Hỏi đáp kế toán (2018-10-05 20:28:37)
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn của từng trường hợp (2018-10-05 20:04:10)
44 câu hỏi phỏng vấn dành cho dân kế toán (2018-10-05 03:04:43)
Tài liệu pháp luật về thuế 2018 (2018-10-03 22:41:23)
7 nguyên tắc kế toán cơ bản và quan trọng nhất (2018-09-28 21:04:47)
50 mẹo vặt excel hay cho dân kế toán (2018-09-28 02:33:38)
Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ (2018-09-27 06:22:27)
Thủ tục đăng ký tham bảo hiểm xã hội lần đầu 2018 (2018-09-27 06:18:09)
Cách xây dựng thang bảng lương (2018-09-27 06:12:19)
Mẫu quy chế lương thưởng (2018-09-27 06:09:09)
Cách xác định Doanh nghiệp vừa và nhỏ (2018-09-27 06:04:30)
Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng (2018-09-27 06:00:08)
Chi phí trước khi thành lập Doanh nghiệp (2018-09-27 05:54:27)
Cách đăng ký và nộp Tiền thuế điện tử qua mạng (2018-09-27 05:49:39)
Cách kê khai lệ phí môn bài năm 2018 (2018-09-27 05:41:14)
Tài liệu ôn thi kiểm toán viên, kế toán viên 2018 (2018-09-25 20:57:07)
KẾ TOÁN TOÁN CẦN BIẾT NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH SAU ĐÂY (2018-09-25 04:53:14)
Mẫu bảng excel cho tính thuế thu nhập cá nhân (2018-09-18 22:21:27)
21 website tra cứu trực tuyến của cơ quan nhà nước mà kế toán cần biết (2018-09-16 21:35:00)
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.6 (2018-09-16 05:22:16)
Ấn định thuế – Nỗi kinh hoàng của kế toán? (2018-09-14 20:57:08)
7 bước trở thành kế toán giỏi (2018-09-14 20:18:01)
NGHỊ ĐỊNH 119/ND-CP NGÀY 12/09/2018 VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ có hiệu lực từ 1/11/2018 (2018-09-14 02:57:44)
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÓA ĐƠN VIẾT SAI – CHI TIẾT CHO TỪNG TRƯỜNG HỢP (2018-09-13 20:51:47)
Hướng dẫn cách chèn file pdf hoặc word vào file excel (2018-09-13 20:18:40)
Hướng dẫn sử dụng công cụ trộn thư (mail merge) để tạo hợp đồng lao động, xuất phiếu lương cho nhân viên, thư mời, thông báo,… (2018-09-12 20:38:38)
Sửa đổi quy định đăng ký kinh doanh mới (2018-09-09 20:18:58)
Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và 200 (2018-09-06 21:00:45)
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2018 (2018-09-06 20:15:47)
CÁC SAI PHẠM THƯỜNG GẶP VỀ THANH KIỂM TRA THUẾ (2018-08-23 20:16:37)
Làm sao để ngân hàng có thể cho doanh nghiệp vay vốn? (2018-08-23 20:03:08)
Thủ thuật kiểm soát số liệu trên bảng cân đối tài khoản trước khi lập BCTC (2018-08-22 20:24:31)
Mức lương tối thiểu vùng 2019 (2018-08-22 20:07:06)
Tổng cục Thuế tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) (2018-08-21 20:43:12)
Các khoản thu nhập chịu thuế ngoài tiền lương, tiền công của cá nhân (2018-08-21 20:25:05)
16 tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất và cách xử lý (2018-08-06 02:04:15)
Thông báo lịch nghỉ chính thức Lễ, Tết năm 2019 (2018-07-30 04:25:52)
Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy Trường ĐH Tài chính - Kế toán (Bộ Tài chính) (2018-07-17 12:18:44)
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.5 (2018-06-30 06:52:16)
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức buổi cập nhật về thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 24/5/2018 (2018-05-14 23:41:55)
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.2 (2018-03-25 10:19:57)
Công cụ hỗ trợ - Ebook 1.9: Kế toán - Kiểm toán - Thuế (2018-01-19 09:37:05)
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.1 (2018-01-19 08:48:40)
Đọc báo cáo tài chính với nhà đầu tư chứng khoán (2018-01-14 05:51:22)
Quy trình soát xét hồ sơ trước khi quyết toán thuế (2018-01-14 05:41:39)
Kinh nghiệm khi quyết toán thuế (2018-01-14 05:36:48)
Công việc của tháng 01/2018 và chuẩn bị lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế 2017 (2018-01-14 04:46:44)
Hướng dẫn mới về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (2017-11-16 08:19:03)
Tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017 (2017-07-12 22:54:35)
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (2017-07-12 22:50:24)
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.4 (2017-06-15 22:57:29)
Các sai sót thường gặp khi làm kế toán thuế? Kinh nghiệm làm kế toán thuế (2017-05-28 09:24:18)
Thanh tra thuế: nhận diện các hành vi gian lận thuế phổ biến của doanh nghiệp nhỏ và vừa (2017-05-28 08:28:45)
Thu thuế kinh doanh trên Facebook: Từ bài học của các nước đến câu chuyện Việt Nam (2017-04-07 23:15:36)
Quyết toán thuế TNCN 2017: Lưu ý khi đổi Thẻ căn cước công dân (2017-03-10 09:27:41)
Hướng dẫn quyết toán Thuế TNDN và Thuế TNCN năm 2016 (2017-03-10 09:21:46)
HD quyết toán thuế TNCN năm 2016 và cấp MST NPT (2017-03-03 03:59:50)
Ôn thi công chức thuế: Một số ghi nhớ trắc nghiệm nghiệp vụ thuế (2017-03-02 22:46:28)
05 kinh nghiệm thi tuyển công chức thuế mà bạn cần biết (2017-03-02 23:04:01)
Tổng cục thuế tiếp tục siết chặt việc mua bán hóa đơn lẻ (2017-03-02 23:07:57)
Chính sách thuế, phí và lệ phí có hiệu lực từ tháng 02/2017 (2017-03-01 06:41:49)
Tại sao nên sử dụng phần mềm kế toán? (2017-02-28 22:31:04)
Những nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm (2017-03-02 08:28:09)
Quyết toán thuế TNCN: những lưu ý quan trọng cho người nộp thuế (2017-03-02 08:28:10)
Một số nội dung hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhậ (2017-03-02 08:28:29)
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai (2017-03-02 08:28:08)
tư vấn khóa học đăng ký học