ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Công cụ hỗ trợ - Ebook 1.11: Kế toán - Kiểm toán - Thuế


Trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Công cụ hỗ trợ (Ebook 1.11) của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Tải Ebook tại đây

“Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” (Ebook) đã được VACPA xây dựng nhằm hỗ trợ Hội viên tra cứu, tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất phục vụ các hoạt động dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán.

Trên cơ sở Ebook 1.10 đã phân loại các văn bản pháp luật chi tiết hơn theo từng lĩnh vực, VACPA đã thực hiện nâng cấp lên phiên bản Ebook 1.11 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2019 để tiếp tục bổ sung, cập nhật thêm nhiều văn bản mới để đáp ứng yêu cầu thực tế và được in đậm và đánh dấu nền màu vàng.

Tải Ebook tại đây

Cấu trúc của Ebook 1.11 gồm 03 phần:

Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng Việt):

 Phần này gồm các văn bản trong các lĩnh vực được hệ thống theo 09 loại:

·            A. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

·            B. Kế toán;

·            C. Kiểm toán;

·            D. Thuế;

·            E. Chứng khoán;

·            F. Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

·            G. Kinh doanh bảo hiểm;

·            H. Chi phí, tài chính;

·            I. Các quy định khác.

Phần thứ hai: Các tài liệu do VACPA ban hành:

1.         Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật lần 3 năm 2019);

2.       Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật lần 2 năm 2016);

3.       Hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCQTDAHT (xây dựng mới năm 2016);

4.       Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa;

5.       Tài liệu hướng dẫn 11 chuẩn mực kiểm toán khó;

6.       Bảng tổng hợp các mẫu biểu về hợp đồng, thư giải trình, các báo cáo và phụ lục;

7.       Bản dịch tiếng Việt về “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước -  giá trị và cơ hội phát triển”;

8.       Bản dịch tiếng Việt về “Tám yếu tố chính dẫn đến thành công của quản lý tài chính công”;

9.       Bản dịch tiếng Việt “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”.

Phần thứ ba: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh:

Phần này gồm các tài liệu bằng tiếng Anh được chia sẻ từ Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và các văn bản pháp luật khác bằng tiếng Anh.

Các văn bản được dịch sang tiếng Anh chỉ với mục đích tham khảo. VACPA không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bản dịch này và khuyến khích người sử dụng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” khi cần thiết nhưng cần tra cứu các Văn bản gốc tiếng Việt được ban hành chính thức (có chữ ký, đóng dấu).

Các văn bản này được khai thác từ các cổng thông tin của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước, IFAC, CIMA, CAPA và các tổ chức nghề nghiệp khác,...

Tải Ebook tại đây

Nguồn: VACPA

 

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học