ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tổng hợp các quy định về: Tiền lương + Bảo hiểm + Công đoàn


Tổng hợp các quy định mới nhất hiện nay về Tiền lương, bảo hiểm, công đoàn và các quy định xử phạt vi phạm

Quy định

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Nội dung

Bộ Luật Lao động 2012
Luật số: 10/2012/QH13

18/06/2012

01/05/2013

Quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức  về lao động.

 

 

 

 

Nghị định 05/2015/NĐ-CP

12/01/2015

01/03/2015

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động 2012, trong đó có một số nội dung quan trọng về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc làm.

Thông tư
47/2015/TT-BLĐTBXH

16/11/2015

 01/01/2016

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Thông tư
23/2015/TT-BLĐTBXH

23/6/2015

08/08/2015

 Hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

LUẬT VIỆC LÀM 2013
Luật số: 38/2013/QH13

16/11/2013

01/01/2015

Quy định về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm; đánh giá, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia; tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm…

Nghị định
122/2015/NĐ-CP

 

14/11/2015

01/01/2016

Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng 2016

Nghị định 49/2013/NĐ-CP

14/05/2013

1/7/2013

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương


BẢO HIỂM

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

31/07/2015

15/09/2015

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp.

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014
+ Bắt đầu từ 1/1/2016 theo Luật số: 58/2014/QH13
(Trước năm 2016 là theo Luật số: 71/2006/QH 11, ngày 29 tháng 6 năm 2006)
 

20/11/2014

01/01/2016

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2008

14/11/2008

01/07/2009

 Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI 2014 (Số: 46/2014/QH13)
 
 

13/06/2014

01/01/2015

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Quyết định
959/QĐ-BHXH

09/09/2015

01/01/2016

Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với nhiều quy định về mức đóng, hồ sơ, thời hạn giải quyết; chu trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH;

Thông tư
59/2015/TT-BLĐTBXH

29/12/2015

15/02/2016

hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, hướng dẫn Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc với các nội dung về các chế độ BHXH bắt buộc; Quỹ bảo hiểm xã hội

Quyết định 636/QĐ-BHXH

22/04/2016

22/04/2016

Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, theo đó, Quyết định quy định về hồ sơ, quy trình hưởng chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.


CÔNG ĐOÀN

Nghị định Số: 191/2013/NĐ-CP

21/11/2013

10/1/2014

Nghị định này quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

 

BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Thông tư Số: 23/2014/TT-BLĐTBXH

29/08/2014

20/10/2014

Thông tư này hướng dẫn thực hiện về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm, tuyển lao động, báo cáo sử dụng lao động, lập và quản lý sổ quản lý lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.

 

XỬ PHẠT VI PHẠM

NGHỊ ĐỊNH 95/2013/NĐ-CP
 

22/08/2013

10/10/2013

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định 88/2015/NĐ-CP

07/10/2015

25/11/2015

Sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
+ Quy định về mức xử phạt: Không đóng kinh phí công đoàn

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học