ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Sổ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán


SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (Ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho CTCK)

PHỤ LỤC SỐ 03 B

SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho CTCK)

 

1. Danh mục hệ thống sổ kế toán áp dụng đối với CTCK

STT

Tên sổ

Áp dụng cho Tài khoản

Mẫu số

Ghi chú

I

Sổ kế toán tổng hợp

1

 

 

Sổ Nhật ký chung

Áp dụng  để ghi chép cho tất cả các nghiệp vụ phát sinh, không gồm các Tài khoản đã được ghi ở Nhật ký đặc biệt

S01- CTCK

 

2

Sổ cái

Mỗi TK một sổ cái hoặc một trang sổ

S02- CTCK

 

3

Sổ Nhật ký mua

331

S03- CTCK

 

4

Sổ Nhật ký bán

131

S04- CTCK

 

5

Sổ Nhật ký thu tiền (tiền mặt, TGNH, tiền gửi ngân hàng khác)

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118

S05- CTCK

 

6

Sổ Nhật ký chi tiền (tiền mặt, TGNH, tiền gửi ngân hàng khác)

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118

S06- CTCK

 

II

Sổ chi tiết các tài khoản

 

 

 

7

Sổ quỹ tiền mặt

111

S07- CTCK

 

8

Sổ kế toán Chi tiết tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý, tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý, Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng, Tiền gửi của tổ chức phát hành, Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118

S08- CTCK

 

9

Sổ kế toán chi tiết: Dùng chung cho các tài khoản còn lại có nhu cầu theo dõi chi tiết

Các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết các đối tượng

S09- CTCK

 

 

Sổ kế toán chi tiết: Phải thu bán các tài sản tài chính, Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính, Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp, Phải thu nội bộ, Phải thu về lỗi giao dịch các tài sản tài chính, Phải trả về lỗi  giao dịch các tài sản tài chính

131, 132, 135, 136, 137, 327

S09- CTCK

 

 

Số kế toán chi tiết Thuế GTGT được khấu trừ, phải thu  khác, tạm ứng

133, 138, 141

S09- CTCK

 

 

Sổ kế toán chi tiết Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp, Dự phòng khó đòi và suy giảm các khoản phải thu

129, 139

S09- CTCK

 

 

Số kế toán chi tiết vay, vay tài sản tài chính

311, 312

S09- CTCK

 

 

Số kế toán Phải trả cho người bán, phải trả nội bộ

331, 336

S09- CTCK

 

 

Số kế toán Phải trả các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 

332

S09- CTCK

 

 

Số kế toán Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

333

S09- CTCK

 

 

Số kế toán chi tiết Phải trả người lao động

334

S09- CTCK

 

 

Số kế toán Chi phí phải trả

335

S09- CTCK

 

 

Số kế toán chi tiết Phải trả nội bộ

336

S09- CTCK

 

 

Số kế toán Phải trả, phải nộp khác

338

S09- CTCK

 

 

Số kế toán chi tiết Vốn đầu tư của chủ sở hữu, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

411, 415, 418

S09- CTCK

 

 

Số kế toán chi tiết Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý, Chênh lệch tỷ giá hối đoái

412, 413

S09- CTCK

 

 

Số kế toán Lợi nhuận chưa phân phối, Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư

421, 422

S09- CTCK

 

 

Sổ kế toán chi tiết Thu nhập

511

S09- CTCK

 

 

 Số kế toán Doanh thu hoạt động tài chính

515

S09- CTCK

 

 

Lỗ và chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính, hoạt động tự doanh

632

S09- CTCK

 

 

Số kế toán chi tiết Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ

633

S09- CTCK

 

 

Số kế toán Chi phí tài chính

635

S09- CTCK

 

 

Số kế toán Chi phí bán hàng

641

S09- CTCK

 

 

Số kế toán Chi phí quản lý Công ty chứng khoán

642

S09- CTCK

 

 

Số kế toán Thu nhập khác

711

S09- CTCK

 

 

Số kế toán Chi phí khác

811

S09- CTCK

 

 

Số kế toán Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp

821

S09- CTCK

 

 

Sổ theo dõi Đánh giá lại các tài sản tài chính

1212, 1242

S09- CTCK

 

 

Sổ theo dõi Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính

4211

S09- CTCK

 

 

Sổ theo dõi Danh mục tài sản tài chính

121, 122, 123, 124, 221, 222

S09- CTCK

 

 

Sổ kế toán chi tiết theo dõi hàng tồn kho, TSCĐ, BĐSĐT

152, 153, 156, 211, 212, 213, 217

S09- CTCK

 

10

Sổ kế toán chi tiết chi phí

242, 335, 633, 635, 641, 642

S10- CTCK

 

11

Sổ theo dõi đánh giá các tài sản tài chính theo giá trị hợp lý

121, 122, 123, 124

S11- CTCK

 

12

Sổ theo dõi, lãi, lỗ bán các tài sản tài chính

511, 632

S12- CTCK

 

13

Sổ theo dõi danh mục tài sản tài chính

121, 122, 123, 124

S13- CTCK

 


 

bài viết liên quan
Văn bản hợp nhất số 20/VBHN - VPQH - BTC ngày 05/08/2015 (2018-08-05 15:32:44)
Nghị Định 116/2017 ND - CP ngày 25/10/2017 (2018-08-05 14:57:30)
Nghị Định 58/2012 ND - CP ngày 20/07/2012 (2018-08-05 14:45:52)
Nghị Định 108/2013 ND - CP ngày 23/09/2013 (2018-08-05 14:40:53)
Nghị Định 60/2015 ND - CP ngày 26/06/2015 (2018-08-05 14:32:11)
Nghị Định 86/2016 ND - CP ngày 01/07/2016 (2018-08-05 14:18:06)
Nghị Định 145/2016 ND - CP ngày 01/11/2016 (2018-08-05 14:12:06)
Nghị Định 71/2017/ND - CP ngày 06/06/2017 (2018-08-05 14:06:52)
Thông Tư Số 202/2015 TT/BTC của Bộ Tài chính, 18/12/2015 (2018-07-30 21:38:22)
Thông Tư Số 203/2015 TT/BTC của Bộ Tài chính, 21/12/2015 (2018-07-30 21:31:17)
Thông Tư Số 07/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 18/01/2016 (2018-07-30 21:27:05)
Thông Tư Số 11/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 19/01/2016 (2018-07-30 14:36:27)
Thông Tư Số 15/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 20/01/2016 (2018-07-30 14:32:00)
Thông Tư Số 65/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 26/04/2016 (2018-07-30 14:28:57)
Thông Tư Số 105/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 29/06/2016 (2018-07-30 14:25:57)
Thông Tư Số 107/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 29/06/2016 (2018-07-30 14:21:42)
Thông Tư Số 272/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 14/11/2016 (2018-07-30 14:10:54)
Thông Tư Số 10/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 06/02/2017 (2018-07-30 14:00:05)
Thông Tư Số 23/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 16/03/2017 (2018-07-30 13:51:11)
Thông Tư Số 29/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 12/04/2017 (2018-07-30 13:48:33)
Thông Tư Số 36/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 27/04/2017 (2018-07-30 13:43:27)
Thông Tư Số 46/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 12/05/2017 (2018-07-30 13:39:16)
Thông Tư Số 87/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 15/08/2017 (2018-07-30 13:35:41)
Thông Tư Số 95/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 22/09/2017 (2018-07-30 13:16:55)
Thông Tư Số 115/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 25/10/2017 (2018-07-29 21:53:33)
Thông Tư Số 130/2012 TT/BTC của Bộ Tài chính, 10/08/2012 (2018-07-29 21:44:32)
Thông Tư Số 165/2012 TT/BTC của Bộ Tài chính, 09/10/2012 (2018-07-29 21:37:52)
Quyết Định số 108/2008 QĐ - BTC của Bộ Tài Chính ngày 20/11/2008 (2018-07-29 21:23:00)
Quyết Định số 2329/2007 QĐ - BTC của Bộ Tài Chính ngày 10/07/2007 (2018-07-29 21:03:56)
Quyết Định số 13/2007 QĐ - BTC của Bộ Tài Chính ngày 13/03/2007 (2018-07-29 20:57:54)
Thông Tư Số 183/2011 TT/BTC của Bộ Tài chính, 16/12/2011 (2018-07-29 20:42:31)
Thông Tư Số 74/2011 TT/BTC của Bộ Tài chính, 01/06/2011 (2018-07-29 20:25:03)
Thông Tư Số 52/2012 TT/BTC của Bộ Tài chính, 05/04/2012 (2018-07-29 20:20:36)
Thông Tư Số 224/2012 TT/BTC của Bộ Tài chính, 26/12/2012 (2018-07-29 19:56:20)
Thông Tư Số 227/2012 TT/BTC của Bộ Tài chính, 2/12/2012 (2018-07-29 19:43:15)
Thông Tư Số 73/2013 TT/BTC của Bộ Tài chính, 29/05/2013 (2018-07-29 19:30:04)
Thông Tư Số 73/2013 TT/BTC của Bộ Tài chính, 29/05/2013 (2018-07-29 19:30:07)
Thông tư số 87/2013/TT - BTC của Bộ Tài Chính, 28/06/2013 (2018-07-29 19:21:41)
Thông Tư Số 13/2013 TT/BTC của Bộ Tài chính, 25/01/2013 (2018-07-29 15:54:00)
TT 217_2013 HD Xử Phạt vi Phạm Trong Lĩnh Vật chứng Khoán Và Thông Tin chứng Khoán (2018-07-29 15:43:22)
TT 09_2014 Về Sử Dụng Phí bán Đấu Giá Cổ Phần Và Các Loại Chứng Khoán (2018-07-29 15:38:00)
TT 67_2014 HD Sử Dụng Phí, Lệ Phí Trong Lĩnh Vực Chứng Khoán (2018-07-29 15:34:28)
TT 146_2014 _ HD Chế Độ Tài Chính Công Ty Chứng Khoán , Công Ty Quản Lý Quỹ (2018-07-29 15:18:03)
TT 01_2015_TT - BTC - HD giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (2018-07-29 15:05:17)
TT 05_2015_TT - BTC - HD hoạt động chứng khoán (2018-07-29 15:00:16)
TT 123_2015 - BTC - HD hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán (2018-07-29 14:43:10)
TT 155_2015 Về công bố thông tin chứng khoán (2018-07-29 14:38:43)
TT 162_2015 Hướng dẫn về chào bán Chứng khoán ra công chúng (2018-07-27 19:26:06)
TT 180_2015 Hợp đồng đăng ký giao dịch chứng khoán (2018-07-27 19:17:22)
TT 197_2015 Quy định về hành nghề chứng khoán (2018-07-27 19:12:05)
Thông tư số 152/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, 28/09/2010 (2017-03-01 02:31:59)
Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 (2017-02-28 15:27:26)
Chứng từ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán (2017-02-28 15:27:18)
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán (2017-03-01 18:08:18)
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chu (2017-02-28 15:27:22)
Sổ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán (2017-03-01 15:19:12)
Thông tư số 132/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, 08/11/2007 (2017-03-01 04:34:37)
tư vấn khóa học đăng ký học