ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

danh sách thông tin
kế toán
Văn bản hợp nhất số 20/VBHN - VPQH - BTC ngày 05/08/2015
NGHỊ ĐỊNH1 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Nghị Định 116/2017 ND - CP ngày 25/10/2017
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC GIÁM SÁT TUÂN THỦ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN CỦA SỞ GIAO DỊCH CH ỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Xem thêm
Nghị Định 58/2012 ND - CP ngày 20/07/2012
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
Xem thêm
Nghị Định 108/2013 ND - CP ngày 23/09/2013
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Nghị Định 60/2015 ND - CP ngày 26/06/2015
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2012/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Nghị Định 86/2016 ND - CP ngày 01/07/2016
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Nghị Định 145/2016 ND - CP ngày 01/11/2016
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2013/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Nghị Định 71/2017/ND - CP ngày 06/06/2017
NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Xem thêm
Thông Tư Số 202/2015 TT/BTC của Bộ Tài chính, 18/12/2015
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Thông Tư Số 203/2015 TT/BTC của Bộ Tài chính, 21/12/2015
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Thông Tư Số 07/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 18/01/2016
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 210/2012/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2012 HƯỚNG DẪN VỀ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Thông Tư Số 11/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 19/01/2016
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2015/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Xem thêm
Thông Tư Số 15/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 20/01/2016
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 183/2011/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2011 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ MỞ
Xem thêm
Thông Tư Số 65/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 26/04/2016
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Xem thêm
Thông Tư Số 105/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 29/06/2016
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN, QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM
Xem thêm
Thông Tư Số 107/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 29/06/2016
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHÀO BÁN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
Xem thêm
Thông Tư Số 272/2016 TT/BTC của Bộ Tài chính, 14/11/2016
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Thông Tư Số 10/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 06/02/2017
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 234/2012/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Xem thêm
Thông Tư Số 23/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 16/03/2017
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2016/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2016 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2015/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Xem thêm
Thông Tư Số 29/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 12/04/2017
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 202/2015/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2015 HƯỚNG DẪN VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Thông Tư Số 36/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 27/04/2017
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 217/2013/TT -BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Thông Tư Số 46/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 12/05/2017
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Xem thêm
Thông Tư Số 87/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 15/08/2017
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐÁP ỨNG CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH
Xem thêm
Thông Tư Số 95/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 22/09/2017
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2017/NĐ-CP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Xem thêm
Thông Tư Số 115/2017 TT/BTC của Bộ Tài chính, 25/10/2017
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Thông Tư Số 130/2012 TT/BTC của Bộ Tài chính, 10/08/2012
THÔNG TƯ Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng
Xem thêm
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.2
V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2, ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4
Xem thêm
Thông Tư Số 165/2012 TT/BTC của Bộ Tài chính, 09/10/2012
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
Xem thêm
Những công việc quan trọng kế toán cần làm trong tháng 03/2018
Bước vào tháng 3/2018, doanh nghiệp cần phải thực hiện khá nhiều công việc quan trọng liên quan đến lĩnh vực kế toán - thuế. Đặc biệt là 3 công việc mà mọi người cần phải chú ý sau đây:
Xem thêm
Quyết Định số 108/2008 QĐ - BTC của Bộ Tài Chính ngày 20/11/2008
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 108/2008/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Xem thêm
Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho
Hàng tồn kho là một yếu tố rất quan trọng trong doanh nghiệp, vì vậy việc hạch toán đúng hàng tồn kho không chỉ giúp cho doanh nghiệp có 1 lượng vật tư, hàng hoá dự trữ đúng mức, không dự trữ quá nhiều gây ứ đọng vốn, mặt khác không dự trữ quá ít để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành liên tục không bị gián đoạn.
Xem thêm
Quyết Định số 2329/2007 QĐ - BTC của Bộ Tài Chính ngày 10/07/2007
QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Xem thêm
Các phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho
Các phương pháp tính giá xuất kho hàng tồn kho
Xem thêm
Quyết Định số 13/2007 QĐ - BTC của Bộ Tài Chính ngày 13/03/2007
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13/2007/QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 03 NĂM 2007 BAN HÀNH MẪU BẢN CÁO BẠCH TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Chế độ kế toán mới doanh nghiệp Nhỏ và vừa - TT133/2016
Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
Xem thêm
Thông Tư Số 183/2011 TT/BTC của Bộ Tài chính, 16/12/2011
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ MỞ
Xem thêm
Thông Tư Số 74/2011 TT/BTC của Bộ Tài chính, 01/06/2011
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong các báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp phải lập để cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng.
Xem thêm
Thông Tư Số 52/2012 TT/BTC của Bộ Tài chính, 05/04/2012
THÔNG TƯ Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Xem thêm
Thông Tư Số 224/2012 TT/BTC của Bộ Tài chính, 26/12/2012
THÔNG TƯ Hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên
Xem thêm
Thông Tư Số 227/2012 TT/BTC của Bộ Tài chính, 2/12/2012
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Thông Tư Số 73/2013 TT/BTC của Bộ Tài chính, 29/05/2013
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2012/NĐ-CP NGÀY 20/7/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Thông Tư Số 73/2013 TT/BTC của Bộ Tài chính, 29/05/2013
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2012/NĐ-CP NGÀY 20/7/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Thông tư số 87/2013/TT - BTC của Bộ Tài Chính, 28/06/2013
THÔNG TƯ Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
Xem thêm
Thông Tư Số 13/2013 TT/BTC của Bộ Tài chính, 25/01/2013
THÔNG TƯ GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
TT 217_2013 HD Xử Phạt vi Phạm Trong Lĩnh Vật chứng Khoán Và Thông Tin chứng Khoán
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
TT 09_2014 Về Sử Dụng Phí bán Đấu Giá Cổ Phần Và Các Loại Chứng Khoán
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN VÀ CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
TT 67_2014 HD Sử Dụng Phí, Lệ Phí Trong Lĩnh Vực Chứng Khoán
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Xem thêm
TT 146_2014 _ HD Chế Độ Tài Chính Công Ty Chứng Khoán , Công Ty Quản Lý Quỹ
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
Xem thêm
TT 01_2015_TT - BTC - HD giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT
Xem thêm
TT 05_2015_TT - BTC - HD hoạt động chứng khoán
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.
Xem thêm
TT 123_2015 - BTC - HD hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Xem thêm
TT 155_2015 Về công bố thông tin chứng khoán
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
TT 162_2015 Hướng dẫn về chào bán Chứng khoán ra công chúng
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI, PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU, MUA LẠI CỔ PHIẾU, BÁN CỔ PHIẾU QUỸ VÀ CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU
Xem thêm
TT 180_2015 Hợp đồng đăng ký giao dịch chứng khoán
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHO CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT
Xem thêm
TT 197_2015 Quy định về hành nghề chứng khoán
TT 197_2015 Quy định về hành nghề chứng khoán
Xem thêm
Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
Xem thêm
41_2018_ND-CP_Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán, Kiểm Toán Độc Lập
Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán, Kiểm Toán Độc Lập
Xem thêm
Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp NN
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Xem thêm
Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội, 26/06/2003
Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội : LUẬT KẾ TOÁN
Xem thêm
Nghị định số 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ, 16/09/2013
Nghị định số 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Xem thêm
Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ, 31/05/2004
Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước
Xem thêm
Nghị định số 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ, 31/05/2004
Nghị định số 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
Xem thêm
Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, 30/12/2011
Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
Xem thêm
Thông tư 103/2005/TT-BTC, 24/11/2005
Thông tư 103/2005/TT-BTC, 24/11/2005 HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN
Xem thêm
Thông tư số 96/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, 05/07/2010
Thông tư số 96/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan
Xem thêm
Thông tư số 72/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, 27/06/2007
Thông tư số 72/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
Xem thêm
Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV, 15/11/2013
Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
Xem thêm
Thông tư 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH, 07/02/2005
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Thông tư 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH, 07/02/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN VÀ XẾP LƯƠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Xem thêm
Quyết định 67/2004/QĐ-BTC, 13/08/2004
Quyết định 67/2004/QĐ-BTC, 13/08/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 67/2004/QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ VỀ TỰ KIỂM TRA TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC"
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 01: CHUẨN MỰC CHUNG
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 03: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Xem thêm
Thông tư số 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính, 09/10/2002
Thông tư số 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 04: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 05
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 05: BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
Xem thêm
Thông tư số 161/2007/TT-BTC, 31/12/2007
Thông tư số 161/2007/TT-BTC, 31/12/2007 Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Xem thêm
Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005
Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06
CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 06: THUÊ TÀI SẢN
Xem thêm
Thông tư số 105/2003/TT-BTC, 04/11/2003
Thông tư số 105/2003/TT-BTC, 04/11/2003 Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07
CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 07: KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08
CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 08: THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10
CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 10: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11
CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 11: HỢP NHẤT KINH DOANH
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14
CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 14: DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15
CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 15: HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16
CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 16: CHI PHÍ ĐI VAY
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17
CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 17: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Xem thêm
Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006
Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18
CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 18: CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG
Xem thêm
Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006
Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 19
CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 19: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21
CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 21: TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 22
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 22: TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 23: CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 24: BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 25: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 26
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 26: THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 27
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 27: BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 28: BÁO CÁO BỘ PHẬN
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29
CHUẨN MỰC SỐ 29: THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 30
CHUẨN MỰC 30: LÃI TRÊN CỔ PHIẾU
Xem thêm
QĐ 149/2001/QĐ-BTC, 31/12/2001 ban hành CM kế toán đợt 1
QĐ 149/2001/QĐ-BTC, 31/12/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ149/2001/QĐ-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ BỐN (04) CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (ĐỢT 1)
Xem thêm
QĐ 165/2002/QĐ-BTC, 31/12/2003 bh chuẩn mực kế toán đợt 2
QĐ 165/2002/QĐ-BTC, 31/12/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 165/2002/QĐ-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ SÁU (06) CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (ĐỢT 2)
Xem thêm
QĐ 234/2003/QĐ-BTC, 30/12/2003 ban hành CM kế toán đợt 3
QĐ 234/2003/QĐ-BTC, 30/12/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ SÁU (06) CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (ĐỢT 3)
Xem thêm
QĐ 12/2005/QĐ-BTC, 15/02/2005 ban hành CM Kế toán đợt 4
QĐ 12/2005/QĐ-BTC, 15/02/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ SÁU (06) CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (ĐỢT 4)
Xem thêm
QĐ 100/2005/QĐ-BTC, 28/12/2005 ban hành CM kế toán đợt 5
QĐ 100/2005/QĐ-BTC, 28/12/2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ BỐN (04) CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (ĐỢT 5)
Xem thêm
Thông tư số 210/2009/TT-BTC, 06/11/2009
Thông tư số 210/2009/TT-BTC, 06/11/2009 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THUYẾT MINH THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
Xem thêm
Thông tư 75/2015/TT-BTC ngày18/05/2015
Thông tư 75/2015/TT-BTC ngày18/05/2015 sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC
Xem thêm
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 20/12/2013 - chương 1
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2013: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (chương 1)
Xem thêm
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 20/12/2013 - chương 2
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2013: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (chương 2) - Hệ thóng tài khoản
Xem thêm
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 20/12/2013 - chương 2- Điều 11
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2013: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (chương 2) - Điều 11
Xem thêm
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 20/12/2013 - chương 2- Điều 12
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2013: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (chương 2) - Điều 12
Xem thêm
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 20/12/2013 - chương 2- Điều 13
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2013: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (chương 2) - Điều 13
Xem thêm
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 20/12/2013 - chương 2- Điều 14
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2013: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (chương 2) - Điều 14
Xem thêm
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 20/12/2013 - chương 2- Điều 15
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2013: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (chương 2) - Điều 15
Xem thêm
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 20/12/2013 - chương 2- Điều 16
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2013: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (chương 2) - Điều 16
Xem thêm
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 20/12/2013 - chương 2- Điều 17
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2013: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (chương 2) - Điều 17
Xem thêm
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 20/12/2013 - chương 2- Điều 18
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2013: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (chương 2) - Điều 18
Xem thêm
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 20/12/2013 - chương 2- Điều 19
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2013: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (chương 2) - Điều 19
Xem thêm
Thông tư số 200/2014/TT-BTC, 20/12/2013 - chương 2- Điều 20
Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2013: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (chương 2) - Điều 20
Xem thêm
Hướng dẫn hạch toán Tài khoản 111 – Tiền mặt
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 111 – Tiền mặt
Xem thêm
Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng
Xem thêm
Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển
Xem thêm
Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh
Xem thêm
Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Xem thêm
Nguyên tắc kế toán tiền
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên nắm Nguyên tắc kế toán tiền
Xem thêm
Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu
Xem thêm
Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng
Xem thêm
Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Xem thêm
Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ
Xem thêm
Tài khoản 138 - Phải thu khác
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 138 - Phải thu khác
Xem thêm
Tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế
Xem thêm
Tài khoản 141 - Tạm ứng
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 141 - Tạm ứng
Xem thêm
Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho
Xem thêm
Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường
Xem thêm
Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu
Xem thêm
Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ
Xem thêm
Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Xem thêm
Tài khoản 155 - Thành phẩm
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 155 - Thành phẩm
Xem thêm
Tài khoản 156 - Hàng hóa
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 156 - Hàng hóa
Xem thêm
Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán
Xem thêm
Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp
Xem thêm
Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Ch
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
Xem thêm
Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản
Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang
Xem thêm
Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình
Xem thêm
Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính
Xem thêm
Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình
Xem thêm
Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định
Xem thêm
Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư
Xem thêm
Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác
Xem thêm
Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con
Xem thêm
Tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kế
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Xem thêm
Tài khoản 228 - Đầu tư khác
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 228 - Đầu tư khác
Xem thêm
Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh
Xem thêm
Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản
Xem thêm
Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
Xem thêm
Tài khoản 242 - Chi phí trả trước
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 242 - Chi phí trả trước
Xem thêm
Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Xem thêm
Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Xem thêm
Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả
Xem thêm
Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
Xem thêm
Tài khoản 334 - Phải trả người lao động
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 334 - Phải trả người lao động
Xem thêm
Tài khoản 335 – Chi phí phải trả
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 335 – Chi phí phải trả
Xem thêm
Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ
Xem thêm
Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng
Xem thêm
Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác
Xem thêm
Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính
Xem thêm
Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành
Xem thêm
Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược
Xem thêm
Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Xem thêm
Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả
Xem thêm
Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Xem thêm
Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghê
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Xem thêm
Tài khoản 357 - Quỹ bình ổn giá
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 357 - Quỹ bình ổn giá
Xem thêm
Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu
Xem thêm
Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Xem thêm
Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Xem thêm
Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Xem thêm
Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển
Xem thêm
Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
Xem thêm
Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Xem thêm
Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ
Xem thêm
Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Xem thêm
Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Xem thêm
Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp
Xem thêm
Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản c
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định
Xem thêm
Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu
Xem thêm
Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Xem thêm
Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
Xem thêm
Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu
Xem thêm
Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí
Xem thêm
Tài khoản 611 - Mua hàng
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 611 - Mua hàng
Xem thêm
Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực t
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Xem thêm
Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
Xem thêm
Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
Xem thêm
Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung
Xem thêm
Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất
Xem thêm
Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
Xem thêm
Tài khoản 635 – Chi phí tài chính
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 635 – Chi phí tài chính
Xem thêm
Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
Xem thêm
Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
Xem thêm
Tài khoản 711 - Thu nhập khác
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 711 - Thu nhập khác 7
Xem thêm
Tài khoản 811 - Chi phí khác
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 811 - Chi phí khác
Xem thêm
Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Xem thêm
Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên hạch toán Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Xem thêm
Báo cáo tài chính - quy định chung (1)
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên Báo cáo tài chính - quy định chung (1)
Xem thêm
Báo cáo tài chính - quy định chung (2)
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên Báo cáo tài chính - quy định chung (2)
Xem thêm
Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tài chính
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tài chính
Xem thêm
Chứng từ kế toán theo TT200
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên Chứng từ kế toán theo TT200
Xem thêm
Sổ kế toán và hình thức kế toán
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên Sổ kế toán và hình thức kế toán
Xem thêm
Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
Xem thêm
Biểu mẫu Báo cáo tài chính (1)
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin gửi đến học viên Biểu mẫu Báo cáo tài chính - Bảng cân đối kế toán
Xem thêm
Biểu mẫu Báo cáo tài chính (2)
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin gửi đến học viên Biểu mẫu Báo cáo tài chính
Xem thêm
Danh mục và Biểu mẫu chứng từ kế toán
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin gửi đến học viên Danh mục và Biểu mẫu chứng từ kế toán
Xem thêm
Danh mục và mẫu sổ kế toán
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin gửi đến học viên Danh mục và mẫu sổ kế toán
Xem thêm
Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014
Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Xem thêm
Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2009
Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
Xem thêm
Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006
Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP
Xem thêm
Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006
Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Xem thêm
Thông tư 138/2011/TT-BTC sửa đổi QĐ48
Thông tư 138/2011/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Xem thêm
Thông tư số 199/2014/TT-BTC ngày 19/12/2014
Thông tư số 199/2014/TT-BTC ngày 19/12/2014 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ DOANH NGHIỆP TÁI BẢO HIỂM
Xem thêm
Phụ lục 1 Thông tư số 199/2014/TT-BTC ngày 19/12/2014
PHỤ LỤC SỐ 01 Ban hành “Kèm theo Thông tư số 199/2014/TT-BTC ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm”DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Xem thêm
Phụ lục 2 Thông tư số 199/2014/TT-BTC ngày 19/12/2014
PHỤ LỤC SỐ 02 Ban hành “Kèm theo Thông tư số 199/2014/TT-BTC ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm”
Xem thêm
Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012
Thông tư số 232/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
Xem thêm
Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 05/12/2011
Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 05/12/2011 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Xem thêm
Thông tư số 209/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015
Thông tư số 209/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG
Xem thêm
Thông tư số 152/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, 28/09/2010
Thông tư số 152/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, 28/09/2010 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Xem thêm
Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006
Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Xem thêm
Hệ thống chế độ Kế toán Ngân hàng và các Tổ chức Tín dụng
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin giới thiệu học viên Hệ thống chế độ Kế toán Ngân hàng và các Tổ chức Tín dụng
Xem thêm
Thông tư số 177/2015/TT-BTC ngày 12/11/2015
Thông tư số 177/2015/TT-BTC ngày 12/11/2015 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
Xem thêm
Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014
Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Xem thêm
Chứng từ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán
DANH MỤC CHỨNG TỪ VÀ MỘT SỐ MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính)
Xem thêm
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán )
Xem thêm
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chu
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (Ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho CTCK)
Xem thêm
Sổ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán
SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (Ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho CTCK)
Xem thêm
Thông tư số 132/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, 08/11/2007
Thông tư số 132/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, 08/11/2007 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán
Xem thêm
13 kiểu sinh viên kế toán tốt nghiệp là thất nghiệp
Những người này tuổi nghề non nớt nhưng luôn muốn tìm một công việc nhẹ nhàng, ổn định. Nếu phải ở lại làm thêm hoặc đi làm vào cuối tuần thì sẽ tỏ ra khó chịu và cho rằng bị bóc lột.
Xem thêm
4 bước trong công tác kế toán xây dựng
Các bạn kế toán đặc biết là kế toán mới ra trường thường mường tượng công việc kế toán xây dựng là công việc khá phức tạp với nhiều công việc rất khó khăn.
Xem thêm
ND105.2013 Xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán
ND105.2013 Xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán
Xem thêm
TT 297_2016_TT-BTC_về cấp, quản lý GCN đủ điều kiện KDDV kế toán
TT 297_2016_TT-BTC_về cấp, quản lý GCN đủ điều kiện KDDV kế toán
Xem thêm
ND174_2016_ND-CP Hướng dẫn Luật kế toán
ND174_2016_ND-CP Hướng dẫn Luật kế toán
Xem thêm
ND 25_2017_ND-CP về Báo cáo tài chính nhà nước
ND 25_2017_ND-CP về Báo cáo tài chính nhà nước
Xem thêm
TT 296_2016_TT-BTC HD và cấp, thu hồi GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
TT 296_2016_TT-BTC HD và cấp, thu hồi GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
Xem thêm
TT 292_2016_TT-BTC_ hướng dẫn CNKT hàng năm kế toán viên hành nghề
TT 292_2016_TT-BTC_ hướng dẫn CNKT hàng năm kế toán viên hành nghề
Xem thêm
TT 271 - 2016- TTBC về thu phí cấp GCN DV kế toán
TT 271 - 2016- TTBC về thu phí cấp GCN DV kế toán
Xem thêm
TTLT 13_2015 về tiêu chuẩn điều kiện KTT trong tổ chức HDKD
TTLT 13_2015 về tiêu chuẩn điều kiện KTT trong tổ chức HDKD
Xem thêm
TT 163_2013_BNV HD tiêu chuẩn điều kiện KT trong lãnh vực kế toán nhà nước
TT 163_2013_BNV HD tiêu chuẩn điều kiện KT trong lãnh vực kế toán nhà nước
Xem thêm
TT 199.2011 HD bồi dưỡng chứng chỉ KTT
TT 199.2011 HD bồi dưỡng chứng chỉ KTT
Xem thêm
TT 96.2010 Phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất
TT 96.2010 Phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất
Xem thêm
TT 72.2007 HD về đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
TT 72.2007 HD về đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
Xem thêm
TT 103.2005 tiêu chuẩn và điều kiện phần mềm kế toán
TT 103.2005 tiêu chuẩn và điều kiện phần mềm kế toán
Xem thêm
QD 67.2004 Ban hành Quy chế tự kiểm tra tài chính
QD 67.2004 Ban hành Quy chế tự kiểm tra tài chính
Xem thêm
Khấu hao và các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định
Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do chịu tác động của nhiều nguyên nhân nên TSCĐ bị hao mòn dần. Sự hao mòn này có thể chia thành hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình
Xem thêm
Chênh lệch định giá lại tài sản phải chịu thuế
Đây là một trong những quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản mà đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.
Xem thêm
Bàn về hệ thống TK kế toán hiện hành áp dụng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tài khoản kế toán là cách thức phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng phản ánh của hạch toán kế toán nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý của các chủ thể.
Xem thêm
Thị trường dịch vụ kế toán ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
Hơn hai mươi năm mở cửa hội nhập đã tạo cho các DN Việt Nam những cơ hội to lớn để phát triển, mở rộng quy mô, tiếp thu công nghệ mới nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức mà một trong những thách thức cơ bản đó là áp lực cạnh tranh.
Xem thêm
Kế toán tại DNNVV: Đối phó và hệ lụy
Tầm quan trọng của công tác kế toán DN mới chỉ được xác định ở nước ta về mặt lý thuyết. Trên thực tế, công tác kế toán DN đã và đang bị coi thường.
Xem thêm
Đôi điều về các ước tính kế toán trong báo cáo tài chính
Khái niệm “ước tính kế toán” đề cập tới các khoản mục trên báo cáo tài chính (BCTC) mà giá trị của chúng được ước tính chứ không thể đo lường một cách chính xác bằng các công thức toán học
Xem thêm
Những tồn tại của các báo cáo tài chính Việt Nam
1. Tổng quan sự khác nhau của hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam và Quốc tế. Khác với VAS, IAS mặc dù đưa ra rất chi tiết các định nghĩa, phương pháp làm, cách trình bày và những thông tin bắt buộc phải có trong các báo cáo tài chính nhưng họ không đưa ra những biểu mẫu báo cáo bắt buộc tất cả các công ty phải tuân theo vì họ hiểu các công ty có quy mô, đặc điểm ngành nghề kinh doanh rất khác nhau. Chế độ kế toán Việt Nam không những đưa ra một hệ thống tài khỏan kế toán thống nhất bắt buộc mà còn đưa ra các biểu mẫu báo cáo tài chính thống nhất bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp áp dụng (hầu hết các quốc gia trên thế giới không làm như vậy).
Xem thêm
Một số vấn đề cần bàn đối với tài khoản ngoại bảng (loại 0)
Để thực hiện được vai trò trên, tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán chính là công cụ thu thập những thông tin cần thiết từ các số liệu trên chứng từ kế toán và xử lý chúng để đáp ứng một cách đầy đủ theo nhu cầu của người sử dụng thông tin. Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính ban hành Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, bao gồm các tài khoản từ loại 1 đến loại 9 và các tài khoản loại 0 (tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).
Xem thêm
Tổ chức hệ thống kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam không chỉ chịu sức ép cạnh tranh với các công ty trong nước mà gay gắt, quyết liệt hơn từ các tập đoàn đa quốc gia, những công ty hùng mạnh cả về vốn, thương hiệu và trình độ quản lý. Do vậy, để cạnh tranh được, các DNNVV phải tìm được cho mình một hướng đi hợp lý để tồn tại và phát triển. Một trong số các giải pháp cần phải làm là tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý…mà thông tin để làm cơ sở không thể khác hơn ngoài thông tin kế toán. Chính vì vậy, các DNNVV muốn phát triển bền vững thì đòi hỏi phải có bộ máy kế toán tốt, hiệu quả.
Xem thêm
Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
Để việc lập phiếu thu - phiếu chi, ủy nhiệm chi- ủy nhiệm thu hợp pháp, theo đúng chế độ kế toán, người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty cần phải quy định các chứng từ tương ứng kèm theo để những yêu cầu thanh toán không phù hợp sẽ được nhận biết và xử lý kịp thời. Các kế toán viên mặc nhiên căn cứ vào đó mà áp dụng.
Xem thêm
Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán
Nguyên tắc chung: - Trước khi lập bảng CĐKT, kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán. Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết, số liệu trên sổ kế toán và số thực kiểm kê, khoá sổ kế toán và tính số dư các tài khoản.
Xem thêm
Hệ thống tài khoản kế toán song ngữ Anh- Việt
Nhằm hỗ trợ cho kế toán, nhứng người mới bắt đầu học kế toán tìm kiếm nhanh chóng hệ thống tài khoản kế toán, TT kế toán - thuế Hong Duc cung cấp Hệ thống tài khoản kế toán song ngữ Anh- Việt mời các bạn tham khảo
Xem thêm
Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong các báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp phải lập để cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng.
Xem thêm
HƯỚNG TỚI TIỆM CẬN CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN
Đó là ý kiến của ông Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trong cuộc trao đổi với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam bên lề Hội thảo "Tổng kết thực tiễn thi hành và đánh giá Luật Kế toán 2003" mới diễn ra tại Hà Nội.
Xem thêm
TÀI KHOẢN LƯỠNG TÍNH - NÊN HIỂU VÀ SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
Trong quá trình hoạt động, mỗi đơn vị kế toán phát sinh rất nhiều các giao dịch hay còn gọi là nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
Xem thêm
Thông tư 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ-BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015
Xem thêm
Những kỹ năng cần có để trở thành kế toán giỏi
Ngày nay, kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các doanh nghiệp. Vì vậy thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn.
Xem thêm
Chính Sách Thuế Nhà Nước 2016
Chính sách Thuế Nhà Nước
Xem thêm
Thế nào là hạch toán phụ thuộc - Hạch toán độc lập
Hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh tại từng công ty.
Xem thêm
Cách hạch toán hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu
Hạch toán Theo thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế quyết định 15/2006)
Xem thêm
Hướng dẫn định khoản tiền gửi ngân hàng TK 112
Hướng dẫn định khoản hạch toán tài khoản tiền gửi ngân hàng 112: Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp.
Xem thêm
Hướng dẫn cách định khoản tiền mặt TK 111
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản tiền mặt 111: Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý.
Xem thêm
Hướng dẫn cách định khoản phải thu của khách hàng TK 131
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản phải thu của khách hàng 131: Tài khoản 131 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, cung cấp dịch vụ.
Xem thêm
Hướng dẫn cách định khoản tiền đang chuyển TK 113
Hướng dẫn cách định khoản tiền đang chuyển TK 113
Xem thêm
Hướng dẫn cách định khoản phải thu khác TK 138
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản phải thu khác 138: tài khoản 138 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các Tài khoản phải thu (TK 131, 133, 136) và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu này.
Xem thêm
Hướng dẫn cách định khoản dự phòng phải thu khó đòi TK 139
Hướng dẫn cách định khoản tài khoản dự phòng phải thu khó đòi 139: Tài khoản 139 dùng để phản ánh tình hình trích lập, sử dụng và hoàn nhập khoản dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc có khả năng không đòi được vào cuối niên độ kế toán.
Xem thêm
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 02: HÀNG TỒN KHO
Xem thêm
Thông tư số 53/2016/TT-BTC, 21/03/2016
Thông tư số 53/2016/TT-BTC, 21/03/2016 về Hướng dẫn, bổ sung một số điều của TT 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
Xem thêm
Tổng hợp điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toá
Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Sau đây, Hồng Đức sẽ tổng hợp một số điểm mới nổi bật đáng lưu ý của Thông tư 200
Xem thêm
Bài tập định khoản kế toán tiền lương có lời giải
Bài tập định khoản kế toán tiền lương có lời giải
Xem thêm
Mẫu bài tập định khoản - hạch toán tổng hợp có đáp án
Đây là bài tập kế toán ở dạng tổng hợp có nhiều tình huống phát sinh - các bạn tập định khoản và so sánh với kết quả bên dưới. Nếu có chỗ nào không hiểu thì liên hệ với Hồng Đức để được giải đáp.
Xem thêm
Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/03/2013 về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Xem thêm
Triển khai “chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030”
Xem thêm
Luật số 88/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Kế toán
Luật số 88/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Kế toán
Xem thêm
tư vấn khóa học đăng ký học