Việc khấu trừ, kê khai thuế TNCN đối với thuê lao động theo thời vụ, mỗi lần ký dưới 3 tháng nhưng cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng thì thực hiện như thế nào?

  • 743
  • Tại công văn số 3847/TCT-TNCN ngày 21 tháng 9 năm 2009 Tổng cục Thuế trả lời vướng mắc về việc khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo hướng dẫn tại Thông tư số 62/2009TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, điểm 2 công văn này qui định như sau:
  • 2 - Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập liên tục ký hợp đồng thuê lao động theo thời vụ, mỗi lần ký dưới 3 tháng nhưng cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng thì đơn vị chi trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ thuế của cá nhân theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng như hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

    Theo VTCA

Bài viết liên quan

Đăng ký học tại đây