Tổng hợp các quy định về: Tiền lương + Bảo hiểm + Công đoàn

 • 1259
 • Tổng hợp các quy định mới nhất hiện nay về Tiền lương, bảo hiểm, công đoàn và các quy định xử phạt vi phạm.
 • Quy định

  Ngày ban hành

  Ngày hiệu lực

  Nội dung

  Bộ Luật Lao động 2012
  Luật số: 10/2012/QH13

  18/06/2012

  01/05/2013

  Quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức  về lao động.

   

   

   

   

  Nghị định 05/2015/NĐ-CP

  12/01/2015

  01/03/2015

  Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động 2012, trong đó có một số nội dung quan trọng về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc làm.

  Thông tư
  47/2015/TT-BLĐTBXH

  16/11/2015

   01/01/2016

  Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP

  Thông tư
  23/2015/TT-BLĐTBXH

  23/6/2015

  08/08/2015

   Hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

  LUẬT VIỆC LÀM 2013
  Luật số: 38/2013/QH13

  16/11/2013

  01/01/2015

  Quy định về các chính sách hỗ trợ tạo việc làm; đánh giá, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia; tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm…

  Nghị định
  122/2015/NĐ-CP

   

  14/11/2015

  01/01/2016

  Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng 2016

  Nghị định 49/2013/NĐ-CP

  14/05/2013

  1/7/2013

  Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương


  BẢO HIỂM

  Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

  31/07/2015

  15/09/2015

  Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp.

  LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014
  + Bắt đầu từ 1/1/2016 theo
  Luật số: 58/2014/QH13
  (Trước năm 2016 là theo Luật số: 71/2006/QH 11, ngày 29 tháng 6 năm 2006)
   

  20/11/2014

  01/01/2016

  Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

  LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2008

  14/11/2008

  01/07/2009

   Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

  LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI 2014 (Số: 46/2014/QH13)
   
   

  13/06/2014

  01/01/2015

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

  Quyết định
  959/QĐ-BHXH

  09/09/2015

  01/01/2016

  Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với nhiều quy định về mức đóng, hồ sơ, thời hạn giải quyết; chu trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH;

  Thông tư
  59/2015/TT-BLĐTBXH

  29/12/2015

  15/02/2016

  hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, hướng dẫn Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc với các nội dung về các chế độ BHXH bắt buộc; Quỹ bảo hiểm xã hội


  CÔNG ĐOÀN

  Nghị định Số: 191/2013/NĐ-CP

  21/11/2013

  10/1/2014

  Nghị định này quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

   

  BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  Thông tư Số: 23/2014/TT-BLĐTBXH

  29/08/2014

  20/10/2014

  Thông tư này hướng dẫn thực hiện về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm, tuyển lao động, báo cáo sử dụng lao động, lập và quản lý sổ quản lý lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.

   

  XỬ PHẠT VI PHẠM

  NGHỊ ĐỊNH 95/2013/NĐ-CP
   

  22/08/2013

  10/10/2013

  Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  Nghị định 88/2015/NĐ-CP

  07/10/2015

  25/11/2015

  Sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
  + Quy định về mức xử phạt: Không đóng kinh phí công đoàn

Đăng ký học tại đây