Luật số 70/2014/QH13 của Quốc hội, 26/11/2014

 • 1079
 • Luật số 70/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
 • QUỐC HỘI

  -------------------

  Luật số: 70/2014/QH13

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------------------------------

   

   

   

  LUẬT

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 

  CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

   

  Căn c Hiến pháp c Cộng hòa hội ch nghĩa Việt Nam;

  Quc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.

  Điều 1

  Sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

  1. Sửa đổi điểm g khon 1 Điều 2 như sau:

  “g) Xăng các loại;”

  2. Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “3. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng;”

  3. Đoạn đầu Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:”

  4. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  Điều 7. Thuế suất

  Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:

  BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

   

  STT

  Hàng hoá, dịch vụ

  Thuế suất (%)

  I

  Hàng hoá

   

  1

  Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá

   

   

  Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018

  70

   

  Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

  75

  2

  Rượu

   

   

  a)      Rượu từ 20 độ trở lên

   

   

  Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016

  55

   

  Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

  60

   

  Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

  65

   

  b) Rượu dưới 20 độ

   

   

  Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

  30

   

  Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

  35

  3

   Bia

   

   

  Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016

  55

   

  Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

  60

   

  Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

  65

  4

  Xe ô tô dưới 24 chỗ

   

   

  a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này

   

   

  Loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống

  45

   

  Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3

  50

   

  Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3      

  60

   

  b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này    

  30

   

  c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này

  15

   

  d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này

  15

   

  đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng.

  Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này

   

  e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học

  Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại  Điều này

   

  g) Xe ô tô chạy bằng điện

   

   

  Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống

  25

   

  Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ  

  15

   

  Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ

  10

   

  Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng

  10

  5

  Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3

  20

  6

  Tàu bay

  30

  7

  Du thuyền

  30

  8

  Xăng các loại

   

   

  a) Xăng

  10

   

  b) Xăng E5

  8

   

  c) Xăng E10

  7

  9

  Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống

  10

  10

  Bài lá

  40

  11

  Vàng mã, hàng mã

  70

  II

  Dịch vụ

   

  1

  Kinh doanh vũ trường

  40

  2

  Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê

  30

  3

  Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng

  35

  4

  Kinh doanh đặt cược

  30

  5

  Kinh doanh gôn

  20

  6

  Kinh doanh xổ số

  15

  Điều 2

  Luật này có hiệu lc thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Luật này đã được Quc hội nước Cng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

   

   

  CHỦ TỊCH QUC HỘI

   

   

   

  Nguyễn Sinh Hùng

Đăng ký học tại đây