Thuế GTGT của các khoản chi Phúc Lợi được khấu trừ đầu vào

 • 699
 • Ngày 29/09/2015, Tổng Cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn việc khấu trừ đầu vào của các khoản chi có tính chất phúc lợi chi cho người lao động tại công văn 4005/TCT-CS
 • Theo đó:
  Trường hợp doanh nghiệp có khoản chi phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng trực tiếp thì khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định, 
  đồng thời doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định: Có hóa đơn GTGT đầu vào, và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn từ 20 triệu trở lên.

  Cụ thể, nội dung của công văn 4005/TCT-CS, như sau:

        đầu vào của khoản chi phúc lợi được khấu trừ                        
  “1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này , doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện như sau:
  a)     Khoản chi thực tế phát sinh lien quan đến hoạt động sản xuất , kinh doanh của doanh nghiệp.
  b)     Khoản chi nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  c)     Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dung tiền mặt.
  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”
  Theo quy đinh tại Điều 1 Chương I Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính sửa đổi,bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
  “Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu,hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị: chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo: chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn ốm đau: chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập, chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện tổng năm tính thuế của doanh nghiệp”.
  Theo quy định tai Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì:
  Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ dùng cho sản xuất,kinh doanh hàng hóa,dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất…”.
  Căn cứ các hướng dẫn trên,trường hợp doanh nghiệp có khoản chi phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng trực tiếp thì khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định, đồng thời doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định.
  khấu trừ phúc lợi

   

Đăng ký học tại đây