Thông tư số 44/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính,30/03/2015

 • 629
 • Thông tư số 44/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 44/2015/TT-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
  ------------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

   

   

  THÔNG TƯ

  SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ASEAN-HÀN QUỐC

   GIAI ĐOẠN 2015-2018

  --------

   

  Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) và nước Đại Hàn Dân Quốc (sau đây gọi là Hàn Quốc), ký ngày 13 tháng 12 năm 2005 tại Ma-lai-xi-a, được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn ngày 12 tháng 4 năm 2006;

  Căn cứ Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc, ký ngày 13 tháng 12 năm 2005 tại Ma-lai-xi-a và ngày 24 tháng 8 năm 2006 tại Cộng hòa Phi-líp-pin;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

  Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

   

  Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của một số mặt hàng thuộc nhóm 7213, 7326, 8703 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 ban hành kèm theo Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt mới quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
  - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
  - Công báo;
  - Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
  - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, Vụ HTQT.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trương Chí Trung

   

  PHỤ LỤC I

  DANH MỤC MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN-HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2015-2018
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2015/TT-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  Mã hàng

  Mô tả hàng hóa

  Thuế suất AKFTA (%)

  Nước không được hưởng ưu đãi

  GIC

   

   

   

   

   

  2015

  2016

  2017

  2018

   

   

  7213

  91

   

   

  - - Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm:

   

   

   

   

   

   

  7213

  91

  20

   

  - - - Thép cốt bê tông

  *

  *

  *

  *

   

   

  7213

  99

   

   

  - - Loại khác:

   

   

   

   

   

   

  7213

  99

  20

   

  - - - Thép cốt bê tông

  *

  *

  *

  *

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7326

  90

  99

   

  - - - Loại khác:

   

   

   

   

  ID

   

  7326

  90

  99

  10

  - - - - Ống và cốc dùng cho nhựa mủ cao su

  0

  0

  0

  0

  ID

   

  7326

  90

  99

  20

  - - - - Bẫy chuột

  0

  0

  0

  0

  ID

   

  7326

  90

  99

  90

  - - - - Loại khác

  *

  *

  20

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8703

  21

   

   

  - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - - - Loại khác:

   

   

   

   

   

   

  8703

  21

  99

   

  - - - - Loại khác

  *

  *

  *

  *

   

   

  8703

  90

   

   

  - - Xe hoạt động bằng điện:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - - - Loại khác:

   

   

   

   

   

   

  8703

  90

  19

   

  - - - - Loại khác

  *

  *

  *

  *

   

   

  Ghi chú: Ký hiệu “*”: hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt AKFTA tại thời điểm tương ứng.

   

   

Đăng ký học tại đây