Thông tư số 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, 04/07/2012

 • 618
 • Thông tư số 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
 • BỘ TÀI CHÍNH

  ---------

  Số: 111/2012/TT-BTC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------------------

  Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu

  để áp dụng hạn ngạch thuế quan

  __________________

   

  Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

   

  Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

   

  Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

   

  Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

   

  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

   

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

   

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu.

   

  Điều 1. Danh mục và thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng hạn ngạch

   

  Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hoá và thuế suất để áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu (không phân biệt xuất xứ của hàng hoá).

  Điều 2. Lượng hạn ngạch và thuế suất áp dụng

   

  1. Lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương.

   

  2. Hàng hoá nhập khẩu ngoài số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư này.

   

  3. Trường hợp theo Hiệp định khu vực thương mại tự do mà Việt Nam ký kết có cam kết thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với các mặt hàng có tên trong Danh mục hàng hoá quy định tại Thông tư này mà mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ngoài hạn ngạch cam kết thấp hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch quy định tại Thông tư này thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ngoài hạn ngạch (nếu thoả mãn các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt này) quy định tại các Hiệp định khu vực thương mại tự do. Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ngoài hạn ngạch cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch quy định tại Thông tư này thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch quy định tại Thông tư này.

   

   4. Hàng hoá nhập khẩu trong số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành hoặc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt mà Việt Nam có cam kết (nếu thoả mãn các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt này).

   

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

   

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2012, thay thế Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Tổng bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;

  - VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

  - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

  - Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

  - Công báo;

  - Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;

  - Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vũ Thị Mai

     DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU

  ĐỂ ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2012/TT-BTC

  ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính)

   

  Mã hàng

  Mô tả hàng hoá

  Thuế suất ngoài hạn ngạch (%)

   

  04.07

   

   

  Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản, hoặc đã làm chín.

   

   

   

   

  - Trứng sống khác:

   

  0407

  21

  00

  - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

  80

  0407

  29

   

  - - Loại khác:

   

  0407

  29

  10

  - - - Của vịt

  80

  0407

  29

  90

  - - - Loại khác

  80

  0407

  90

   

  - Loại khác:

   

  0407

  90

  10

  - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

  80

  0407

  90

  20

  - - Của vịt

  80

  0407

  90

  90

  - - Loại khác

  80

   

   

   

   

   

  17.01

   

   

  Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn.

   

   

   

   

  - Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:

   

  1701

  12

  00

  - - Đường củ cải

  80

  1701

  13

  00

  - - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này

  80

  1701 

  14

  00 

  - - Các loại đường mía khác

   80

   

   

   

  - Loại khác:

   

  1701

  91

  00 

  - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu

   100

  1701 

  99

   

  - - Loại khác:

   

   

   

   

  - - - Đường đã tinh luyện:

   

  1701

  99

  11

  - - - - Đường trắng

  85

  1701

  99

  19

  - - - - Loại khác

  85

  1701

  99

  90

  - - - Loại khác

  85

   

   

   

   

   

  24.01

   

   

  Thuốc lá lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.

   

  2401

  10

   

  - Lá thuốc lá chưa tước cọng:

   

  2401

  10

  10

  - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

  80

  2401

  10

  20

  - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

  90

  2401

  10

  40

  - - Loại Burley

   

  2401

  10

  50 

  - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue -cured)

   80

  2401

  10

  90

  - - Loại khác

  90

  2401

  20

   

  - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

   

  2401

  20

  10

  - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

  80

  2401

  20

  20

  - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

  90

  2401

  20

  30

  - - Loại Oriental

  90

  2401

  20

  40

  - - Loại Burley

  80

  2401

  20

   50

  - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

  80

  2401

  20

  90

  - - Loại khác

  90

  2401

  30

   

  - Phế liệu lá thuốc lá:

   

  2401

  30

  10

  - - Cọng thuốc lá

  80

  2401

  30

  90

  - - Loại khác

  90

   

   

   

   

   

  25.01

   

   

  Muối (kể cả muối ăn và muối đã bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở dạng dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển.

   

  2501

  00

  10

  - Muối ăn

  60

  2501 

  00 

  20 

  - Muối mỏ

   60

  2501

  00

  50

  - Nước biển

  50

  2501

  00

  90

  - Loại khác

  50

   

   

Đăng ký học tại đây