Thông tư số 02/2016/TT-BCT của Bộ Công thương,11/03/2016

 • 587
 • Thông tư số 02/2016/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 02/2016/TT-BCT

  Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG MUỐI, TRỨNG GIA CẦM NĂM 2016

  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

  Sau khi trao đi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nguyên tc điều hành nhập khu theo hạn ngạch thuế quan đi với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016.

  Điều 1. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2016

  TT

  Mã số hàng hóa

  Tên hàng

  Đơn v

  Số lượng

  Ghi chú

  1

  0407.21.00 và 0407.90.10

  Trứng gà

  48.620

  Trứng thương phẩm không có phôi

  0407.29.10 và 0407.90.20

  Trứng vịt, ngan

  0407.29.90 và 0407.90.90

  Loại khác

  2

  2501

  Muối

  tấn

  102.000

   

  Điều 2. Nguyên tắc điều hành

  1. Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

  Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

  2. Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

  Mặt hàng muối: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

  Mặt hàng trứng gia cầm: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu.

  3. Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối

  Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước.

  Điều 3. Hiu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

   

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các
  tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Tổng Bí Thư;
  - Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
  - Viện KSND tối cao;
  - T
  òa án ND tối cao;
  - Cơ quan TW của các Đoàn thể;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Công báo;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ Công Thương;
  - Các Sở Công Thương;
  - Bộ Công Thương: Bộ tr
  ưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
  - Lưu:
  VT, XNK.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

Đăng ký học tại đây