Tài khoản của bên bán chưa đăng ký với Cơ quan thuế?

  • 280
  • Câu hỏi: Tài khoản của bên bán chưa đăng ký với Cơ quan thuế thì bên mua khi chuyển khoản từ tài khoản của bên mua đã đăng ký với thuế cho bên bán thì bên mua có được khấu trừ VAT đầu vào?

Đăng ký học tại đây