Mẫu thông báo phát hành hoá đơn mới nhất

 • 580
 • Khi doanh nghiệp đã đặt in xong hoá đơn, để có thể đưa vào sử dụng, doanh nghiệp cần tiến hành làm thông báo phát hành hoá đơn trước 5 ngày sử dụng. Dưới đây là mẫu thông báo phát hành hoá đơn theo thông tư 26/2015 mới nhất.


 •                                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
  Mẫu: TB01/AC
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC  ngày 27/2/2014 của Bộ Tài chính)
   
  THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
  (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)
  1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:..................................................................................................
  2. Mã số thuế:...................................................................................................................................
  3. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................................
  4. Điện thoại:....................................................................................................................................
  5. Các loại hoá đơn phát hành:

  STTTên loại
  hoá đơn
  Mẫu sốKý hiệuSố lượngTừ sốĐến sốNgày bắt đầu sử dụngDoanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm
  TênMST
   Hóa đơn GTGT AA/11T      
            
            
  6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
  - Tên đơn vị:.....................................................................................................................................
  - Mã số thuế:....................................................................................................................................
  7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:....................................................................................

  Ghi chúTổ chức, cá nhân tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.       ........., ngày.........tháng.........năm.........
          NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
        (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đăng ký học tại đây