Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

 • 681
 • Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -------------------------------- 

  BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

   

  Hôm nay, ngày … /…/2013 chúng tôi gồm có:

  BÊN MUA:  CÔNG TY....

  Địa chỉ: ..............................................................................................

  Mã số thuế: ……………………………………………………………….

  Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….

  BÊN BÁN: CÔNG TY..........................................................................

  Địa chỉ: ..............................................................................................

  Mã số thuế: ……………………………………………………………….

  Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….

  Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

  1. Hoá đơn bị huỷ số: ………... do ……………………..… phát hành ngày ………..

  2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

  STT

  Tên hàng hoá, dịch vụ    

  Đơn vị tính   

    Số lượng       

  Đơn giá   

  Thành tiền

   

   

   

   

   

   

                                                                                                 Tổng cộng      ……………...

  Thuế GTGT   ……………...

  Tổng số          ……………...

  (Bằng chữ:…………………………………………………)

  3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

  Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

  không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

  Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

  pháp lý như nhau.

   

  ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Đăng ký học tại đây