Khai giảng khóa đào tạo Kế toán Thuế dành cho nhà quản lý&Kế toán viên của Công ty CP Cấp Nước Thừa Thiên Huế (HUEWACO)

 • 192
 • Ngày 29/01/2018, tại Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức tổ chức khai giảng khóa đào tạo Kế toán Thuế dành cho nhà quản lý&Kế toán viên của Công ty CP Cấp Nước Thừa Thiên Huế (HUEWACO).
 • Khóa học nhằm trang bị kiến thức Kế toán Thuế phục vụ công tác quản trị điều hành của Công ty CP Cấp Nước Thừa Thiên Huế (HUEWACO).  

  ThS Trần Minh Đức - GĐ Hồng Đức phát biểu khai mạc khóa học

  Mục tiêu và nội dung khóa học:

  - Đối với khóa học Kế toán dành cho Nhà quản lý trang bị kiến thức kế toán tài chính và kế toán quản trị, phương pháp đọc hiểu báo cáo tài chính gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ…; quy định về chứng từ kế toán, Quản trị hoạt động kế toán, cách kiểm soát số liệu, kiểm soát hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống báo cáo của doanh nghiệp; Kỹ năng kiểm tra đúng sai của sổ sách kế toán và báo cáo liên quan, Xây dựng kế hoạch Doanh thu , chi phí và giá thành sản phẩm ( chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung; chi phí quản lý; chi phí bán hàng ...), quản trị chi phí: một số nguyên tắc giảm chi phí;

  Phân tích báo cáo tài chính phục vụ công tác quản trị : Phân tích cơ cấu tài chính, phân tích và đánh giá khả năng thanh toán, phân tích hiệu suất sử dụng tài sản, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và mức độ gia tăng giá trị doanh nghiệp;

   Phân tích và quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp: phân tích nội dung báo cáo lưu chuyên chuyển tiền tệ, quản trị và cân đối dòng tiền trong doanh nghiệp;

  Kiến thức thuế dành cho lãnh đạo: Quy định về hóa đơn chứng từ, các nội dung của thuế GTGT, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân..

  - Đối với khóa đào tạo kế toán viên: Bản chất của kế toán + Kế toán vốn bằng tiền, Bản chất của kế toán: Quy trình kế toán (Từ lúc phát sinh nghiệp vụ => Lập chứng từ => Ghi sổ => Khóa sổ => Lập bảng cân đối số phát sinh => Lập báo cáo tài chính và Lập quyết toán thuế TNDN), Giới thiệu Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam dùng để theo dõi các đối tượng kế toán, Giới thiệu Chứng từ kế toán và Hệ thống sổ sách kế toán, Bản chất của sổ sách kế toán từ Tài khoản loại 1 đến Tài khoản loại 9. Kế toán vốn bằng tiền: Kết cấu tài khoản vốn bằng tiền và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán, Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

  liên quan đến tài khoản vốn bằng tiền, Một số sai sót thường gặp trong kế toán vốn bằng tiền. Kế toán tài sản cố định; Chi phí trả trước và CCDC; Tiền lương và các khoản trích theo lương: Kế toán tài sản cố định; Khấu hao TSCĐ; CCDC; Chi phí trả trước, Giới thiệu thông tư về khấu hao tài sản cố định

  - Kế toán về CCDC; Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.

  - Tài khoản để theo dõi tài sản cố định; Khấu hao tài sản cố định ; CCDC và Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.

  - Kết cấu của tài khoản và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.

  - Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể liên quan đến tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, công cụ dụng cụ.

  - Thực hành làm bài tâp và lập chứng từ phân bổ khấu hao tài sản cố định và Chứng từ phân bổ chi phí trả trước.

  - Một số sai sót thường gặp Kế toán tài sản cố định; Chi phí trả trước và CCDC.

  - Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên.

  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  - Tài khoản để theo dõi sự biến động của tiền lương và các khoản trích theo lương.

  - Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.

  - Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể.

  - Thực hành làm bài tập và Lập bảng lương và các khoản trích theo lương; Làm hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng lao động.

  - Một số sai sót thường gặp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

  - Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên.

  Kế toán hàng tồn kho + Kế toán doanh thu bán hàng + Các khoản giảm trừ doanh thu + Doanh thu hoạt động tài chính + Chi phí tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + CP khác (nội dung nhiều nên 2 buổi mới chuyển tải hết)

  Kế toán hàng tồn kho

  - Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.

  - Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp tăng và giảm hàng tồn kho.

  - Thực hành làm bài tập và lập chứng từ của kế toán hàng tồn kho (Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho).

  - Một số sai sót thường gặp kế toán hàng tồn kho.

  - Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên.

  Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu + Doanh thu hoạt động tài chính + Chi phí tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + Chi phí khác

  - Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.

  - Xây dựng kế hoạch doanh thu.

  - Chứng từ kế toán sử dụng của một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến việc bán hàng và giảm trừ doanh thu; Cũng như chứng từ sử dụng của một số nghiệp vụ về thu nhập khác và chi phí khác+Doanh thu tài chính và chi phí tài chính.

  - Thực hành làm bài tập.

  - Một số sai sót thường gặp kế toán Kế toán bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu + Doanh thu hoạt động tài chính + Chi phí tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + Chi phí khác.

  - Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên.

  Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

  - Chi phí sản xuất.

  - Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp:  Phân loại chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp

  - Chi phí cố định và chi phí biến đổi

  - Chi phí nguyên vật liệu

  - Chi phí nhân công

  - Chi phí chung

  - Chi phí bán hàng.

  - Chi phí quản lý doanh nghiệp.

  - Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

  - Các nguyên tắc giảm chi phí.

  - Phân tích chi phí.

  - Một số sai sót thường gặp kế toán chi phí.

  - Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên.

  Kế toán các bút toán cuối kỳ + Bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và Lập BCTC

  - Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ + Kết chuyển xác định KQKD.

  - Thực hiện các bút toán cuối kỳ (Gồm bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn; Phân bổ chi phí trả trước dài hạn; Bút toán tiền lương và các khoản trích theo lương;Bút toán kết chuyển thuế VAT đầu vào và đầu ra; Các bút toán về điều chỉnh cuối kỳ gồm tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định nếu có.

  - Cộng với các nghiệp vụ về đối chiếu công nợ, các bút toán lập dự phòng).

  - Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí và kết chuyển doanh thu để xác định kết quả kinh doanh.

  - Lập báo cáo tài chính.

  - Cách lập báo cáo tài chính (Gồm bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chinh) trên bộ báo cáo tài chính thực tế của Công ty.

  - Giải bài tập lập báo cáo tài chính và giải đáp các vướng mắc của học viên.

  - Một số sai sót thường gặp kế toán các bút toán cuối kỳ + Bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và Lập BCTC.

  - Giải đáp bài tập và thắc mắc của học viên.

  Pháp luật Thuế

  Hóa đơn – chứng từ

  - Các chỉ tiêu bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn tài chính; Như thế nào là hợp đơn bất hợp pháp và hóa đơn hợp lệ.

  - Xử lý các trường hợp liên quan đến hóa đơn chứng từ: khuyến mại, xuất dùng nội bộ, thay đổi địa chỉ, dưới 200 nghìn, mua không có hóa đơn…

  - Cách sắp xếp hóa đơn chứng từ.

  - Các mức xử phạt liên quan đến hóa đơn.

  - Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (BC26) và Báo cáo mất hóa đơn (BC21)

  - Thời gian nộp của tất cả các tờ khai của từng sắc thuế.

  - Các sai sót thường gặp.

  - Giải bài tập và giải đáp vướng mắc của học viên

   Thuế GTGT

  - Chính sách thuế GTGT (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế GTGT).

  - Rủi ro của việc xuất hóa đơn GTGT không đúng thời điểm. Rủi ro của việc mua hóa đơn để hóa giải chi phí không có hóa đơn chứng từ và biện pháp thực hiện.

  - Điều kiện để một hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ VAT đầu vào

  - Trường hợp kê khai thuế GTGT của những Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc và chi nhánh hạch toán độc lập thì như thế nào?

  - Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo tháng

  - Giải thích một số trường hợp kê khai thuế GTGT trong trường hợp Công ty có chí nhánh khác tỉnh thành và trong trường hợp cùng tỉnh thành.

  - Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung khi đã gửi Tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế.

  - Một số lỗi thường gặp trong thuế GTGT.

  - Giải bài tập thuế GTGT và các vướng mắc của học viên

  Thuế TNDN

  - Chính sách thuế TNDN (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNDN)

  - Sự khác nhau giữa Kế toán và thuế (Về việc ghi nhận doanh thu theo kế toán và ghi nhận doanh thu theo thuế; Cách tính chi phí theo thuế và cách tính chi phí theo kế toán).

  - Các chi phí hợp lý hợp lệ.

  - Các chi phí không được trừ.

  - Thu nhập chịu thuế và Thu nhập tính thuế khác nhau như thế nào. Cách tính thuế TNDN

  - Hướng dẫn Lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN và một số Phụ lục kèm theo tờ khai Quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK và hướng dẫn kê khai thuế qua mạng IHTKK

  - Hướng dẫn xử lý trường hợp đã nộp đã khai cho cơ quan thuế mà phát hiện sai thì xử lý như thế nào?

  - Một số lỗi thường gặp trong thuế TNDN.

  - Giải bài tập và trả lời những vướng mắc của học viên

  Các sai sót thường gặp của kế toán&thuế và cách khắc phục

  - Sai về chứng từ.

  - Chi phí cho nhân viên.

  - Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản …

  - Chi phí bằng tiền.

  - Thanh toán công nợ.

  - Hạch toán kế toán.

  - Hóa đơn chứng từ.

  - Thanh kiểm tra.

  Toàn cảnh khóa đào tạo

Đăng ký học tại đây