Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế Môn Bài theo mẫu 01/MBAI

 • 353
 • Để có thể hướng dẫn các bạn lập tờ khai thuế Môn Bài một cách chi tiết và cụ thể Hồng Đức sẽ hướng dẫn các lập ngày trên tờ khai mẫu 01/MBAI mới nhất của năm 2015 theo thông tư 156.
 • Bắt đầu từ phiên bản phần mềm HTKK 3.3.3 Tổng Cục Thuế đã hỗ trợ thêm tờ khai thuế Môn bài trên phần mềm HTKK - Do đó các bạn có thể vào phần mềm HTKK để kê khai và nộp qua mạng khi DN bạn đã sử dụng dịch vụ chữ ký số (Nộp tờ khai qua mạng.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

   

  [01] Kỳ tính thuế: năm ....(ghi năm nộp thuế)

  [02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *
  [04] Người nộp thuế :......
  ghi tên công ty..................................................
  [05] Mã số thuế: ...............
  Mã số thuế của công ty.....................................
  [06] Địa chỉ:  ............ 
  Địa chỉ của công ty.....................................
  [07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................
  [09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................
  [12] Đại lý thuế (nếu có) :..................
  Từ chỉ tiêu 12 –20 là dành cho đại lý thuế
  [13] Mã số thuế: ...............................Tức là đơn vị làm dịch vụ kế toán
  [14] Địa chỉ:  ...................................... Nếu bạn là kế toán của công ty thì bỏ qua mục này
  [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
  [17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
  [20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................
        * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
                                                                                                                 

   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

  STT

  CHỈ TIÊU

  MÃ SỐ

  VỐN ĐĂNG KÝ

  BẬC
   MÔN BÀI

  MỨC THUẾ
   MÔN BÀI

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

   
   
  1


  Người nộp thuế môn bài
  ................Ghi tên công ty ................................

   

  [22]

   

   

  ghi vốn điều lệ trên giấy phép ĐKKD

  căn cứ vào vốn để xác định bậc

  ghi số tiền thuế theo bậc thuế

   
   
  2

   
  Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
   (ghi rõ tên, địa chỉ)
  ........................................................................................
  (là cùng tỉnh hoặc thành phố )
  ............................................................................................
  ............................................................................................

   

  [23]

   

   

   

   
  3

  Tổng số thuế môn bài phải nộp: 
   

   

  [24]

  ghi tổng tiền phải nộp

   
  Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

   

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
  Họ và tên:
  Chứng chỉ hành nghề số:

   Bỏ qua

                         Ngày......... tháng........... năm..........

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                      ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                         Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)
   

   giám đốc ký

   

Đăng ký học tại đây