Hỏi và Đáp chính sách Thuế 1

 • 692
 • Thuế Giá trị gia tăng
 • Thuế Giá trị gia tăng


  Câu hỏi 1:

  Đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT và TNDN đối với hoạt động dịch vụ theo hợp đồng kinh tế ký kết với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế hoặc cá nhân khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

  Trả lời:

  Căn cứ Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25/04/2006, Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, thì Trung tâm có hợp đồng với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư..., chủ đầu tư có nhiệm vụ thanh toán cho Trung tâm một khoản tiền nhất định để làm kinh phí. Đây là dịch vụ kinh doanh của trung tâm, khoản thu này là doanh thu của Trung tâm nên phải kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10% và thuế TNDN với thuế suất là 25%. Trung tâm sử dụng chứng từ là hoá đơn khi thu về hoạt động dịch vụ.

  --------------------------------

  Câu hỏi 2:

  DN xuất hoá đơn bán sắt cho khách hàng sau đó khách hàng phát hiện hoá đơn ghi sai thì phải chỉnh sửa bằng cách nào?

  Trả lời:

  Căn cứ điểm 2.9, Mục IV, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, quy định: Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lương, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày , tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng, giảm giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, , (không được ghi số âm (-), thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hoá đơn bán ra cao hơn thuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được lập hoá đơn điều chỉnh thuế GTGT.

  --------------------------------

  Câu hỏi 3:

  Công ty TNHH một thành viên mua hàng hóa mà bên bán làm mất hoá đơn liên 2, thủ tục như thế nào để được kê khai khấu trừ thuế GTGT?

  Trả lời:

  Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 11520/BTC –TCT ngày 29/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn v/v bên bán hàng làm mất liên 2 hoá đơn đã sử dụng, thì: Trường hợp khi bán hàng hoá, dịch vụ bên bán hàng đã lập hoá đơn theo đúng quy định nhưng sau đó bên bán hàng làm mất hoá đơn (Liên 2) thì hai bên mua bán cùng lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ hoá đơn liên 1 bên bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nao, có ký tên của người đại diện, đóng dấu (nếu có) trên biên bản và bên bán hàng thực hiện photo hoá đơn liên 1, ký xác nhận và đóng dấu (nếu có) trên bản sao hoá đơn để giao cho bên mua hàng. Bên mua hàng được sử dụng hoá đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất hoá đơn liên 2 để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Bên bán hàng có trách nhiệm thông báo đến cơ quan thuế về việc làm mất hoá đơn và bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm đối với hành vi làm mất hoá đơn theo quy định.

  --------------------------------

  Câu hỏi 4:

  Trung tâm có các hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, kiểm định phương tiện đo, lấy mẫu thử nghiệm... Trung tâm thực hiện mức thu mới trên cơ sở mặt bằng giá cả chung, chi phí thực tế, vừa mang tính chất phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước cũng như tích luỹ tái đầu tư phát triển thì phải kê khai, nộp thuế GTGT như thế nào?

  Trả lời:

  Trường hợp Trung tâm kỹ thuật và ứng dụng công nghệ có thực hiện các dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, kiểm định phương tiện đo, lấy mẫu thử nghiệm... các khoản thu ngoài lệ phí theo quy định tại Thông tư 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Trung tâm phải khai thuế, tính thuế, nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2009 của Bộ Tài chính.

  --------------------------------

  Câu hỏi 5:

  Công ty có cho thuê phòng họp, hội trường gắn liền trong khách sạn. Hoạt động này có được giảm thuế GTGT theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC hay không?

  Trả lời:

  Căn cứ quy định tại điểm 1.18 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính, trường hợp dịch vụ cho thuê phòng họp, hội trường gắn liền với hoạt động kinh doanh khách sạn của Công ty thì thuộc diện được giảm 50% thuế GTGT đối với hoạt động này.

  --------------------------------

  Câu hỏi 6:

  Công ty có các hoạt động kiểm định, hiệu chỉnh và kiểm tra chất lượng sản phẩm… có phải là dịch vụ khoa học công nghệ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% hay không?

  Trả lời:

  Căn cứ điểm 2.15, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, thì các hoạt động kiểm định, hiệu chỉnh và kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty không phải là dịch vụ khoa học công nghệ nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

  --------------------------------

  Câu hỏi 7:

  Công ty có hợp đồng lấy rác và vận chuyển rác cho hộ dân, cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp có thu phí hàng tháng. Hỏi các hoạt động của công ty có phải nộp thuế Giá trị gia tăng hay không và nộp với mức thuế suất là bao nhiêu?

  --------------------------------

  Trả lời:

  Tại điểm 11 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, qui định: "Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư bao gồm các hoạt động thu, dọn, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải là đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện các dịch vụ về vệ sinh, thoát nước cho các tổ chức, cá nhân, như: lau dọn, vệ sinh văn phòng thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT".

  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có dịch vụ công cộng như: thu, dọn, xử lý, vận chuyển rác đường phố và khu dân cư... thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

  Đối với dịch vụ như: lau dọn, vệ sinh văn phòng thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và áp dụng mức thuế suất là 10%.

  --------------------------------

  Câu hỏi 8:

  Tôi mua hàng với hoá đơn 50.000.000 đồng nhưng chuyển khoản 40.000.000 đồng, trả tiền mặt 10.000.000 đồng. Vậy có được khấu trừ thuế GTGT không?

  Trả lời:

  Tại điểm 1.3b Mục III, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2009 của Bộ tài chính qui định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào: "Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

  Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào".

  Căn cứ quy định trên, Công ty chỉ được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá mua vào tương ứng với số tiền được thanh toán qua ngân hàng.

  --------------------------------

  Câu hỏi 9:

  Chúng tôi là đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động dịch vụ về lâm nghiệp. Trong thời gian qua đơn vị có ký hợp đồng dịch vụ với một số tổ chức, BQL dự án. Các tổ chức và các BQL dự án hoạt động bằng các nguồn vốn ODA, vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài. Vậy các hoạt động dịch vụ này có thuộc diện hàng hóa DV không chịu thuế GTGT hay không?

  Trả lời:

  Trường hợp đơn vị bán hàng hoá, dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại điểm 1, Mục I, và Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. Trường hợp đơn vị bán hàng hoá, dịch vụ cho các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại; các tổ chức ở Việt Nam sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì hàng hoá, dịch vụ này phải chịu thuế GTGT nhưng chủ dự án được khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại điểm 6.1 và 6.2 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC (nêu trên).

  --------------------------------

  Câu hỏi 10:

  Doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT. Trong giai đoạn xây dựng cơ bản chưa phát sinh doanh thu được hoàn 100% VAT đầu vào hay hoàn phần thuế VAT đầu vào liên quan tới XDCB dở dang và TSCĐ?

  Trả lời:

  Đối với dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản chưa phát sinh doanh thu thì được xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 2 Phần C, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

  --------------------------------

  Câu hỏi 11:

  Trung tâm chúng tôi vừa làm nhiệm vụ của nhà nước vừa làm dịch vụ, nên chúng tôi có vướng mắc sau:

  1. Khi hoàn thành nhiệm vụ nhà nước giao thì có phải xuất hoá đơn GTGT không? Nếu không thì phải sử dụng chứng từ gì để chứng minh nguồn thu nhập này? Và cách kê khai báo cáo với cơ quan thuế.

  2- Việc thực hiện nộp ngân sách đối với trường hợp trên là như thế nào?

  Trả lời:

  Tại điểm 1 Mục I và Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, quy định đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế GTGT. Vì trong câu hỏi không nêu rõ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và Trung tâm hoạt động theo loại hình gì nên không xác định được có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không. Trường hợp Trung tâm có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì phải kê khai tính thuế, nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

  --------------------------------

  Câu hỏi 12:

  Trong tháng tôi có nhiều hóa đơn GTGT dưới 20 triệu của một công ty. Như vậy tôi có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

  Trả lời:

  Tại Điểm 1.3, Mục III Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định: "Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT".

  Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT.

  --------------------------------

  Câu hỏi 13:

  Hoá đơn của tháng trước do sơ xuất quên chưa kê khai của tháng đó có được kê khai vào tháng sau không?

  Trả lời:

  Căn cứ quy định tại điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, thì: Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.

  --------------------------------

  Câu hỏi 14:

  Dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay có được hoàn thuế GTGT không?

  Trả lời:

  Căn cứ Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp được hoàn thuế GTGT thì các dự án sử dụng ODA vay không thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT.

  --------------------------------

  Câu hỏi 15:

  Mặt hàng bột Barite có thuộc đối tượng giảm 50% thuế suất thuế GTGT không?

  Trả lời:

  Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 thì bột Barite không phải là hoá chất cơ bản, vì vậy không thuộc đối tượng được giảm 50% thuế suất thuế GTGT

  --------------------------------

  Câu hỏi 16:

  Đơn vị kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin điện tử viễn thông (Sửa chữa máy móc) sẽ phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN là bao nhiêu %?

  Trả lời:

  1- Theo quy định tại điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin điện tử viễn thông (Sửa chữa máy móc) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

  2- Theo quy định tại điểm 1 Mục IX Phần C Thông Tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Thuế suất thuế TNDN phổ thông là 25%.

  --------------------------------

  Câu hỏi 17:

  Doanh nghiệp có thuê nạo vét kênh thoát nước chồng ngập úng có phải thanh toán tiền thuế GTGT hay không?

  Trả lời:

  Theo quy định tại điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC, ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì dịch vụ thuê nạo vét kênh thoát nước chống ngập úng của Công ty thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

  --------------------------------

  Câu hỏi 18:

  Hàng hoá khuyến mại của Công ty có phải tính thuế GTGT không? Khi xuất hoá đơn lập như thế nào?

  Trả lời:

  Tại điểm 2.4a, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quản cáo, hàng mẫu: “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”

  Căn cứ hướng dẫn trên thì hàng hoá dùng để khuyến mại không phải tính thuế GTGT. Khi lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

  --------------------------------

  Câu hỏi 19:

  Trường hợp âm thuế 2 tháng: T1 + T2/2010 trên 200 Triệu đồng tiền thuế, muốn hoàn thuế trả nợ thuế thì cơ quan thuế kiểm tra từ thời điểm nào?

  Trả lời:

  Căn cứ quy định tại Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính qui định hoàn thuế theo các trường hợp:

  - Nếu 3 tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết.

  - Mới thành lập từ dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 1 năm trở lên thì được hoàn thuế từ hoạt động đầu tư theo từng năm. Trường hợp số thuế đầu vào sử dụng cho hoạt động đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

  - Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mới cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

  - Có hàng hoá XK từ 200 triệu đồng trở lên thì hoàn theo tháng.

  Trường hợp Công ty âm thuế 2 tháng liên tiếp (không XK, không đầu tư) thì không đủ điều kiện hoàn thuế GTGT.

  --------------------------------

  Câu hỏi 20:

  Hàng hoá dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghệ cao được hưởng thuế suất 0%. Vậy đơn vị bán lẻ, cung cấp hàng hoá dịch vụ cần yêu cầu bên mua cung cấp hồ sơ, tài liệu gì để viết thuế suất 0%?

  Trả lời:

  Theo quy định tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính;

  Thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng đối với: “Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ Tướng Chính phủ.”

  * Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng điều kiện:

  - Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

  - Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

  - Có tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

  Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan phải có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ Tướng Chính phủ .

  Căn cứ hướng dẫn trên, để được hưởng thuế suất 0% doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định trên.

  --------------------------------

  Câu hỏi 21:

  Đề nghị cho biết mức thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với máy tính, máy tính để bàn, màn hình LCD của máy tính áp dụng trong năm 2010?

  Trả lời:

  Tại điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế GTGT 10%: “Đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này”.

  Theo quy định trên, những sản phẩm công ty hỏi thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% vì sản phẩm là máy tính, máy để bàn, màn hình LCD là những hàng hoá không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1,2 Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

  --------------------------------

  Câu hỏi 22:

  Việc bù trừ thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với thuế GTGT đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện như thế nào?

  Trả lời:

  - Tại Khoản 3, Phần C Thông tư số 129/2008/TT/BTC ngày 26/12/2008 quy định: “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mới cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư”.

  Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư thì Công ty phải kê khai bù trừ thuế trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mới cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

  --------------------------------

  Câu hỏi 23:

  Công ty mua hàng của công ty khác, sau 6 tháng công ty chưa trả hết số tiền trên hoá đơn, vậy công ty có được khấu trừ đầu vào không?

  Trả lời:

  Căn cứ Điểm 1.3, Mục III, phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và công văn 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính thì: Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua trên 20 triệu đồng công ty vẫn được khấu trừ thuế. Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi nào có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì công ty khai bổ sung (trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh, kiểm tra).

  --------------------------------

  Câu hỏi 24:

  Điều chỉnh thuế suất thuế giá trị gia tăng do ghi sai thuế suất thuế GTGT từ 0% lên 10% như thế nào?

  Trả lời:

  Căn cứ Điểm 2.9 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, quy định hoá đơn chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ: “Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hoá đơn bán ra cao hơn thuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được lập hoá đơn điều chỉnh thuế GTGT”;

  Trường hợp Công ty đã xuất hoá đơn cho bên mua ghi sai thuế suất (Công ty ghi thuế suất 0%), thì Công ty và bên mua phải lập biên bản và hoá đơn điều chỉnh theo hướng dẫn trên.

  --------------------------------

  Câu hỏi 25:

  Hoạt động lai dắt tàu biển áp dụng thuế suất nào? Công ty có được áp giảm 50% theo quy định không?

  Trả lời:

  Công văn số 2411/TCT-CS ngày 15/6/2009 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn thuế GTGT đối với hoạt động lai dắt tàu biển không thuộc đối tượng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT: “Theo hệ thống ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam thì lai dắt tàu biển thuộc nhóm hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương, không phải là vận tải”.

  Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty có hoạt động kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu trong nước thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT là 10%, không thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT như Công ty đề cập trong công văn.

  --------------------------------

  Câu hỏi 26:

  Trường hợp 03 tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra thì hồ sơ để được hoàn thuế GTGT gồm những gì?

  Trả lời:

  Tại Điểm 1, Mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính qui định:

  Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra:

  - Văn bản đề nghị hoàn thuế nêu rõ lý do, số thuế đề nghị được hoàn và thời gian phát sinh số thuế đề nghị hoàn theo mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư này (kể từ ngày Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 có hiệu lực thi hành thực hiện theo mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này).

  - Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn theo theo mẫu số 01-1/HTBT ban hành kèm theo Thông tư này.

  --------------------------------

  Câu hỏi 27:

  Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá hình thành TSCĐ của Doanh nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉ?

  Trả lời:

  Theo qui định tại tiết c3, điểm 1, mục III, phần B Thông tư 129/TT-BTC ngày 26/12/2008 thì: Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động làm việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

  --------------------------------

  Câu hỏi 28:

  Đơn vị có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi mua tài sản cố định vừa dùng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế không?

  Trả lời:

  Theo qui định tại tiết c3, điểm 1, mục III, phần B Thông tư 129/TT-BTC ngày 26/12/2008 thì: Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

  Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

  --------------------------------

  Câu hỏi 29:

  Công ty là DN chế xuất tại KCN, vì sao khi nhập khẩu máy móc thiết bị vẫn phải nộp thuế GTGT? Xin cho biết trong trường hợp này,

Đăng ký học tại đây