Hệ thống tài khoản kế toán song ngữ Anh- Việt

  • 829
  • Nhằm hỗ trợ cho kế toán, nhứng người mới bắt đầu học kế toán tìm kiếm nhanh chóng hệ thống tài khoản kế toán, TT kế toán - thuế Hong Duc cung cấp Hệ thống tài khoản kế toán song ngữ Anh- Việt mời các bạn tham khảo
  • HỆ THỐNG TÀI KHOẢN SONG NGỮ (THEO QUYẾT ĐỊNH 15) Loại 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 01 111 Tiền mặt Cash 1111 Tiền mặt VN Cash on hand VN 1112 Tiền mặt ngoại tệ Cash on hand ( USD ) 1113 Vàng bạc kim quí, đá quí Gold, silver, gemstones 02 112 Tiền gửi ngân hàng Cash in bank 03 113 Tiền đang chuyển Cash in transit 04 121 Đầu tư tài chính ngắn hạn Short term investments 1211 Cổ phiếu Equity securities 1212 Trái phiếu Debt securities 05 128 Đầu tư ngắn hạn khác Other short - term investment 1281 Tiền gửi có kỳ hạn Term deposits 1288 Đầu tư ngắn hạn khác Other short - term investment 06 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Pro. for the diminution in value of short-term Inv 07 131 Phải thu khách hàng Accounts receivable - trade 08 133 Thuế GTGT được khấu trừ VAT deducted 1331 Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV VAT deduction of goods, services 13311 Thuế GTGT đầu vào mua trong nước VAT deduction of goods, services purchased from local 13312 Thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu VAT deduction of imported goods 1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ VAT deduction of fixed assets 09 136 Phải thu nội bộ Intercompany receivable 1361 Vồn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc Investment in equity of subsidiaries 1368 Phải thu nội bộ khác Other receivable from subsidiaries 10 138 Phải thu khác Other receivable 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý Shortage of assets awaiting resolution 1385 Phải thu về cổ phần hóa Equitisation receivable 1388 Phải thu khác Other receivable 11 139 Dự phòng phải thu khó đòi Provision for bad debts 12 141 Thanh toán với người nhận tạm ứng Advances 13 142 Chi phí trả trứớc Prepaid expenses 14 144 Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn Short term deposits, mortgages and collateral 15 151 Hàng mua đang đi đường Goods in transit 16 152 Nguyên liệu, vật liệu Raw materials 17 153 Công cụ dụng cụ Tools and supplies 18 154 Sản phẩm dở dang Work in progress 19 155 Thành phẩm Finished goods 20 156 Hàng hoá Merchandise inventory 1561 Giá mua hàng hoá Cost of purchases 1562 Chi phí mua hàng Purchasing expense 1567 Hàng hóa bất động sản Real Estate 21 157 Hàng gửi đi bán Goods on consignment 22 158 Hàng hóa kho bảo thuế 23 159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Provision for decline in inventory 24 161 Chi sự nghiệp Expenditures from subsidies of state budget 1611 Chi sự nghiệp năm trước Last year 1612 Chi sự nghiệp năm nay This year Loại 2: TÀI SẢN DÀI HẠN LONG-TERM ASSETS 25 211 Tài sản cố định hữu hình Tangible fixed assets 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc Building & architectonic model 2112 Máy móc, thiết bị Equipment & machines 2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn Transportation & transmit instrument 2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý Instruments & tools for management (Office equipment) 2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm Long term trees, working & killed animals 2118 Tài sản cố định khác Other tangible fixed assets 26 212 Tài sản cố định thuê tài chính Fixed assets of finance leasing 27 213 Tài sản cố định vô hình Intangible fixed assets 2131 Quyền sử dụng đất Land using right 2132 Quyền phát hành Establishment & productive right 2133 Bản quyền, bằng sáng chế Patents & creations 2134 Nhãn hiệu hàng hoá Trademark 2135 Phần mềm máy vi tính Software 2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền License & concession license 2138 TSCĐ vô hình khác Other intangible fixed assets 28 214 Hao mòn tài sản cố định Depreciation of fixed assets 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình Tangible fixed assets depreciation 2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính Financial leasing fixed assets depreciation 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình Intangible fixed assets depreciation 2147 Hao mòn bất động sản đầu tư Investment real estate depreciation 29 217 Bất động sản đầu tư Investment real estate 30 221 Đầu tư vào công ty con Investment in equity of subsidiaries 31 222 Vốn góp liên doanh Joint venture capital contribution 32 223 Đầu tư vào công ty liên kết Investment in joint-venture 33 228 Đầu tư dài hạn khác Other long term investments 2281 Cổ phiếu Stocks 2282 Trái phiếu Bonds 2288 Đầu tư dài hạn khác Other long-term investment 34 229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Provision for long term investment devaluation 35 241 Xây dựng cơ bản dở dang Capital construction in process 2411 Mua sắm TSCĐ Fixed assets purchases 2412 Xây dựng cơ bản Capital construction 2413 Sửa chữa lớn tài sản cố định Major repair of fixed assets 36 242 Chi phí trả trước dài hạn Long-term prepaid expenses 37 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Deffered income tax assets 38 244 Ký quỹ, ký cược dài hạn Long term collateral & deposit Loại 3: NỢ PHẢI TRẢ LIABILITIES 39 311 Vay ngắn hạn Short-term loan 40 315 Nợ dài hạn đến hạn phải trả Long term loans due to date 41 331 Phải trả cho người bán Payable to seller 42 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Taxes and payable to state budget 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp Value Added Tax (VAT) 33311 Thuế GTGT đầu ra VAT output 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu VAT for imported goods 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt Special consumption tax 3333 Thuế xuất, nhập khẩu Import & export duties 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp Profit tax 3335 Thuế thu nhập cá nhân Personal income tax 3336 Thuế tài nguyên Natural resource tax 3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất Land & housing tax, land rental charges 3338 Các loại thuế khác Other taxes 3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác Fee & charge & other payables 43 334 Phải trả người lao động Payable to employees 3341 Phải trả công nhân viên Payable to employees 3348 Phải trả người lao động khác Payable to other employees 44 335 Chi phí phải trả Accruals 45 336 Phải trả nội bộ Intercompany payable 46 337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Construction contract progress payment due to customers 47 338 Phải trả, phải nộp khác Other payable 3381 Tài sản thừa chờ giải quyết Surplus assets awaiting for resolution 3382 Kinh phí công đoàn Trade Union fees 3383 Bảo hiểm xã hội Social insurance 3384 Bảo hiểm y tế Health insurance 3385 Phải trả về cổ phần hoá Privatization payable 3386 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Short-term deposits received 3387 Doanh thu chưa thực hiện Unrealized turnover 3388 Phải trả, phải nộp khác Other payable 48 341 Vay dài hạn Long-term borrowing 49 342 Nợ dài hạn Long-term liabilites 50 343 Trái phiếu phát hành Issued bond 3431 Mệnh giá trái phiếu Bond face value 3432 Chiết khấu trái phiếu Bond discount 3433 Phụ trội trái phiếu Additional bond 51 344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Long-term deposits received 52 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Deferred income tax 53 351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm Provisions fund for severance allowances 54 352 Dự phòng phải trả Provisions for payables Loại 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU RESOURCES 55 411 Nguồn vốn kinh doanh Working capital 4111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu Paid-in capital 4112 Thặng dư vốn cổ phần Share premium 4118 Vốn khác Other capital 56 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Differences upon asset revaluation 57 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Foreign exchange differences 4131 Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year 4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB Foreign exchange differences in period capital construction investment 58 414 Quỹ đầu tư phát triển Investment & development funds 59 415 Quỹ dự phòng tài chính Financial reserve funds 60 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Other funds 61 419 Cổ phiếu quỹ Stock funds 62 421 Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings 4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Previous year undistributed earnings 4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay This year undistributed earnings 63 431 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Bonus & welfare funds 4311 Quỹ khen thưởng Bonus fund 4312 Quỹ phúc lợi Welfare fund 4313 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ Welfare fund used to acquire fixed assets 64 441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Construction investment fund 65 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp Budget resources 4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước Precious year budget resources 4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay This year budget resources 66 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Budget resources used to acquire fixed assets Loại 5: DOANH THU REVENUE 67 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Sales 5111 Doanh thu bán hàng hóa Goods sale 5112 Doanh thu bán các thành phẩm Finished product sale 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ Services sale 5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá Subsidization sale 5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư Investment real estate sale 68 512 Doanh thu bán hàng nội bộ Internal gross sales 5121 Doanh thu bán hàng hoá Goods sale 5122 Doanh thu bán các thành phẩm Finished product sale 5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ Services sale 69 515 Doanh thu hoạt động tài chính Financial activities income 70 521 Chiết khấu thương mại Sale discount 71 531 Hàng bán bị trả lại Sale returns 72 532 Giảm giá bán hàng Devaluation of sale price Loại 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH COST FOR PRODUCTION & BUSINESS 73 611 Mua hàng Purchase 6111 Mua nguyên liệu, vật liệu Raw material purchases 6112 Mua hàng hóa Goods purchases 74 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Direct raw materials cost 75 622 Chi phí nhân công trực tiếp Direct labor cost 76 623 Chi phí sử dụng máy thi công Executing machine using cost 6231 Chi phí nhân công Labor cost 6232 Chi phí vật liệu Material cost 6233 Chi phí dụng cụ sản xuất Production tool cost 6234 Chi phí khấu hao máy thi công Executing machine depreciation 6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài Outside purchasing services cost 6238 Chi phí bằng tiền khác Other cost 77 627 Chi phí sản xuất chung General operation cost 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng Employees cost 6272 Chi phí vật liệu Material cost 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất Production tool cost 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ Fixed asset depreciation 6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài Outside purchasing services cost 6278 Chi phí bằng tiền khác Other cost 78 631 Giá thành sản xuất Production cost 79 632 Giá vốn hàng bán Cost of goods sold 80 635 Chi phí tài chính Financial activities expenses 81 641 Chi phí bán hàng Selling expenses 6411 Chi phí nhân viên Employees cost 6412 Chi phí vật liệu, bao bì Material, packing cost 6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng Tool cost 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ Fixed asset depreciation 6415 Chi phí bảo hành Warranty cost 6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài Outside purchasing services cost 6418 Chi phí bằng tiền khác Other cost 82 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp General & administration expenses 6421 Chi phí nhân viên quản lý Employees cost 6422 Chi phí vật liệu quản lý Tools cost 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng Stationery cost 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ Fixed asset depreciation 6425 Thuế, phí và lệ phí Taxes, fees, charges 6426 Chi phí dự phòng Provision cost 6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài Outside purchasing services cost 6428 Chi phí bằng tiền khác Other cost Loại 7: THU NHẬP KHÁC OTHER INCOME 83 711 Thu nhập khác Other income Loại 8: CHI PHÍ KHÁC OTHER EXPENSES 84 811 Chi phí khác Other expenses 85 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Business Income tax charge 8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành Current business income tax charge 8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại Deffered business income tax charge Loại 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH EVALUATION OF BUSINESS RESULTS 86 911 Xác định kết quả kinh doanh Evaluation of business results Loại 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG OFF BALANCE SHEET ITEMS 01 Tài sản thuê ngoài Operating lease assets 02 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Goods held under trust or for processing 03 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Goods received on consignment for sale, deposit 04 Nợ khó đòi đã xử lý Bad debt written off 07 Ngoại tệ các loại Foreign currencies 08 Dự toán chi sự nghiệp, dự án Enterprise, projec expenditure estimate dowload file word tại đây

Đăng ký học tại đây