Hệ thống danh mục các văn bản pháp luật

 • 863
 • Hệ thống danh mục các văn bản pháp luật
 • I/ KẾ TOÁN

  1/ Quy định chung

   

  -  Luật Kế toán (17/6/2003)

  - Nghị định số 129/2004/NĐ-CP (31/05/2004) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

            Nghị định số 128/2004/NĐ-CP (31/05/2004) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong  lĩnh vực kế toán nhà nước

            Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC (15/05/2007) ban hành “Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm  toán”

            Thông tư số 72/2007/TT-BTC (27/06/2007) hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

  2/ Kế toán tài chính, chuẩn mực kế toán

  Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC (31/12/2001) về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)

            Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC (31/12/2002) về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)

            Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC (30/11/2003) về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)

            Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC (15/02/2005) về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4)

            Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC (28/12/2005) về việc ban hành và công bố sáu (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

            Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC (20/03/2006) Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

            Thông tư số 89/2002/TT-BTC (09/10/2002) về việc hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

            Thông tư số 105/2003/TT-BTC (04/11/2003) Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

            Thông tư số 40/2004/TT-BTC (13/05/2004) hướng dẫn kế toán khi chuyển DNNN thành công ty cổ phần

            Thông tư số 23/2005/TT-BTC (30/03/2005) về việc hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định 234/2003/QĐ-BTC (30/11/2003) của Bộ trưởng Bộ Tài chính

            Thông tư số 20/2006/TT-BTC (20/03/2006) về việc hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định 12/2005/QĐ-BTC (15/02/2005) của Bộ trưởng Bộ Tài chính

            Thông tư số 21/2006/TT-BTC (20/03/2006) về việc hướng dẫn thực hiện sáu (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định 100/2005/QĐ-BTC (28/12/2005) của Bộ trưởng Bộ Tài chính

            Thông tư số 161/2007/TT-BTC (31/12/2007) Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

   

  3/ Kế toán quản trị

  Thông tư số 53/2006/TT-BTC (12/06/2006) hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp

   

  4/ Chế độ kế toán đặc thù

  Hành chính sự nghiệp

            Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC (30/03/2006) về việc ban hành Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

         Doanh nghiệp nhỏ & vừa

            Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC (14/09/2006) về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

         Doanh nghiệp FDI

            Thông tư số 122/2004/TT-BTC (22/12/2004) hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán  và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

         Đơn vị giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao ngoài công lập

            Quyết định số 12/2001/QĐ-BTC (13/03/2001) về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao

         Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

            Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC (14/05/2005) về việc ban hành quy định chế độ kế toán áp dụng cho  Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán

            Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC (19/05/2005) về việc ban hành ban hành Chế độ kế toán Quỹ Đầu tư chứng khoán

         Công ty chứng khoán

            Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC (13/6/2000) về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán

         Quỹ dịch vụ viễn thông công ích

            Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC (21/08/2007) về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho quỹ dịch vụ viễn thông công ích

         Quỹ vì người nghèo

            Thông tư số 77/2007/TT-BTC (05/07/2007) về việc kế toán áp dụng cho Quỹ “vì người nghèo”

         Bảo hiểm tiền gửi

            Quyết định số 998/2005/QĐ-BTC (28/3/2005) về việc ban hành chế độ kế toán bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

         Các tổ chức tín dụng

            Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN (17/5/2001) về việc ban hành quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng

            Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN (29/4/2004) về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng 

            Quyết định số 1146/2004/QĐ-NHNN (10/9/2004) về việc sửa đổi Điều 2, Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN (29/4/2004) về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng  

            Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN (1/6/2005) về việc sửa đổi, bổ sung một sung một số tài khỏan trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 2/9/2004

            Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN (12/12/2005)  về việc ban hành Chế độ chứng từ kế toán Ngân hàng  

            Quyết định số 1913/2005/QĐ-NHNN (30/12/2005)  về việc ban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong ngành Ngân hàng  

            Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN (10/7/2006) về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

            Quyết định số 51/2006/QĐ-NHNN (16/10/2006) về việc hủy bỏ Điều 4 của quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN (17/5/2001)

            Công văn số 1445/NHNN-KTTC (28/2/2007) hướng dẫn bổ sung  chuyển tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

         Sở Giao dịch chứng khoán

            Thông tư số 132/2007/TT-BTC (08/11/2007) Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán

         Cơ sở ngoài công lập

            Thông tư số 140/2007/TT-BTC (30/11/2007)  hướng dẫn kế toán áp dụng đối với cơ sở ngoài công lập

  4/ Người làm kế toán

  Quyết định số 93/1999/QĐ-BTC (18/9/1999) ban hành Quy định về việc thi nâng ngạch Kế toán viên lên ngạch Kế toán viên chính

            Quyết định số 97/2000/QĐ-BTC (12/6/2000) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể ngạch công chức tài chính

            Quyết định số 98/2000/QĐ-BTC (12/6/2000) về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể ngạch công chức kế toán

            Quyết định số 98/2001/QĐ-BTC (2/2/2001) về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Kế toán viên sơ cấp lên ngạch  Kế toán viên trung cấp và ngạch Kế toán viên sơ cấp , Kế toán viên trung cấp  lên ngạch  Kế toán viên

            Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC (16/11/2007) Ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

            Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC (03/12/2007) về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng ”

            Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH (07/02/2005) hướng dẫn  tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh

            Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC- BNV (17/06/2005) hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị  kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

   

  5/ Tin học trong kế toán

  Thông tư số 103/2005/TT-BTC (24/11/2005) hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán

   

  6/ Xử phạm vi phạm

   

  Nghị định số 185/2004/NĐ-CP (04/11/2004) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

            Thông tư số 120/2004/TT-BTC (15/12/2004) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán

  Hội nghề nghiệp

  Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC (14/07/2005) về việc “Chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán”

   

   

  II/ THUẾ VÀ TÀI CHÍNH

  1/ Quy định chung

  Luật quản lý thuế năm 2006

  ·          Nghị định số 85/2007/NĐ-CP (25/05/2007) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

  ·          Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC (18/09/2007) Ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”

  ·          Thông tư số 60/2007/TT-BTC (14/06/2007) Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

  ·         Thông tư số 28/2008/TT-BTC (03/04/2008) Hướng dẫn việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

  2/ Thuế thu nhập cá nhân

  Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007

  ·   Nghị định số 100/2008/NĐ-CP (08/09/2008) quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN

  ·   Thông tư số 84/2008/TT-BTC (30/09/2008) Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu

         nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

  3/ Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Luật thuế TNDN 2008

  · Nghị định số 124/2008/NĐ-CP (11/12/2008) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN

  · Thông tư số 130/2008/TT-BTC (26/12/2008) Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  ·Thông tư số 03/2009/TT-BTC (13/09/2009) Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

  · Thông tư số 12/2008/TT-BTC (22/01/2009) Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề 

  · Thông tư số 111/2005/TT-BTC (13/12/2005) hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

  4/ Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Luật thuế tiêu thu đặc biệt năm 1998

  · Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (năm 2003)

  · Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt & thuế GTGT (năm 2005)

  · Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

  · Nghị định số 149/2003/NĐ-CP (04/12/2003) quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

  · Nghị định số 156/2005/NĐ-CP (15/12/2005) sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TTĐB và Luật Thuế GTGT

  · Thông tư số 119/2003/TT-BTC (12/12/2003) hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003

  · Thông tư số 18/2005/TT-BTC (08/03/2005) sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003

  · Thông tư số 115/2005/TT-BTC (16/12/2005) hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP

  · Quyết định số 44/2007/QĐ-BTC (04/06/2007) Về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu

  5/ Thuế nhà thầu

  Thông tư số 134/2008/TT-BTC (31/12/2008) hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

  6/ Thuế môn bài

  Nghị định số 75/2002/NĐ-CP (30/08/2002) về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

  ·          Thông tư số 96/2002/TT-BTC (24/10/2002) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002

  ·          Thông tư số 42/2003/TT-BTC (07/05/2003) hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 

  7/ Lệ phí trước bạ

  Nghị định số 176/1999/NĐ-CP (21/12/1999) quy định về lệ phí trước bạ
  · Nghị định số 147/2003/NĐ-CP (12/05/2003) về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6, Nghị định 176/199/NĐ-CP ngày 21/12/1999
  · Nghị định số 80/2008/NĐ-CP (29/07/2008) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
  · Thông tư số 95/2005/TT-BTC (26/10/2005) hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ
  · Thông tư số 02/2007/TT-BTC (08/01/2007) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005
  · Thông tư số 79/2008/TT-BTC (15/09/2008) Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999
  và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  8/ Kê khai thuế & mã số thuế

  Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg (04/04/1998) quy định về mã số đối tượng nộp thuế

  ·          Thông tư số 127/2003/TT-BTC (22/12/2003) hướng dẫn thi hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế

  ·          Thông tư số 10/2006/TT-BTC (14/02/2006) hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 

  ·          Thông tư số 85/2007/TT-BTC (18/07/2007) Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế

  9/ Hóa đơn chứng từ

  Nghị định số 89/2002/NĐ-CP (07/11/2002) quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
  · Thông tư số 120/2002/TT-BTC (30/12/2002) hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002
  · Thông tư số 99/2003/TT-BTC (23/10/2003) hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002
  · Thông tư số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA (28/02/2007 hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ
  đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường
  · Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC (22/03/2007) về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng vé máy bay điện tử

  10/ Phạt thuế

  Nghị định số 106/2003/NĐ-CP (23/09/2003) quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

  · Nghị định số 100/2004/NĐ-CP (25/02/2004) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

  · Nghị định số 98/2007/NĐ-CP (07/06/2007) Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

  · Thông tư số 61/2007/TT-BTC (14/06/2007) Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

  · Thông tư số 06/2004/TT-BTC (04/02/2004) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 29/9/2003

  · Thông tư số 41/2004/TT-BTC (18/05/2004) hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004

  · Thông tư số 157/2007/TT-BTC (24/12/2007) Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

  · Quyết định số 93/BTC (16/01/2008) Về việc đính chính Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

  11/ Phí và lệ phí

  Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH (28/08/2001) về phí và lệ phí định 57/2002/NĐ-CP (03/06/2002) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí

   · Nghị định số 24/2006/NĐ-CP (06/03/2006) về sửa đổi, bổ sung Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002

  · Nghị định số 63/2008/NĐ-CP (13/05/2008) về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  · Thông tư số 88/2002/TT-BTC (02/10/2002) quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

  · Thông tư số 43/2003/TT-BTC (13/05/2003) quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng

  · Thông tư số 06/2004/TT-BTC (04/02/2004) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

  · Thông tư số 132/2004/TT-BTC (30/12/2004) hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

  · Thông tư số 26/2007/TT-BTC (03/04/2007) Hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

  · Thông tư số 36/2007/TT-BTC (11/04/2007) Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

  · Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC (24/04/2007) về việc ban hành quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  · Quyết định số 21/2007/QĐ-BTC (29/03/2007) về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 100/2004/QĐ-BTC quy định về tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí & lệ phí

  III/ Tài chính

  Ø Công tác phí
  · Thông tư số 23/2007/TT-BTC (21/03/2007) quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước

  · Thông tư số 91/2005/TT-BTC (18/10/2005) qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
  Ø Dự phòng
  · Thông tư số 82/2003/TT-BTC (14/08/2003) hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp

  · Thông tư số 13/2006/TT-BTC (27/02/2006) hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
  Ø Hoa hồng môi giới
  · Thông tư số 01/1998/TT-BTC (03/01/1998) hướng dẫn thực hiện chi phí dịch vụ, hoa hồng môi giới trong doanh nghiệp nhà nước

  · Thông tư số 86/2002/TT-BTC (27/09/2002) Hướng dẫn chi hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu
  Ø Khấu hao
  · Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC (22/12/2003) về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

  Ø Kinh phí công đoàn
  · Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN (08/12/2004) hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

  Thuế giá trị gia tăng

  Luật thuế GTGT 2008
  •   Nghị định số 123/2008/NĐ-CP (08/12/2008) Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  •   Thông tư số 129/2008/TT-BTC (26/12/2008) Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
  •  Thông tư số 131/2008/TT-BTC (26/12/2008) hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  •   Thông tư số 04/2009/TT-BTC (13/01/2009) hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ
  •   Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg
  •   Thông tư số 100/2004/TT-BTC (20/10/2004) hướng dẫn về thuế gía trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán

  •  Thông tư số 111/2005/TT-BTC (13/12/2005) hư¬ớng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
  •  Thông tư số 76/2006/TT-BTC (10/8/2006) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 

   

Đăng ký học tại đây