Hệ thống văn bản
Tra cứu văn bản
Số hiệu văn bản Tên văn bản
Ngày ban hành Từ ngày Đến ngày
Loại văn bản Cơ quan ban hành
STT Số Hiệu Ngày Ban Hành Tên Văn Bản
1hd004107/02/2017cv80
2209/2015/TT-BTC19/05/2016Thông tư Số: 209/2015/TT-BTC
3HD03723/05/2016Thong tu 177.2015.TT-BTC
4HD003723/05/2016Quyet sinh 02/VBHN-NHNN
588/2015/QH1316/06/2016Luật kế toán
6hd003819/12/2016Luật số: 80/2015/QH13
7hd003919/12/2016Số: 109/2013/NĐ-CP
8hd004005/02/2017TT06.2017 sua doi TT 156
9HD004216/11/2017Thông tư 107/2017/TT-BTC CĐ KTHCSN
10HD004316/11/2017phụ lục TT107
11480/Q?-TTg13/07/2016QD 480/QD-TTg Chien luoc ke toan - kiem toan den 2020 tam nhin 2030
122261/Q?-BTC13/07/2016QD 2261_QD-BTC ve phe duyet ke hoach trien khai Chien luoc ke toan-kiemtoan den nam 2020, tam nhin 2030
1388/2015/QH1313/07/2016Luat Ke toan 88.2015
1403/2003/QH1113/07/2016Luat ke toan 2003
15105/2013/N?-CP13/07/2016ND 105.2013 Xu phat trong linh vuc kiem toan
16128/2004/N?-CP13/07/2016ND 128.2004 HD luat linh vuc nha nuoc
17129/2004/N?-CP13/07/2016ND 129.2004 HD Luat ke toan ap dung trong hoat dong kinh doanh
18199/2011/TT-BTC13/07/2016TT 199.2011 HD boi duong chung chi KTT
19103/2005/TT-BTC13/07/2016TT 103.2005 Tieu chuan va dieu kien phan mem ke toan
2096/2010/TT-BTC13/07/2016TT 96.2010 Phuc hoi, xu ly tai lieu ke toan bi mat
2172/2007/TT-BTC13/07/2016TT 72.2007 HD ve dang ky va quan ly hanh nghe ke toan
22163/2013/TTLT-BTC-BNV13/07/2016TT 163.2013_BTC_BNV HD tieu chuan dieu kien KT truong linh vuc ke toan nha nuoc
2313/2005/TTLT-BTC-BL?TBXH13/07/2016TTLT 13.2015 ve tieu chuan dieu kien KTT trong to chuc HDKD
2467/2004/Q?-BTC13/07/2016QD 67.2004 ban hanh Quy che tu kiem tra tai chinh
25165/2002/Q?-BTC13/07/2016VAS 01.2002 CM chung
26149/2001/Q?-BTC13/07/2016VAS 02.2001 Hang ton kho
2789/2002/TT-BTC13/07/2016TT 89.2002 HD VAS 02
28149/2001/Q?-BTC13/07/2016VAS 03.2001 TSCD huu hinh
2989/2002/TT-BTC13/07/2016TT 89.2002 HD VAS 03
30149/2001/Q?-BTC13/07/2016VAS 04.2001 TSCD vo hinh
3189/2002/TT-BTC13/07/2016TT 89.2002 HD VAS 04
32234/2003/Q?-BTC13/07/2016VAS 05.2003 Bat dong san dau tu
33161/2007/TT-BTC13/07/2016TT 161.2007 HD VAS 05
34161/2007/TT-BTC13/07/2016TT 23.2005 HD VAS 05
35165/2002/Q?-BTC13/07/2016VAS 06.2002 Thue tai san
36161/2007/TT-BTC13/07/2016TT 161.2007 HD VAS 06
37105/2003/TT-BTC13/07/2016TT 105.2003 HD VAS 06
38234/2003/Q?-BTC13/07/2016VAS 07.2003 Ke toan cac khoan dau tu
39161/2007/TT-BTC13/07/2016TT 161.2007 HD VAS 07
40161/2007/TT-BTC13/07/2016TT 23.2005 HD VAS 07
41234/2003/Q?-BTC13/07/2016VAS 08.2003 TTTC ve nhung khoan GVLD
42161/2007/TT-BTC13/07/2016TT 161.2007 HD VAS 08
43161/2007/TT-BTC13/07/2016TT 23.2005 HD VAS 08
44165/2002/Q?-BTC13/07/2016VAS 10.2002 anh huong cua viec thay doi TGHD
45161/2007/TT-BTC13/07/2016TT 161.2007 HD VAS 10
46105/2003/TT-BTC13/07/2016TT 105.2003 HD VAS 10
4723/2005/TT-BTC13/07/2016TT 23.2005 HD VAS 21
4812/2005/Q?-BTC13/07/2016VAS 22.2005 TB bo sung BCTC cua NH va TCTC tuong tu
4912/2005/Q?-BTC13/07/2016VAS 23.2005 Su kien PS sau ngay KT ky ke toan
5020/2006/TT-BTC13/07/2016TT 20.2006 HD VAS 23
51165/2002/Q?-BTC13/07/2016VAS 24.2002 BC luu chuyen tien te
52105/2003/TT-BTC13/07/2016TT 105.2003 HD VAS 24
53234/2003/Q?-BTC13/07/2016VAS 25.2003 BCTC hop nhat
54161/2007/TT-BTC13/07/2016TT 161.2007 HD VAS 25
5523/2005/TT-BTC13/07/2016TT 23.2005 HD VAS 25
56234/2003/Q?-BTC13/07/2016VAS 26.2003 TT ve cac ben lien quan
57161/2007/TT-BTC13/07/2016TT 161.2007 HD VAS 26
5823/2005/TT-BTC13/07/2016TT 23.2005 HD VAS 26
5912/2005/Q?-BTC13/07/2016VAS 27.2005 BCTC giua nien do
6020/2006/TT-BTC13/07/2016TT 20.2006 HD VAS 27
6112/2005/Q?-BTC13/07/2016VAS 28.2005 Bao cao bo phan
6220/2006/TT-BTC13/07/2016TT 20.2006 HD VAS 28
6312/2005/Q?-BTC13/07/2016VAS 29.2005 Thay doi CSKT va cac sai sot
6420/2006/TT-BTC13/07/2016TT 20.2006 HD VAS 29
65100/2005/Q?-BTC13/07/2016VAS 30.2005 Lai tren co phieu
6621/2006/TT-BTC13/07/2016TT 21.2006 HD VAS 30
67149/2001/Q?-BTC13/07/2016QD 149.2001 ban CM ke toan dot 1
68165/2002/Q?-BTC13/07/2016QD 165.2002 ban hanh CM ke toan dot 2
69234/2003/Q?-BTC13/07/2016QD 234.2003 ban hanh CM ke toan dot 3
70234/2003/Q?-BTC13/07/2016QD 234.2003 ban hanh CM ke toan dot 3
71100/2005/Q?-BTC13/07/2016QD 234.2003 ban hanh CM ke toan dot 3
7220/2006/TT-BTC13/07/2016TT 20.2006 HD 6 CM ke toan ban hanh theo QD 12.2005
7321/2006/TT-BTC13/07/2016TT 21.2006 ban hanh 4 CM ke toan theo quyet dinh 100.2005
74210/2009/TT-BTC13/07/2016TT 210.2009 HD CMKTQT ve trinh bay BCTC
7553/2016/TT-BTC13/07/2016TT 53.2016 Sua doi TT 200.2014
7675/2015/TT-BTC13/07/2016TT 75-2015 TT-BTC sua doi dieu 128 TT200.2014
77200/2014/TT-BTC13/07/2016Chuong_1_Quy_dinh_chung
78200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_1_Doi_tuong_ap_dung
79200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_2_Pham_vi_dieu_chinh
80200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_3_Don_vi_tien_te_trong_ke_toan
81200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_4_Lua_chon_don_vi_tien_te_trong_ke_toan
82200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_5_Chuyen_doi_BCTC_lap_bang_don_vi_tien_te_trong_KT
83200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_6_Kiem_toan_BCTC_trong_truong_hop_su_dung_don_vi_tien_te
84200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_7_Thay_doi_don_vi_tien_te_trong_ke_toan
85200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_8_Quyen_va_trach_nhiem_cua_doanh_nghiep
86200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_9_Dang_ky_sua_doi_Che_do_ke_toan
87200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_10_Che_do_ke_toan_ap_dung_doi_voi_nha_thau_nuoc_ngoai
88200/2014/TT-BTC13/07/2016Chuong 2: Danh_muc_he_thong_TK_KTDN
89200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_11_Nguyen_tac_ke_toan_tien
90200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_12_Tai_khoan_111_Tien_mat
91200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_13_Tai_khoan_112_Tien_gui_ngan_hang
92200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_14_Tai_khoan_113_Tien_dang_chuyen
93200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_15_Tai_khoan_121_Chung_khoan_kinh_doanh
94200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_16_Tai_khoan_128_Dau_tu_nam_giu_den_ngay_dao_han
95200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_17_Nguyen_tac_ke_toan_cac_khoan_phai_thu
96200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_18_Tai_khoan_131_Phai_thu_cua_khach_hang
97200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_19_Tai_khoan_133_Thue_gia_tri_gia_tang_duoc_khau_tru
98200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_20_Tai_khoan_136_Phai_thu_noi_bo
99200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_21_Tai_khoan_138_Phai_thu_khac
100200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_22_Tai_khoan_141_Tam_ung
101200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_23_Nguyen_tac_ke_toan_Hang_ton_kho
102200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_24_Tai_khoan_151_-_Hang_mua_dang_di_duong
103200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_25_Tai_khoan_152_Nguyen_lieu_vat_lieu
104200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_26_Tai_khoan_153_Cong_cu_dung_cu
105200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_27_Tai_khoan_154_Chi_phi_san_xuat_kinh_doanh_do_dang
106200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_28_Tai_khoan_155_Thanh_pham
107200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_29_Tai_khoan_156_Hang_hoa
108200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_30_Tai_khoan_157_Hang_gui_di_ban
109200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_31_Tai_khoan_158_Hang_hoa_kho_bao_thue
110200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_32_Tai_khoan_161_Chi_su_nghiep
111200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_33_Tai_khoan_171_Giao_dich_mua_ban_lai_trai_phieu_Chinh_phu
112200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_34_Nguyen_tac_ke_toan_tai_san_co_dinh_bat_dong_san_dau_tu
113200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_35_Tai_khoan_211_Tai_san_co_dinh_huu_hinh
114200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_36_Tai_khoan_212_Tai_san_co_dinh_thue_tai_chinh
115200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_37_Tai_khoan_213_Tai_san_co_dinh_vo_hinh
116200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_38_Tai_khoan_214_Hao_mon_tai_san_co_dinh
117200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_39_Tai_khoan_217_Bat_dong_san_dau_tu
118200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_40_Nguyen_tac_ke_toan_cac_khoan_dau_tu_von_vao_don_vi_khac
119200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_41_Tai_khoan_221_Dau_tu_vao_cong_ty_con
120200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_42_Tai_khoan_222_Dau_tu_vao_cong_ty_lien_doanh_lien_ket
121200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_43_Tai_khoan_228_Dau_tu_khac
122200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_44_Ke_toan_giao_dich_hop_dong_hop_tac_kinh_doanh
123200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_45_Tai_khoan_229_Du_phong_ton_that_tai_san
124200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_46_Tai_khoan_241_Xay_dung_co_ban_do_dang
125200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_47_Tai_khoan_242_Chi_phi_tra_truoc
126200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_48_Tai_khoan_243_Tai_san_thue_thu_nhap_hoan_lai
127200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_49_Tai_khoan_244_Cam_co_the_chap,_ky_quy_ky_cuoc
128200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_50_Nguyen_tac_ke_toan_cac_khoan_no_phai_tra
129200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_51_Tai_khoan_331_Phai_tra_cho_nguoi_ban
130200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_52_Tai_khoan_333_Thue_va_cac_khoan_phai_nop_nha_nuoc
131200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_53_Tai_khoan_334_Phai_tra_nguoi_lao_dong
132200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_54_Tai_khoan_335_Chi_phi_phai_tra
133200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_55_Tai_khoan_336_Phai_tra_noi_bo
134200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_56_Tai_khoan_337_Thanh_toan_theo_tien_do_hop_dong_xay_dung
135200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_57_Tai_khoan_338_Phai_tra,_phai_nop_khac
136200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_58_Tai_khoan_341_Vay_va_no_thue_tai_chinh
137200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_59_Tai_khoan_343_Trai_phieu_phat_hanh
138200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_60_Tai_khoan_344_Nhan_ky_quy_ky_cuoc
139200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_61_Tai_khoan_347_Thue_thu_nhap_hoan_lai_phai_tra
140200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_62_Tai_khoan_352_Du_phong_phai_tra
141200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_63_Tai_khoan_353_Quy_khen_thuong_phuc_loi
142200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_64_Tai_khoan_356_Quy_phat_trien_khoa_hoc_va_cong_nghe
143200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_65_Tai_khoan_357_Quy_binh_on_gia
144200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_66_Nguyen_tac_ke_toan_von_chu_so_huu
145200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_67_Tai_khoan_411_Von_dau_tu_cua_chu_so_huu
146200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_68_Tai_khoan_412_Chenh_lech_danh_gia_lai_tai_san
147200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_69_Tai_khoan_413_Chenh_lech_ty_gia_hoi_doai
148200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_70_Tai_khoan_414_Quy_dau_tu_phat_trien
149200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_71_Tai_khoan_417_Quy_ho_tro_sap_xep_doanh_nghiep
150200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_72_Tai_khoan_418_Cac_quy_khac_thuoc_von_chu_so_huu
151200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_73_Tai_khoan_419_Co_phieu_quy
152200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_74_Tai_khoan_421_Loi_nhuan_sau_thue_chua_phan_phoi
153200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_75_Tai_khoan_441_Nguon_von_dau_tu_xay_dung_co_ban
154200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_76_Tai_khoan_461_Nguon_kinh_phi_su_nghiep
155200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_77_Tai_khoan_466_Nguon_kinh_phi_hinh_thanh_tai_san_co_dinh
156200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_78_Nguyen_tac_ke_toan_cac_khoan_doanh_thu
157200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_79_Tai_khoan_511_Doanh_thu_ban_hang_va_cung_cap_dich_vu
158200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_80_Tai_khoan_515_Doanh_thu_hoat_dong_tai_chinh
159200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_81_Tai_khoan_521_Cac_khoan_giam_tru_doanh_thu
160200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_82_Nguyen_tac_ke_toan_cac_khoan_chi_phi
161200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_83_Tai_khoan_611_Mua_hang
162200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_84_Tai_khoan_621_Chi_phi_nguyen_lieu,_vat_lieu_truc_tiep
163200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_85_Tai_khoan_622_Chi_phi_nhan_cong_truc_tiep
164200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_86_Tai_khoan_623_Chi_phi_su_dung_may_thi_cong
165200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_87_Tai_khoan_627_Chi_phi_san_xuat_chung
166200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_88_Tai_khoan_631_Gia_thanh_san_xuat
167200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_89_Tai_khoan_632_Gia_von_hang_ban
168200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_90_Tai_khoan_635_Chi_phi_tai_chinh
169200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_91_Tai_khoan_641_Chi_phi_ban_hang
170200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_92_Tai_khoan_642_Chi_phi_quan_ly_doanh_nghiep
171200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_93_Tai_khoan_711_Thu_nhap_khac
172200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_94_Tai_khoan_811_Chi_phi_khac
173200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_95_Tai_khoan_821_Chi_phi_thue_thu_nhap_doanh_nghiep
174200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_96_Tai_khoan_911_Xac_dinh_ket_qua_kinh_doanh
175200/2014/TT-BTC13/07/2016Chuong_3_Bao_cao_tai_chinh
176200/2014/TT-BTC13/07/2016Muc_1_Quy_dinh_chung
177200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_97_Muc_dich_cua_Bao_cao_tai_chinh
178200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_98_Ky_lap_Bao_cao_tai_chinh
179200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_99_Doi_tuong_ap_dung_trach_nhiem_lap_va_chu_ky_tren_BCTC
180200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_100_He_thong_Bao_cao_tai_chinh_cua_doanh_nghiep
181200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_101_Yeu_cau_doi_voi_thong_tin_trinh_bay_trong_BCTC
182200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_102_Nguyen_tac_lap_va_trinh_bay_BCTC_cua_DN_dap_ung_gia_dinh_hoat_dong_lien_tuc
183200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_103_Nguyen_tac_lap_va_trinh_bay_BCTC_khi_thay_doi_ky_ke_toan
184200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_104_Nguyen_tac_lap_va_trinh_bay_BCTC_khi_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_DN
185200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_105_Nguyen_tac_lap_va_trinh_bay_BCTC_khi_chia_tach_sap_nhap_DN
186200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_106_Lap_va_trinh_bay_BCTC_khi_DN_khong_dap_ung_gia_dinh_hoat_dong_lien_tuc
187200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_107_Dong_tien_su_dung_de_lap_BCTC_khi_cong_bo_ra_cong_chung_va_nop_cac_co_quan_chuc_nang_QLNN_tai_VN
188200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_108_Nguyen_tac_lap_BCTC_khi_thay_doi_don_vi_tien_te_trong_KT
189200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_109_Thoi_han_nop_BCTC
190200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_110_Noi_nhan_BCTC
191200/2014/TT-BTC13/07/2016Muc_2_Noi_dung_va_phuong_phap_lap_BCTC
192200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_111_Nhung_thong_tin_chung_ve_DN
193200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_112_Huong_dan_lap_va_trinh_bay_Bang_can_doi_ke_toan_nam
194200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_113_Huong_dan_lap_va_trinh_bay_BCKQ_HDKD_(Mau_so_B02-DN)
195200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_114_HD_lap_va_trinh_bay_BC_luu_chuyen_tien_te_(Mau_so_B03_DN)
196200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_115_PP_lap_va_trinh_bay_Thuyet_minh_BCTC_(Mau_so_B09_DN)
197200/2014/TT-BTC13/07/2016Chuong_4_Chung_tu_ke_toan
198200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_116_Quy_dinh_chung_ve_chung_tu_ke_toan
199200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_117_He_thong_bieu_mau_chung_tu_ke_toan
200200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_118_Lap_va_ky_chung_tu_ke_toan
201200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_119_Trinh_tu_luan_chuyen_va_kiem_tra_chung_tu_ke_toan
202200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_120_Dich_chung_tu_ke_toan_ra_tieng_Viet
203200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_121_Su_dung_quan_ly_in_va_phat_hanh_bieu_mau_chung_tu_ke_toan
204200/2014/TT-BTC13/07/2016Chuong_5_So_ke_toan_va_hinh_thuc_ke_toan
205200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_122_So_ke_toan
206200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_123_Trach_nhiem_cua_nguoi_giu_va_ghi_so_ke_toan
207200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_124_Mo_ghi_so_ke_toan_va_chu_ky
208200/2014/TT-BTC13/07/2016Dieu_125_Sua_chua_so_ke_toan
209200/2014/TT-BTC13/07/2016Chuong_6_To_chuc_thuc_hien (Dieu 126-130)
210200/2014/TT-BTC13/07/2016Phu luc
211200/2014/TT-BTC13/07/2016Phu luc 1
212200/2014/TT-BTC13/07/2016Phu luc 2
213200/2014/TT-BTC13/07/2016Phu luc 3
214200/2014/TT-BTC13/07/2016Phuluc 4
215202/2014/TT-BTC13/07/2016TT 202-2014-TT-BTC HD lap va trinh bay BCTC hop nhat
216206/2009/TT-BTC13/07/2016TT 206.2009 HD mua lai trai phieu CP
21753/2006/TT-BTC13/07/2016TT 53.2006 Ke toan quan tri trong DN
21848/2006/Q?-BTC13/07/2016Quyet dinh 48
219138/2011/TT-BTC13/07/2016TT 138.2011 sua doi bo sung QD 48
220199/2014/TT-BTC13/07/2016TT 199-2014-BTC HD ke toan doi voi DN Bao hiem nhan tho, tai bao hiem
221232/2012/TT-BTC13/07/2016TT 232.2012 CDKT DN bao hiem phi nhan tho
222175/2011/TT-BTC13/07/2016TT 175.2011 Che do ke toan moi gioi BH
223209/2015/TT-BTC13/07/2016TT 209.2015 HD ke toan doi voi quy dau tu phat trien dia phuong
224198/2012/TT-BTC13/07/2016198/2012/TT-BTC
225198/2012/TT-BTC13/07/2016TT 198-2012 Phu luc
226125/2011/TT-BTC13/07/2016125/2011/TT-BTC
22763/2005/Q?-BTC13/07/2016QD 63.2005 ban hanh che do ke toan Quy dau tu chung khoan
228168/2009/TT-BTC13/07/2016TT 168.2009 HD ke toan doi voi Cty xo so kien thiet
229140/2007/TT-BTC13/07/2016TT 140.2007 Ke toan co so ngoai cong cap
23024/2010/TT-BTC13/07/2016TT 24.2010 HD ke toan cho HTX
23174/2007/Q?-BTC13/07/2016QD 74.2007 ban hanh che do ke toan quy dich vu vien thong cong ich
232174/2010/TT-BTC13/07/2016TT 174.2010 sua doi QD 74.2007
233210/2014/TT-BTC13/07/2016TT 210_2014_TT-BTC_HD ke toan ap dung cty chung khoan
234152/2010/TT-BTC13/07/2016TT 152.2010 HD Ke toan TT luu ky CK
235132/2007/TT-BTC13/07/2016TT 132.2007 Ke toan SGD chung khoan
236177/2015/TT-BTC13/07/2016TT 177.2015 HD che do ke toan doi voi BH tien gui VN
23702/VBHN-NHNN13/07/2016VBHN-NHNN 02_TT_2015- quy dinh ve bao cao tai chinh
23803/VBHN-NHNN13/07/2016VBHN-NHNN 03_TT_2015- quy dinh ve HT tai khoan KT
23919/2015/TT-NHNN13/07/2016TT 19_2015_TT-NHNN_He thong tai khoan ngan hang
24016/2007/Q?-NHNN13/07/2016QD 16.2007 Che do BCTC voi TCTD
24119/2006/Q?-BTC13/07/2016QD 19.2006 Che do ke toan hanh chinh su nghiep
24294/2005/Q?-BTC13/07/2016QD 94.2005 Che do ke toan ngan sach va tai chinh xa
243146/2011/TT-BTC13/07/2016TT 146.2011 sua doi QD 94.2005
244170/2014/TT-BTC13/07/2016TT 170-2014 HD ke toan Quy tich luy tra no
245170/2014/TT-BTC13/07/2016Phu luc 01 - Danh muc, mau, PP lap chung tu ke toan
246170/2014/TT-BTC13/07/2016Phu luc 02 - Danh muc tai khoan ke toan
247170/2014/TT-BTC13/07/2016Phu luc 03- So Ke toan
248170/2014/TT-BTC13/07/2016Phu luc 04 - Mau Bao cao
249142/2014/TT-BTC13/07/2016TT 142.2014 HD ke toan du tru quoc gia
25098/2014/TT-BTC13/07/2016TT 98.2014 Ke toan TS Ket cau ha tang GTDB
251178/2012/TT-BTC13/07/2016TT 178.2012 HD ke toan cho Bao hiem xa hoi
252185/2010/TT-BTC13/07/2016TT 185.2010 sua doi bo sung QD 19
253243/2009/TT-BTC13/07/2016TT 243.2009 HD ke toan cho Quy phat trien khoa hoc va cong nghe
25477/2007/TT-BTC13/07/2016TT 77.2007 HD ke toan cho quy vi nguoi ngheo
2552581/Q?-BTC13/07/2016QD 2581.2007 Dinh chinh TT 77.2007
256195/2012/TT-BTC13/07/2016TT 195.2012 CDKT chu dau tu
257195/2012/TT-BTC13/07/2016Phu luc TT 195.2012
25867/2011/QH1213/07/2016Luat kiem toan doc lap 67.2011_QH12
259105/2013/N?-CP13/07/2016ND 105.2013 Xu phat trong linh vuc kiem toan
26017/2012/N?-CP13/07/2016ND 17.2012 HD luat KTDL
26156/2015/TT-BTC13/07/2016TT 56.2015 Sua doi, Bo sung TT 150.2012 ve CNKT cho KTV
262157/2014/TT-BTC13/07/2016TT 157.2014 Quy dinh KSCL dich vu kiem toan
26329/2014/TTLT-BGD?T-BTC-BL?TBXH13/07/2016TT 29.2014 TTLT Quan ly TC, KT, KiT Thue doi voi dau tu NN linh vuc Daotao
264183/2013/TT-BTC13/07/2016TT 183.2013 Ve KTDL doi voi don vi co loi ich cong chung
26510/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC13/07/2016TT 10.2013 TTLT HD ap dung Bo Luat hinh su trong linh vuc thue, tai chinh-ke toan va chung khoan
26678/2013/TT-BTC13/07/2016TT 78.2013_TT-BTC_HD thu phi cap GCN du DK HNKD DVKiT
267203/2012/TT-BTC13/07/2016TT 203.2012 HD thu, nop va quan ly phi cap GCN du DK KD Kiem toan
268202/2012/TT-BTC13/07/2016TT 202.2012 HD dang ky, quan ly va cong khai DS KTV DK hanh nghe
269066-2013/VACPA13/07/2016CV 066.2013 HD ve Phieu ly lich tu phap
27003/TT-LLTP13/07/2016Mau 03TT-LLTP
27104/TT-LLTP13/07/2016Mau 04TT-LLTP
27206/TT-LLTP13/07/2016Mau 06TT-LLTP
27307/TT-LLTP13/07/2016Mau 07TT-LLTP
274150/2012/TT-BTC13/07/2016TT 150.2012 HD cap nhat kien thuc cho KTV DKHN
27544/2011/TT-NHNN13/07/2016TT 44.2011 Kien toan noi bo cua to chuc tin dung, CN ngan hang nuoc ngoai
27639/2011/TT-NHNN13/07/2016TT 39.2011 KTDL voi TCTD, CN NH nuoc ngoai
277129/2012/TT-BTC13/07/2016TT 129.2012 Thi cap chung chi KTV
278214/2012/TT-BTC13/07/2016TT 214.2012 Ban hanh HT chuan muc KiT
279214/2012/TT-BTC13/07/2016VSQC1 CM KSCL so 1
280214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 200 Muc tieu tong the cua KTV
281214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 210 Hop dong kiem toan
282214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 220 KSCL hoat dong kiem toan
283214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 230 Ho so kiem toan
284214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 240 TNhiem cua KTV LQ den gian lan
285214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 250 Xem xet tinh tuan thu PL
286214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 260 trao doi voi ban quan tri
287214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 265 Trao doi nhung khiem khuyet
288214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 300 Lap KH kiem toan
289214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 315 Xac dinh danh gia rui ro
290214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 320 Muc trong yeu
291214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 330 Bien phap xu ly cua KTV doi voi rui ro
292214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 402 Cac yeu to khi kiem toan don vi co su dung dv ben ngoai
293214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 450 Danh gia sai sot phat hien
294214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 500 Bang chung kiem toan
295214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 501 Bang chung kiem toan dac biet
296214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 505 TT xac nhan tu ben ngoai
297214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 510 Kiem toan nam dau tien
298214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 520 Thu tuc phan tich
299214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 530 Lay mau kiem toan
300214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 540 KT cac uoc tinh ke toan
301214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 550 Cac ben lien quan
302214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 560 Su kien phat sinh sau ngy KT
303214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 570 Hoat dong lien tuc
304214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 580 Giai trinh bang van ban
305214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 600 Kiem toan tap doan
306214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 610 Su dung cong viec cua KTV noi bo
307214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 620 Su dung cong viec chuyen gia
308214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 700 Y kien kiem toan
309214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 705 Y kien kiem toan khong phai chap nhan toan phan
310214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 706 Van de can nhan manh
311214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 710 Thong tin so sanh
312214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 720 Cac thong tin
313214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 800 KT BCTC lap theo muc dich dac biet
314214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 805 KT BCTC rieng le
315214/2012/TT-BTC13/07/2016VSA 810 DV BCTC tom tat
31665/2015/TT-BTC13/07/2016TT 65_2015_TT_BTC Ban hanh CM 2400,2410
31765/2015/TT-BTC13/07/2016TT 65-2015_CM2400 kem theo
31865/2015/TT-BTC13/07/2016TT 65-2015_CM2410 kem theo
31966/2015/TT-BTC13/07/2016TT 66_2015 Ban hanh CM3000,3400,3420
32066/2015/TT-BTC13/07/2016TT 66_2015 CM3000 kem theo
32166/2015/TT-BTC13/07/2016TT 66.2015 CM3400 kem theo
32266/2015/TT-BTC13/07/2016TT 66_2015 CM3420 kem theo
32367/2015/TT-BTC13/07/2016TT 67_2015 CM 1000
32467/2015/TT-BTC13/07/2016TT 67_2015 CM1000 kem theo
32568/2015/TT-BTC13/07/2016TT 68_2015 - Ban hanh cac CMVN ve Dich vu lien quan so 4400 va 4410
32668/2015/TT-BTC13/07/2016TT 68_2015 VSRS 4400 kem theo
32768/2015/TT-BTC13/07/2016TT 68_2015 VSRS 4410 kem theo
32869/2015/TT-BTC13/07/2016TT 69_2015 Ban hanh Khuon kho Viet Nam ve HDDV Dam bao
32969/2015/TT-BTC13/07/2016TT 69_2015 Khuon kho Viet Nam ve HDDV Dam bao kem theo
33070/2015/TT-BTC13/07/2016TT 70_2015_TT_BTC Ban hanh CM dao duc nghe nghiep ke toan kiem toan
33170/2015/TT-BTC13/07/2016TT 70-2015 CM Dao duc nghe nghiep ke toan kiem toan
332120/1999/Q?-BTC13/07/2016VSA 200 muc tieu nguyen tac chi phoi cuoc kiem toan
333120/1999/Q?-BTC13/07/2016VSA 210 Hop dong kiem toan
33428/2003/Q?-BTC13/07/2016VSA 220 KS CL hoat dong kiem toan
335120/1999/Q?-BTC13/07/2016VSA 230 Ho so kiem toan
336143/2001/Q?-BTC13/07/2016VSA 240 Gian lan va sai sot
337219/2000/Q?-BTC13/07/2016VSA 250 Xem xet tinh tuan thu
338101/2005/Q?-BTC13/07/2016VSA 260 Trao doi voi ban lanh dao
339143/2001/Q?-BTC13/07/2016VSA 300 Lap ke hoach kiem toan
340219/2000/Q?-BTC13/07/2016VSA 310 Hieu biet ve tinh hinh kinh doanh
34128/2003/Q?-BTC13/07/2016VSA 320 Trong yeu
342101/2005/Q?-BTC13/07/2016VSA 330 Rui ro
343143/2001/Q?-BTC13/07/2016VSA 400 Danh gia RR va KSNB
344195/2003/Q?-BTC13/07/2016VSA 401 KT trong MT tin hoc
34503/2005/Q?-BTC13/07/2016VSA 402 cac yeu to can xem xet khi kt dv sd dv ben ngoai
346219/2000/Q?-BTC13/07/2016VSA 500 Bang chung kiem toan
34728/2003/Q?-BTC13/07/2016VSA 501 Ban chung KT bo sung
348101/2005/Q?-BTC13/07/2016VSA 505 TT xac nhan tu ben ngoai
349219/2000/Q?-BTC13/07/2016VSA 510 Kiem toan nam dau tien
350219/2000/Q?-BTC13/07/2016VSA 520 Quy trinh phan tich
351143/2001/Q?-BTC13/07/2016VSA 530 Lay mau kiem toan
352143/2001/Q?-BTC13/07/2016VSA 540 Kiem toan cac uoc tinh ke toan
353101/2005/Q?-BTC13/07/2016VSA 545 Kiem toan gia tri hop ly
354195/2003/Q?-BTC13/07/2016VSA 550 Ben lien quan
35528/2003/Q?-BTC13/07/2016VSA 560 Su kien phat sinh sau
356195/2003/Q?-BTC13/07/2016VSA 570 Hoat dong lien tuc
357219/2000/Q?-BTC13/07/2016VSA 580 Giai trinh cua giam doc
35828/2003/Q?-BTC13/07/2016VSA 600 Su dung tu lieu KTV khac
359143/2001/Q?-BTC13/07/2016VSA 610 Su dung tu lieu cua KT noi bo
36003/2005/Q?-BTC13/07/2016VSA 620 Su dung tu lieu chuyen gia
361120/1999/Q?-BTC13/07/2016VSA 700 Bao cao kiem toan
36203/2005/Q?-BTC13/07/2016VSA 710 Thong tin so sanh
36303/2005/Q?-BTC13/07/2016VSA 720 TT khac trong BCTC da KT
364195/2003/Q?-BTC13/07/2016VSA 800 BCKT ve cong viec dac biet
365195/2003/Q?-BTC13/07/2016VSA 910 Cong tac soat xet ve BCTC
366195/2003/Q?-BTC13/07/2016VSA 920 Kiem tra TT tai chinh
36703/2005/Q?-BTC13/07/2016VSA 930 DV tong hop thong tin TC
36803/2005/Q?-BTC13/07/2016VSA 1000 Kiem toan von DTXDCB
36987/2005/Q?-BTC13/07/2016VSA.2005 Dao duc nghe nghiep
370195/2003/Q?-BTC13/07/2016VAS 910 Cong tac soat xet ve BCTC
371195/2003/Q?-BTC13/07/2016VAS 920 Kiem tra TT tai chinh
37203/2005/Q?-BTC13/07/2016VAS 930 DV tong hop thong tin TC
37303/2005/Q?-BTC13/07/2016VAS 1000 Kiem toan von DTXDCB
37487/2005/Q?-BTC13/07/2016VAS.2005 Dao duc nghe nghiep
37513/07/2016DANH MUC THUAT NGU
37613/07/201601.ISA- ISQC1
37713/07/201602. ISA 200
37813/07/201603. ISA 210
37913/07/201604. ISA 220
38013/07/201605. ISA 230
38113/07/201606. ISA 240
38213/07/201607. ISA 250
38313/07/201608. ISA 260
38413/07/201609. ISA 265
38513/07/201610. ISA 300
38613/07/201611. ISA 315
38713/07/201612. ISA 320
38813/07/201613. ISA 330
38913/07/201614. ISA 402
39013/07/201615. ISA 450
39113/07/201616. ISA 500
39213/07/201617. ISA 501
39313/07/201618. ISA 505

Đăng ký học tại đây