Cơ cấu tổ chức Hồng Đức

  • 1330
  • Hồng Đức được quản lý theo nguyên tắc bộ phận chức năng làm nhiệm vụ tham mưu và thừa hành phục vụ cho Giám đốc.
  • Giải quyết công việc theo nguyên tắc: HĐQT làm việc theo chế độ tập thể; Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động hằng ngày theo chế độ thủ trưởng (cá nhân chịu trách nhiệm).

    Cơ cấu tổ chức gồm có: Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các phó gíam đốc, các bộ phận nghiệp vụ, các Trung tâm trực thuộc.

    Đội ngũ lãnh đạo của Hồng Đức 100% là Đại học và trên Đại học, có nhiều năm kinh nghiệm quản lý.

Đăng ký học tại đây