Chênh lệch định giá lại tài sản phải chịu thuế

 • 541
 • Đây là một trong những quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản mà đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.
 • Theo đó,với DN ghi nhận chênh lệch giá trị tài sản khi cổ phần hóa, phần chênh lệch giá trị tài sản được ghi tăng vào phần vốn nhà nước và được ghi nhận tính khấu hao; Với trường hợp định giá lại tài sản để góp vốn, chia tách, sáp nhập… thì khoản chênh lệch sẽ được ghi nhận dần vào lợi nhuận khác của DN góp vốn theo thời gian khấu hao của đơn vị nhận góp vốn và chịu thuế thu nhập DN.

  Riêng trường hợp định giá lại giá trị sử dụng đất để góp vốn, điều chuyển, chia tách, sáp nhập… thì sẽ chia ra 2 trường hợp:

  - Với quyền sử dụng đất có thời hạn thì việc ghi nhận lợi nhuận, tính thuế phần chênh lệch giá trị sử dụng đất được tính như trường hợp góp vốn bằng tài sản thông thường.Với trường hợp đất góp vốn là đất có quyền sử dụng lâu dài, hoặc khi đó, DN nhận góp vốn không trích khấu hao với giá trị quyền sử dụng đất, DN góp vốn sẽ không phải chịu thuế TNDN với phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất.

  - Với chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất khi góp vốn để đầu tư xây dựng với mục đích bán, thì sẽ phải tính vào thu nhập khác và chịu thuế thu nhập DN.  Theo thuvienphapluat

Đăng ký học tại đây