Câu hỏi về chính sách thuế _phần 2

 • 686
 • Câu hỏi về chính sách thuế _phần 2
 • Câu hỏi 1: Có câu hỏi về trường hợp mã số thuế TNCN cấp bị trùng số chứng minh thư nhân dân thì xử lý thế nào ?

   

  Trả lời: Hiện nay nhiều trường hợp khi cấp mã số thuế thì phát hiện trùng số chứng minh thư nhân dân. Xử lý trường hợp này Tổng cục thuế đã có trả lời:

  - Người nộp thuế đăng ký mã số thuế qua mạng thì cá nhân điền lại tờ khai đăng ký thuế và gửi lại cho cơ quan thuế, nơi quản lý đơn vị trả thu nhập để cơ quan thuế xác nhận và sẽ bổ sung thêm vào đuôi MST ký hiệu ví dụ ở Hà nội thì thêm HAN . sau đây là mẫu tờ khai

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số: 01/ĐK-TNCN

  (Ban hành kèm theoThông tư số 175/20/TT-BTC ngày 5/11/2010 của Bộ Tài chính)

   

   
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
   
   

   

  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

   

  Mã số thuế

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

  [01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -

   

   

  -

   

   

   

   

  [02]. Ngày tháng năm sinh:

                                                       ngày     tháng          năm

  Nam

   

   

  Nữ

   

  [03]. Giới tính:  [04]. Quốc tịch:....................................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [05]. Số chứng minh nhân dân

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

            hoặc số hộ chiếu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   [05.1]. Ngày cấp

                                                  ngày     tháng          năm

   [05.2]. Nơi  cấp:....................................................................................................

  [06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

  [06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:..................................................................

Đăng ký học tại đây