Cập nhật chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho cán bộ kế toán Sở Y Tế tỉnh Thừa Thiên Huế

 • 186
 • Trong 2 ngày 11 và 12/01/2017, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức tổ chức Khóa đào tạo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho các các cán bộ kế toán và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Khóa đào tạo do ThS. Trần Thanh Tâm, Trường Đại học Tài chính – Kế toán, Bộ Tài chính đứng lớp, thu hút gần 100 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tham gia.

  Ông Trần Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức thông tin, ngày 10/10/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017 TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thay thế chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010. Thông tư 107/2017/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2018.

  Với mục đích cập nhật, hướng dẫn, hệ thống hóa những điểm thay đổi cốt lõi, giúp cho kế toán các đơn vị nắm vững và triển khai áp dụng thành thạo Chế độ kế toán mới ngay từ đầu năm 2018. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức phối hợp với Vụ Chế độ Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính tổ chức chương trình tập huấn “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành”.

  Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới ban hành đã thay đổi căn bản, toàn diện hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp hạch toán, chuyển từ kế toán cơ sở tiền mặt sang kế toán cơ sở dồn tích. Khóa đào tạo giúp cập nhật, hướng dẫn, hệ thống hóa những điểm thay đổi cốt lõi, giúp kế toán các đơn vị trên địa bàn kịp thời nắm bắt và triển khai áp dụng thành thạo chế độ kế toán mới ngay từ đầu năm tài chính 2018.

  Theo bà Trần Thanh Tâm, quy định tại Quyết định 19 và Thông tư 185, chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp phải sử dụng thống nhất mẫu theo quy định. Trường hợp các đơn vị có nghiệp vụ kinh tế, tài chính đặc thù chưa có mẫu chứng từ quy định tại danh mục mẫu chứng từ trong Quyết định 19 và Thông tư 185 thì áp dụng mẫu chứng từ quy định tại chế độ kế toán riêng trong các văn bản pháp luật khác, không được tự thiết kế và sử dụng mẫu chứng từ khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 107, việc sử dụng chứng từ kế toán được thực hiện linh hoạt hơn. Trong đó, chứng từ kế toán được phân loại và quy định cụ thể thành 2 loại: chứng từ thuộc loại bắt buộc và chứng từ được tự thiết kế.

  Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.

  Phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi quá trình tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài theo mục lục ngân sách Nhà nước làm cơ sở lập báo cáo quyết toán và yêu cầu của nhà tài trợ.

  Về báo cáo quyết toán, so với Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC thì kỳ hạn lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC có sự khác biệt. Cụ thể, theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC thì việc lập báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước được lập vào cuối kỳ kế toán quý, năm. Báo cáo tài chính của các đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách được lập vào cuối kỳ kế toán năm. Các đơn vị kế toán khi bị chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm quyết định chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm quyết định chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động.

  Đối với Thông tư số 107/2017/TT-BTC thì kỳ hạn lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm (thời điểm 31/12) theo quy định của Luật Kế toán.

  Ngoài ra, báo cáo tài chính năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp phải được nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị cấp trên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

  Tại khóa học, những thắc mắc của học viên liên quan quan điểm xây dựng chế độ kế toán mới; hệ thống những điểm thay đổi; cách thức hạch toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán; chuyển đổi số liệu từ chế độ kế toán cũ sang chế độ kế toán mới; hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán,hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cũng được giảng viên lý giải thông qua các ví dụ thực tế.

  Một số hình ảnh tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới

  ThS Trần Minh Đức - GĐ Trung tâm Hồng Đức phát biểu khai mạc

  Toàn cảnh lớp tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới


Đăng ký học tại đây