Cách tính thuế TNCN lương tháng 13

 • 669
 • Lương tháng 13 là một khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
 • Khi doanh nghiệp thực hiện chi trả lương thưởng tháng 13 cho người lao động vào tháng nào thì phải cộng vào thu nhập tính thuế của tháng đó để tính thuế TNCN.

  Đó là hướng dẫn tại công văn Số: 380/CT-TTHT V/v: Thuế thu nhập cá nhân, ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ công văn như sau:


  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
  --------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 380/CT-TTHT
  V/v: Thuế thu nhập cá nhân
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2015
   
  Kính gửi:Công ty TNHH MTV Vinaconnect
  Địa chỉ: số 65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM
  Mã số thuế: 0304921098
   
  Trả lời văn bản ngày 24/12/2014 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
  Căn cứ Khoản 2b Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về TNCN:
  “Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.
  Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.”

  Trường hợp Công ty theo trình bày, tiền lương tháng 13 được trả trong tháng 12 thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN trong tháng 12, Công ty có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ thu nhập chi trả trong tháng 12 (bao gồm cả lương tháng 13) để tính và khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
   

   
  Nơi nhận:
  - Như trên
  - P.KT2
  - Phòng PC
  - Lưu: VT, TTHT
  11-324949/2015-ntn
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Trần Thị Lệ Nga
   

Bài viết liên quan

Đăng ký học tại đây