Cách lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra

 • 743
 • Để kê khai thuế GTGT, người nộp thuế (NNT) cần phải kê khai vào tờ khai thuế GTGT - Mẫu 01/GTGT. Tờ khai này gồm sáu bảng kê phụ lục đi kèm, một trong những bảng kê được sử dụng để tổng hợp số liệu lên tờ khai thuế GTGT - Mẫu 01/GTGT là bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra - Mẫu 01-1/GTGT.
 • Người nộp thuế cần phải kê khai theo hệ thống mẫu biểu kê khai thuế theo thông tư 119/2014/TT-BTC, và thực hiện kê khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay là HTKK 3.3.0 - phần mềm ứng dụng mẫu biểu theo thông tư 119/2014/TT-BTC.

  1. Căn cứ để lập bảng kê bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra - Mẫu 01-1/GTGT:

  - Căn cứ để lập bảng kê là hóa đơn GTGT HHDV bán ra trong kỳ tính thuế, NNT kê khai toàn bộ hóa đơn GTGT đã xuất bán trong kỳ, bao gồm cả các hóa đơn đặc thù như tem vé, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn xuất trả lại hàng.

   

  - Hóa đơn bán ra tháng nào thì kê vào bảng kê hóa đơn GTGT HHDV bán ra tháng đó.
  Trường hợp bỏ sót hoá đơn đầu ra thì các bạn phải tiến hành làm tờ khai bổ sung, chi tiết xem tại đây:
  Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT
  - Hóa đơn GTGT được ghi vào bảng kê cần phân loại theo nhóm chỉ tiêu HHDV không chịu thuế GTGT, HHDV có thuế suất GTGT 0%, thuế suất 5% và thuế suất 10%.
  - Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của HHDV bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ.
  Ví dụ: Hồng Đức bán 1 máy tính với giá bán chưa có thuế GTGT là 10.000.000 đồng/chiếc, thuế GTGT 10% bằng 1.000.000 đồng/chiếc, nhưng khi bán Hồng Đức lại chỉ ghi giá bán là 11.000.000 đồng/chiếc thì thuế GTGT tính trên doanh số bán được xác định bằng 11.000.000 x 10%= 1.100.000 đồng/chiếc.
  - Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm cho các hóa đơn đã xuất thì ghi số giá trị âm bằng cách đánh dấu trừ trước giá trị điều chỉnh giảm.
  Chú ý:

  - Nhìn vào bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 01-1/GTGT kèm tờ khai 01/GTGT: 

  + Để bỏ các chỉ tiêu “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”; bỏ kê khai dòng 5 “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”

  + Chỉ tiêu “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn” kê khai vào cột “Ngày, tháng, năm phát hành”

  + Chỉ tiêu “Doanh thu chưa có thuế GTGT” kê khai vào cột “Doanh số bán chưa có thuế” 

  2. Cách ghi các chỉ tiêu trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra:

  Cách lập các chỉ tiêu dòng trên bảng kê:

  Dòng chỉ tiêu 1: “ HHDV không chịu thuế”:

  - Tại dòng này ta ghi toàn bộ các hóa đơn bán ra trong tháng của HHDV không chịu thuế GTGT.
   

  Dòng chỉ tiêu 2: “ HHDV chịu thuế suất GTGT 0%”:

  - Toàn bộ hóa đơn GTGT HHDV có thuế suất thuế GTGT 0% của NNT bán ra trong kỳ tính thuế ghi vào trong chỉ tiêu này.
   

  Dòng chỉ tiêu 3: “ HHDV chịu thuế suất GTGT 5%”:

  - Toàn bộ hóa đơn GTGT HHDV có thuế suất thuế GTGT 5% của NNT bán ra trong kỳ tính thuế ghi vào trong chỉ tiêu này.
   

  Dòng chỉ tiêu 4:
  “ HHDV chịu thuế suất GTGT 10%”:

  - Toàn bộ hóa đơn GTGT HHDV có thuế suất thuế GTGT 10% của NNT bán ra trong kỳ tính thuế ghi vào trong chỉ tiêu này.

  Dòng chỉ tiêu:
  “ Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (6), dòng tổng số của các loại: HHDV chịu thuế suất GTGT 0%, 5%, 10%. Tổng doanh thu HHDV bán ra ở chỉ tiêu này dùng để ghi vào Chỉ tiêu [27] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

  Dòng chỉ tiêu: 
  “ Tổng thuế GTGT của HHDV bán ra”:

  Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (7), dòng tổng số của các loại HHDV chịu thuế suất GTGT 0%, 5%, 10%. Tổng số thuế GTGT của HHDV bán ra ở chỉ tiêu này dùng để ghi vào Chỉ tiêu [28] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.


  Cách lập các chỉ tiêu cột trên bảng kê:

  STT

  Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế

  Tên người mua

  Mã số thuế người mua

  Doanh thu chưa có thuế GTGT

  Thuế GTGT

   

  Ghi chú

  Số hoá đơn

  Ngày, tháng, năm lập hóa đơn

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

   

  Ghi số của HĐ

  Ngày tháng  trên HĐ

  Ghi tên cá nhân/
  công ty
  mua hàng

  MST của cty mua

  Ghi giá trị chưa Thuế của hang hoá ( Lấy ở dòng “Cộng tiền hang” trên HĐ
  Trường hợp giá bán ghi trên hóa đơn đặc thù là giá đã có thuế GTGT thì căn cứ giá bán có thuế GTGT để tính ra giá bán chưa có thuế GTGT theo công thức:
  http://ketoanthienung.com/pic/News/images/1.png

   

  Phần mềm tự nhảy

  Ghi chú (nếu có)

  Chú ý: NNT phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê. Trường hợp các chỉ tiêu không có số liệu thì bỏ trống. NNT không được tự ý thay đổi khuôn dạng của mẫu biểu như thêm vào hay cắt bớt hoặc thay đổi vị trí các chỉ tiêu.

Đăng ký học tại đây