Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

 • 707
 • Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
 • 1. Đối tượng áp dụng kê khai tính thuế theo phương pháp trực tiếp.
  - Doanh nghiệp mới thành lập ( Không đủ điều kiện đăng ký tự nguyện kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ).
  - Doanh nghiệp đã và đang hoạt động những có tổng doanh thu năm trước liền kề dưới 1 tỷ.
  2. Cách tính Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

  Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu X Tỷ lệ %

   -        Doanh thu: là tổng tiền thu được ở cột tổng thanh toán trên hóa đơn bán hàng mà công ty đã xuất ra.

  -        Tỷ lệ %:

  + Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
  + Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
  + Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
  + Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

  3. Hồ sơ kê khai:
  -        Mẫu 04/GTGT: Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên Doanh thu.
  -        Phụ lục 04-1/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hang hóa, dịch vụ bán ra.

  Với phương pháp kê khai trực tiếp này không có bảng kê mua vào nhé, chi phí đầu vào chỉ dung để kê khai tính thuế TNDN)

  4. Cách kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.

  - Các bạn vào phần mềm hỗ trợ kê khai -> chọn tờ khai thuế GTGT -> Chọn mẫu 04/GTGT -> Và chọn kỳ kê khai: theo tháng hoặc theo quý: Theo tháng là dành cho doanh nghiệp mới thành lập, hoặc hoạt động chưa đủ 12 tháng trong năm dương lịch, còn lại kê khai theo quý.
   Chọn thêm cả phụ lục 04-1/GTGT.
  - Căn cứ vào hóa đơn bán hàng đã xuất ra trong Kỳ các lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu dưới đây:

   Để làm được Bảng kê trên thì nhiệm vụ của các bạn là phải xác định đúng tỷ lệ % thuế suất theo ngành nghề mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp mình theo các mức tỷ lệ hướng dẫn ở trên.

  Sau khi các bạn đã kê khai đầy đủ tất cả các hóa đơn bán ra đã xuất trong kỳ các bạn ấn " Ghi" , phần mềm sẽ tự động cập nhật số liệu từ bảng kê phụ luc 04-1/GTGT lên tờ khai 04/GTGT như sau:

  Số tiền xuất hiện ở chỉ tiêu [33] : Tổng số thuế GTGT phải nộp - Chính là số tiền mà các bạn phải mang đi nộp vào NSNN.

  5. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT:

  Theo tháng: là ngày 20 tháng sau.

  Theo quý: ngày 30 của tháng đầu quý sau:

  Thời hạn nộp tờ khai cũng chính là thời hạn nộp tiền thuế. 

Đăng ký học tại đây