10 thủ tục hành chính về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 • 1652
 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký Quyết định số 3033/QĐ-BTC về việc Công bố thủ tục hành chính về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định thu nhập tính thuế từ việc thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo Quyết định này, mười thủ tục bao gồm 06 thủ tục thực hiện ở cấp Cục Thuế, cụ thể:
 • Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký Quyết định số 3033/QĐ-BTC về việc Công bố thủ tục hành chính về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định thu nhập tính thuế từ việc thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo Quyết định này, mười thủ tục bao gồm 06 thủ tục thực hiện ở cấp Cục Thuế, cụ thể:

  - Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC

  - Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN của Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được gia hạn năm 2010 tiếp tục được gia hạn theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC

  - Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức theo mô hình công ty mẹ - côm tu con thuộc diện được gia hạn theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC

  - Thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Thông tư số 170/2011/TT-BTC

  - Thủ tục khai quyết toán khoản lỗ do chấm dứt dự án đầu tư ở nước ngoài mà doanh nghiệp Việt Nam phải gánh chịu- Thủ tục khai nộp thuế đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài

  Và 04 thủ tục ở cấp Chi cục Thuế:

  - Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC

  - Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN của Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được gia hạn năm 2010 tiếp tục được gia hạn theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC

  - Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức theo mô hình công ty mẹ - côm tu con thuộc diện được gia hạn theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC

  - Thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Thông tư số 170/2011/TT-BTC

  Quyết định này thay thế Quyết định số 1650/QĐ-BTC ngày 12/07/2011 của Bộ Tài chính về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính./.


Đăng ký học tại đây